[an error occurred while processing this directive] רשימת קורסים ומחלקות [an error occurred while processing this directive]

רשימת אתרי קורסים ומחלקות לסמסטר 2009א

סמסטר
שם קורס או מספר קורס:
לאתר הקורס
מחלקות אקדמיות
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת   חוץ אקדמי  
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
החטיבה למתמטיקה   רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת     סדנת רענון
החטיבה למדעי המחשב אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני    
המחלקה למדעי הטבע והחיים אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני    
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
המחלקה לניהול ולכלכלה אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
היחידה לאנגלית אתרים מחלקתיים רמה רגילה       חוץ אקדמי  
קורסים נוספים
היחידה לעובדי הוראה אתר מחלקתי חוץ אקדמי  
לימודי המשך תפנית חשיפה דיאלוג דיפלומה מירב תפניטק
ביה"ס לטכנולוגיה אתר מחלקתי המגמה להנדסת תוכנה המגמה להנדסת תעשיה וניהול המגמה להנדסת אלקטרוניקה מגמת חשמל  
קורסים נוספים  
חזרה למעלה
היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
רמת פתיחה
בעיות בפילוסופיה של המוסר10122
יוון הקלאסית10110
רמה רגילה
אירופה ערש הלאומיות10403
בימי שואה ופקודה10234
בין יהודים לנוצרים10275
בין ציון לציונות - 1914-188110121
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת10432
הכנסייה הקתולית בימי הביניים10651
הלכה והגות - קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם10202
המזרח התיכון בימינו10646
המזרח התיכון בין מלחמות-העולם10425
יהודה ורומא10212
יהודים בין מוסלמים: מבוא לתולדות היהודים10499
יהודים בעידן של תמורות10204
ירושלים לדורותיה10208
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה10109
מבוא למקרא10278
מבוא לתורה שבעל-פה10133
מבית לאומי למדינה בדרך10423
מגלות לקוממיות10419
מדרש ואגדה10446
ניסויים במרחב - גיאוגרפיה יישובית של א"י10298
סוגיות במשפט העברי10229
ספר בראשית10667
פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה10265
פילוסופיה יוונית - מתאלס עד אריסטו10248
רומא: אימפריאליזם ואימפריה10473
רציונליזם ואמפיריציזם10266
שנאת ישראל ואנטישמיות10249
תולדות עם ישראל בימי בית ראשון10700
תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק א10282
רמה מתקדמת
אתיופיה - נצרות, אסלאם, יהדות10333
דמוגרפיה פוליטית במדינות ערב במאה ה-2010918
היצירה הנבואית במקרא10902
הנצרות הקדומה10531
חילופי משטרים ביוון הקלאסית10306
חירויות הפרט בממשל ארה"ב10336
חשיבה היסטורית10337
יהדות גרמניה לנוכח אתגרי המודרניזציה10573
יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות10565
ילדות בימי הביניים10915
מכורש ועד אלכסנדר10550
מרד בר-כוכבא10351
מרעיון לממשות: ג’פרסון והפדרליזם בארה"ב10317
נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון10510
סוגיות בחקר הלאומיות10374
עיון ב"הקדמות" של קאנט10393
תהליכי מודרניזציה ביהדות מזרח-אירופה10310
חוץ אקדמי
מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה55169
מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל55155
חזרה למעלה
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
רמת פתיחה
מבוא לאנתרופולוגיה10153
מבוא לחשיבה חברתית10161
מבוא לסוציולוגיה10134
רמה רגילה
אמצעי תקשורת המונים בישראל10612
ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 194510717
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה10691
ג’נוסייד (רצח עם)10664
דיקטטורות במאה ה-2010662
דמוקרטיות ודיקטטורות10660
החברה הערבית בישראל10657
החברה הקיבוצית10295
היסטוריה דיפלומטית, 1945-190010482
יסודות המינהל הציבורי10437
יסודות השלטון המקומי10459
ישראל בעשור הראשון10486
לגדול עם הטלוויזיה10698
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה10165
מבוא ללימודי מגדר10680
מבוא למחשבה מדינית10611
מגמות בחברה הישראלית10495
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים10205
