[an error occurred while processing this directive] רשימת קורסים ומחלקות [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

רשימת אתרי קורסים ומחלקות לסמסטר 2012א

סמסטר
שם קורס או מספר קורס:
לאתר הקורס
מחלקות אקדמיות
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת   חוץ אקדמי  
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
החטיבה למתמטיקה   רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת     סדנת רענון
החטיבה למדעי המחשב אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני  
המחלקה למדעי הטבע והחיים אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני    
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי  
המחלקה לניהול ולכלכלה אתרים מחלקתיים רמת פתיחה רמה רגילה רמה מתקדמת תואר שני חוץ אקדמי
היחידה לאנגלית אתרים מחלקתיים רמה רגילה       חוץ אקדמי לאתרי 2012ב
קורסים נוספים
היחידה לעובדי הוראה אתר מחלקתי חוץ אקדמי  
לימודי המשך תפנית חשיפה דיאלוג דיפלומה מירב תפניטק
ביה"ס לטכנולוגיה אתר מחלקתי המגמה להנדסת תוכנה המגמה להנדסת תעשיה וניהול המגמה להנדסת אלקטרוניקה מגמת חשמל  
קורסים נוספים  
חזרה למעלה
היסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
תעודת הוראה
פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל55156
פרקטיקום (התנסות מעשית) בהוראת ההיסטוריה55195
רמת פתיחה
בעיות בפילוסופיה של המוסר10122
יוון הקלאסית10110
רמה רגילה
אירופה ערש הלאומיות10403
בימי שואה ופקודה10234
בין יהודים לנוצרים10275
בין יהודים לנוצרים (ברוסית)42143
בין ציון לציונות: 1914-188110121
בין ציון לציונות (ברוסית)42123
האסלאם: מבוא להיסטוריה של הדת10432
המזרח התיכון בימינו10646
המזרח התיכון בין מלחמות-העולם10425
זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד10105
חסידות אשכנז (ברוסית)42129
חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית10297
יהודה ורומא10212
יהודים