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל10406
משטרים דמוקרטיים10661
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית10682
סדנה בכתיבה עיתונאית10618
סדנה בעריכה עיתונאית10658
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט10621
סטייה חברתית10270
צמיחת המדינות החדשות באפריקה10206
קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש10712
תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו10722
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות10721
תקשורת המונים10408
תקשורת ודעת קהל10716
תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות10439
רמה מתקדמת
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל10509
הכלכלה המדינית - עיון במקרה הישראלי10929
השאלה הלאומית בברית-המועצות, 1991-191710504
זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני10569
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים10535
מלחמה ואסטרטגיה10390
סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט10921
סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית10326
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל10314
ספורט וחברה10583
פערים ואי-שוויון בישראל10576
ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי10349
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל10392
תקשורת כתרבות10532
תרבות ארגונית10566
תרבות, תקשורת ופנאי בישראל10503
תואר שני
אפריקה בין דמוקרטיה ודיקטטורה12012
דמוקרטיה - גישה רב-תחומית12001
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה12003
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי12021
הדמוקרטיה בישראל - סוגיות נבחרות12002
חברה, תרבות וייצוג14202
מדיקטטורה לדמוקרטיה באמריקה הלטינית12024
סוגיות בהתפתחות המשטרים הדמוקרטיים במערב12006
סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית12190
רב-תרבותיות בחברה ובבית הספר12025
תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו12008
חוץ אקדמי
דידקטיקה של הוראת האזרחות69007
חזרה למעלה
החטיבה למתמטיקה
סדנת רענון
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה95001
רמת פתיחה
אשנב למתמטיקה04101
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול10142
רמה רגילה
אלגברה לינארית I20109
אלגברה לינארית II20229
אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע20430
הסקה סטטיסטית30204
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב20425
חשבון אינפיניטסימלי I20106
חשבון אינפיניטסימלי II20212
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א20406
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב20423
מבוא למשוואות דיפרנציאליות20218
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים30203
משוואות דיפרנציאליות רגילות I20280
מתמטיקה דיסקרטית20283
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה10444
תורת הקבוצות20281
רמה מתקדמת
הרחבת שדות ותורת גלואה20511
טופולוגיה קבוצתית20521
לוגיקה מתמטית20327
מבנים אלגבריים20230
משוואות דיפרנציאליות חלקיות20394
פונקציות מרוכבות20243
תורת המידה20324
חזרה למעלה
החטיבה למדעי המחשב
רמת פתיחה
יישומי מחשב למדעי החברה10159
יישומי מחשב למדעים20126
רמה רגילה
אוטומטים ושפות פורמליות20440
אלגוריתמים20417
אלגוריתמיקה - יסודות מדעי המחשב20290
אנליזה נומרית I20462
ארגון המחשב ותכנותו20420
מבוא למדעי המחשב ושפת Java20441
מבוא למדעי המחשב ושפת Java א20453
מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב20454
מבני נתונים20433
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים20407
מעבדה בתכנות מערכות20465
מערכות בסיסי-נתונים20277
עקרונות פיתוח מערכות מידע20436
רמה מתקדמת
הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים20442
מבוא לקריפטוגרפיה20580
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים20582
מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות20585
מימוש מערכות בסיסי-נתונים20574
מערכות הפעלה20594
סדנה בתכנות מכוון עצמים20586
סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java20503
סדנה בתקשורת מחשבים20588
סמינר באלגוריתמים20390
סמינר באנליזה נומרית20369
סמינר בביו-אינפורמטיקה20552
סמינר בבינה מלאכותית20372
סמינר בהנדסת תוכנה20368
סמינר בחישוביות20370
סמינר במערכות בסיסי-נתונים20371
סמינר במערכות הפעלה20389
סמינר במערכות מידע20373
סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב20375
סמינר בקריפטוגרפיה20374
סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים20388
קומפילציה20364
שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית20596
תכנות מתקדם בשפת Java20554
תואר שני
אלגוריתמי קירוב22922
בדיקות תוכנה22920
גאומטריה חישובית22905
הנדסת תוכנה22916
טכניקות עיבוד אילוצים ויישומיהן22924
נושאים מתקדמים במערכות בסיסי-נתונים22925
נושאים נבחרים באלגוריתמים22910
ניתוח ועיצוב מונחה עצמים22919
סימולציה - בניית מודלים וניתוחם22911
סמינר: גרפיקה ממוחשבת22945
סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים22944
סמינר מחקר: אלגוריתמים ותאוריה22952
סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב22943
סמינר: נושאים מתקדמים בבסיסי-נתונים22947
סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה22946
סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב22941
חזרה למעלה
מדעי הטבע והחיים
רמת פתיחה
אשנב למדעי החיים20121
ביולוגיה כללית א20118
יסודות הפיסיקה א20113
יסודות הפיסיקה לביולוגים א20123
עולם הכימיה20116
צפונות היקום - אשנב לאסטרונומיה20120
תזונה20122
רמה רגילה
ביוכימיה I20204
ביולוגיה כללית ב20119
החולייתנים20104
התא: מבנה ופעילות (מתכונת סמסטריאלית)20452
התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)20214
יסודות הפיסיקה20125
כימיה אורגנית20456
כימיה כללית20437
כימיה כללית א20470
כימיה כללית (מתכונת שנתית, סתיו)20477
מבוא למדע כדור-הארץ06101
מבוא למטאורולוגיה20291
מכניקה20215
מכניקה אנליטית20422
מעבדה בפיסיקה ב20409
מעבדה - מיקרוסקופיה של סלעים מותמרים20239
מעבדה - תורת החיסון20459
נדבכים בגיאולוגיה של ארץ-ישראל20211
נושאים בהתנהגות בעלי חיים20415
עולם החיידקים20237
עקרונות הביוטכנולוגיה20455
פילוסופיה של המדע20202
תרמודינמיקה20217
רמה מתקדמת
ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים20579
טרנספורט תוך תאי של חלבונים20343
יישומי הגיאולוגיה והוראתה בישראל20307
ממנדליזם להנדסה גנטית20275
מעבדה בביולוגיה מולקולרית20460
נושאים בכימיה אטמוספירית20553
סימטריה - כימיה, ביולוגיה20335
סימטריה - מתמטיקה, כימיה20334
סימטריה - מתמטיקה, כימיה, ביולוגיה20332
ספקטרוסקופיה של מינרלים20548
עקרונות פיסיקליים ברפואה20329
פיזיולוגיה של הצמח20536
פיזיולוגיה של מערכות באדם20556
פיסיקה של החלקיקים היסודיים20326
פרויקט מחקר בגיאולוגיה20575
פרויקט מחקר בכימיה20577
פרויקט מחקר בפיסיקה20578
רעלים והרעלות20519
שעונים ביולוגיים20316
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה20308
תורת הקוואנטים א20522
תקשורת כימית בין בעלי חיים20328
תואר שני
בעיית הגוף והנפש22004
הגדרת החיים22000
מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם22003
רדוקציה,טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה22010
תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות22005
חזרה למעלה
ספרות, לשון ואמנויות
רמת פתיחה
אמנות בעידן הטכנולוגי10124
גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני10107
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון10154
הסיפור העברי בראשית המאה ה-2010112
מבוא לבלשנות10143
מבט לאופרה10152
מוסיקה ממבט ראשון10148
מוסיקה ממבט ראשון - שלב ג10164
תולדות האמנות: מבוא כללי10489
רמה רגילה
אלתרמן הצעיר ושירתו10245
אמנות הרנסנס באיטליה10232
בין בדיון לממשות - סוגים בסיפור הישראלי10259
האופרה10411
החיזיון השקספירי10215
הסגנון הקלאסי10626
הפואטיקה של הסיפורת10290
הקולנוע כהיסטוריה10655
"טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם10675
להבין סרטים - מבוא לאמנות הקולנוע10640
לשון ותקשורת10668
לשון, חברה ותרבות10641
מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים10292
מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי10693
מיתוסים בתרבות הישראלית10487
סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע10421
פרקים במורפולוגיה עברית10483
תאטרון בחברה10738
תולדות המוסיקה המערבית א10732
תולדות הקולנוע: מהוליווד הקלאסית10683
תולדות הקולנוע מראשיתו ועד הסרט המדבר10648
תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו10734
רמה מתקדמת
ג’יין אוסטן - גישות בביקורת הספרות10378
הקולנוע הפלסטיני10578
התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי10919
ז’אנרים של המותחן בקולנוע10911
לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום10561
מזרח ומערב בקולנוע הישראלי10534
ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות10551
סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית10594
תואר שני
רב-תרבותיות בישראל14206
חוץ אקדמי
מתודולוגיה של הוראת ספרות55167
עברית כשפה שנייה91462
חזרה למעלה
חינוך ופסיכולוגיה
רמת פתיחה
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א30111
מבוא לפסיכולוגיה10136
רמה רגילה
אינטליגנציה אנושית10620
אישיות: תאוריה ומחקר10269
אתגרים בניהול בית ספר10635
הוראה יחידנית10256
התנסות במחקר10786
התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות10686
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב30112
מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה10252
מחוננות וכישרונות מיוחדים10711
סוגיות בחינוך מיוחד10139
פסיכולוגיה בחינוך10125
פסיכולוגיה התפתחותית10493
פסיכולוגיה חברתית10104
פסיכולוגיה פיזיולוגית10615
פסיכולוגיה קוגניטיבית10264
פסיכולוגיה של המינים10293
פסיכופתולוגיה10619
פרקים בסוציולוגיה של החינוך10485
קריאה - תאוריה ומעשה10123
רגרסיה וניתוח שונות10286
שיטות מחקר במדעי החברה10285
תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים10106
רמה מתקדמת
דמיון חזותי וחלום10547
הוראה - מקצוע, אומנות, אמנות?10363
הזדהות עם קבוצות10575
היסטוריה של הפסיכולוגיה10524
הכנסת שינויים למערכת החינוך10318
הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי10352
הפרעת קשב והיפראקטיביות10563
ליקויי למידה10527
ליקויי קריאה10593
מנהיגות ויישומיה בחינוך10528
נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית10935
סמינר מחקר בפסיכולוגיה - למצטיינים10914
עמדות ושכנוע10361
פסיכולוגיה בין-תרבותית10557
פסיכולוגיה של השואה10920
פעילות גומלין בכיתה10328
קשב חזותי10525
שינה והפרעות שינה בילדות10904
שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה10522
תואר שני
בחירה בחינוך: בתי-ספר ותהליכים חלופיים14001
גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות14013
הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה14007
חלופות בהערכת הישגים14006
טכנולוגיה ולמידה14010
טכנולוגיות למידה לסוגיהן: עקרונות ויישום14016
מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים14019
ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע14015
עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה14002
פיתוח והפעלה של תכניות לימודים14008
שיטות מחקר בחינוך14009
שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת14017
שינוי ארגוני במערכות למידה14018
תאוריות למידה והוראה14003
חוץ אקדמי
הכשרה מעשית בהוראת הפסיכולוגיה-פרקטיקום55158
תורת החינוך55004
חזרה למעלה
ניהול וכלכלה
רמת פתיחה
דיני חוזים10800
מבוא להנדסת תעשייה10163
מבוא למיקרוכלכלה10131
מבוא למקרוכלכלה10126
רמה רגילה
ארגונומיה10702
ביקורת חשבונות10705
התנהגות ארגונית10430
התנהגות צרכנים10455
חקר עבודה: מדידת ביצועים ושיפור שיטות10715
חשבונאות ניהולית - לחשבונאים10697
חשבונאות פיננסית א10706
חשבונאות פיננסית ב10720
יסודות החשבונאות10280
יסודות החשבונאות לחשבונאים10696
יסודות המשפט העסקי10736
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים10713
כלכלה ניהולית10426
כלכלת ישראל10665
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר10404
מבוא למשפט ויסודות המשפט10735
מושגי יסוד באקונומטריקה10284
מסים א10666
מקרוכלכלה א10457
מקרוכלכלה ב10458
ניהול השיווק10281
ניהול התפעול I10687
ניהול התפעול II10688
ניהול משאבי אנוש10279
תורת המחירים א10627
תורת המחירים ב10628
תורת המחירים ג10629
תורת המימון10230
תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע10645
רמה מתקדמת
ביטחון סוציאלי10558
דוחות כספיים מאוחדים10910
דיני עבודה10354
דיני תאגידים10900
העדפה ובחירה חברתית10502
חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים10913
חשבונאות פיננסית מתקדמת10922
חשיבה אסטרטגית - תורת המשחקים10599
יחסי עבודה10588
כלכלה בין-דורית10574
כלכלה מוניטרית בין-לאומית10398
כלכלת עבודה10519
מוסר ועסקים10523
מסים ב10556
מערכות ייצור משולבות מחשב10571
מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות10549
מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות10596
ניהול אסטרטגי10908
ניהול בין-לאומי10517
ניהול הפרסום10344
ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול10906
ניתוח דוחות פיננסיים10389
ע"ס דוחות כספיים מאוחדים96032
ע"ס חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים96030
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול10923
שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה10901
שיטות אופטימיזציה לא לינארית10926
תכנון מערכות דינמיות בזמן למשאבי אנוש10516
תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה10579
תואר שני
אסטרטגיה עסקית תחרותית13015
אסטרטגיה של התפעול13027
אתיקה בעסקים13012
דיני תאגידים למנהלים13018
דינמיקה של משא ומתן - מתאוריה ליישום13017
השבחת ערך חברות13041
חקר ביצועים13001
חשבונאות למנהלים13002
חשבונאות ניהולית13009
יזמות עסקית - היבטים תיאורטיים וניהוליים13043
יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה13040
כלכלה בין-לאומית - היבטים מוניטריים13020
כלכלת מוצרי מידע13030
מדיניות מערכות מידע13006
מימון עסקי רב-לאומי13035
מנהיגות בארגונים13023
משפט העבודה13011
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים13013
ניהול והתנהגות ארגונית13004
ניהול פיננסי13005
ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל13022
ניהול פרויקטים למינהל עסקים13032
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות13008
סמינר: הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי13101
סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי13401
סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים13201
סמינר: כלכלת כוח אדם13501
סמינר: מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע13803
סמינר: ניהול ידע13802
סמינר: שווקים אלקטרוניים13801
פרסום: תאוריה ויישום13014
שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית13033
שיווק13003
תורת המיקום13026
תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה13031
תרבות וניהול13019
חוץ אקדמי
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים91415
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה91416
חזרה למעלה
היחידה לאנגלית
רמה רגילה
אנגלית לרוח: היסטוריה, יהדות, פילוסופיה31020
אנגלית לרוח: ספרות, אמנות, מוסיקה, לשון31021
אנגלית רמה A לחינוך ולפסיכולוגיה31011
אנגלית רמה A למדעי החברה31015
אנגלית רמה A למדעי החברה והרוח - מקוון31022
אנגלית רמה A למדעי החיים31002
אנגלית רמה A למדעים31001
חוץ אקדמי
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה B)61133
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה C)61134
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה D)61135
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה E)61136
סדנת גישור ידע באנגלית91428
חזרה למעלה
לימודי המשך
תפנית
גישור למנהלים ומנהיגים63974
היבטים פיננסיים ומשפטיים למנהלים63000
הכרת שוק ההון63068
הכשרת דירקטורים62282
הנחיית קבוצות63990
ייעוץ ארגוני63048
מינהל עסקים וניהול כללי63402
מנהלים בכירים-הנהלת בתי המשפט. פנים ארגו63175
ניהול והפקת ארועים וכנסים63423
ניהול שיווק ופרסום63008
עיצוב אירועים62288
פיתוח מיומנויות ניהול63193
חשיפה
אנימציה תלת מימדית-מאיה64196
דיאלוג
איטלקית 45 שעות84363
אנגלית 45 שעות84323
אנגלית עסקית 45 שעות84326
גרמנית 45 שעות84535
הולנדית 45 שעות84552
יוונית 45 שעות84557
יידיש 45 שעות84543
יפנית 45 שעות84546
סינית 45 שעות84403
ספרדית 45 שעות84343
עברית 45 שעות84538
ערבית 45 שעות84381
ערבית עטר 45 שעות84384
פורטוגזית 45 שעות84549
פרזנטציה באנגלית84328
צרפתית 45 שעות84532
רוסית 45 שעות84540
תורכית 45 שעות84555
דיפלומה
אופטיקה70581
דיני ני"ע ואתיקה ליועצי השקעות70705
הנהלת חשבונות 1+2+חשבשבת70600
הנהלת חשבונות סוג 370602
חשבונאות ליועצי השקעות70703
חשבי שכר70603
יועצי השקעות ומנהלי תיקים מסלול ארוך70700
יועצי השקעות ומנהלי תיקים מסלול קצר70701
יסודות המשפט לסוכני נדל"ן כולל סדנת הכנה70950
כלכלה ליועצי השקעות70702
מדופלמים70605
מדריכי טיולים בחו"ל70500
מזכירות רפואית70800
ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים ליועצי השקע70706
סוכני נסיעות70501
סטטיסטיקה ליועצי השקעות70704
עיצוב הדירה70903
עיצוב ואדריכלות פנים70900
מירב
אבחנה מבדלת ר"ס-אבן84029
אבחנה מבדלת שנה ד-אבן84041
אבחנות84088
אבחנות ר"ס84019
איתור נקודות א (אבן)84006
איתור נקודות ב84017
אנטומיה פיסיולוגיה א (אבן)84000
אנטומיה פיסילוגיה א(אבן)84001
הכנה לקליניקה ברפואה סינית-אבן84030
טווינא א (אבן)84003
טווינא ב-אבן84016
מבוא לפסיכלוגיה-אבן84037
סינדרומים ר"ס-אבן84018
עיסוי רפואי א (אבן)84009
עיסוי רפואי ב-אבן84022
פורמולות צמחים סיניים-אבן84027
פילוסופיה נטורופתית84010
פילוסופיה סינית לנטורופתים-אבן84025
פילוסופיה תיאוריה סינית84086
פרחי באך ארומתרפיה84087
פתולוגיה א (אבן)84013
צי קונג במסגרת ר"ס א84085
צמחי מרפא 3-אבן84066
צמחי מרפא א (אבן)84012
צמחי מרפא ב-אבן84036
צמחי מרפא ג-אבן84044
צמחי מרפא סיניים-אבן84020
קליניקה נטורופתית84046
קליניקה סינית-אבן84042
רפואה מערבית ג-אבן84026
רפלקסולוגיה ב-אבן84021
רפלקסולוגיה ג-אבן84035
רפלקסלוגיה א(אבן)84008
שיאצו א(אבן)84002
שיאצו ב-אבן84015
תוספי מזון-אבן84023
תורת המזון-אבן84024
תזונה א (אבן)84011
תזונה לאוכלוסיות שונות-אבן84045
תזונה סינית-אבן84043
תפקודי נקודות-אבן84028
תפקודי נקודות ב-אבן84040
תפניטק
CISCO NETWORKING- CCNA63637
MCSE63262
אופיס 200363630
טכנאי PC63176
טלקומניקציה63259
מידענות-ניהול משאבי המידע באר63156
תכנות בסביבת MICROSOFT.NET63638
חזרה למעלה
בית הספר לטכנולוגיה
המגמה להנדסת תוכנה
אנגלית טכנית71020
יסודות Microsoft.NET Framework 3.574125
מבוא לאל’ מער’ ספרתיות ומבנה המחשב71245
מבני נתונים71050
סטטיסטיקה71213
רשתות תקשורת נתונים71542
תכנות מבני בשפת C71015
המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מתימטיקה73023
מתמטיקה73021
סטטיסטיקה ב73222
המגמה להנדסת אלקטרוניקה
מבוא לתכנות ושפת C75211
מעגלים אלקטרוניים75052
מתימטיקה ופיסיקה75035
תורת החשמל א75040
מגמת חשמל
השלמות לחשמלאי מוסמך 272201
מערכות ספרתיות72010
מתקני חשמל ומערכות הספק א’72060
חזרה למעלה
היחידה לעובדי הוראה
חוץ אקדמי
אימון אישי - Coaching55460
אימון ללמידה מכוונת הצלחה55068
גננות מובילות במגזר הערבי55122
גננות- מחוז דרום55062
היחידה החמישית55418
הכשרת מורים חונכים55425
הכשרת מערכיים חינוכיים55351
הכשרת רכזי עבודות גמר55194
מדעי החברה- הטמעת תהליכי חשיבה55995
מורים מובילים בלמידה מידענית- מחוז צפון55996
מנחי קבוצות55053
מעצבי מערכות הדרכה55354
מעריך תפקודי למידה, מחזור א’55461
מעריך תפקודי למידה, מחזור ב’55211
מעריך תפקודי למידה- מחזור ג’55095
מת"ל במגזר הערבי-גבעת חביבה55413
מת"ל במגזר הערבי-דרום55412
רכזים פדגוגיים55340
רכזים פדגוגיים- עמל55369
רכזי תקשוב55074
רכזי תקשוב- צפון55319
שילוב אסטרטגיות חשיבה בלימודי היסטוריה55252
תכנית אל"ה55437
חזרה למעלה
קורסים נוספים
חוץ אקדמי
אשנב לאקדמיה א91471
חזרה למעלה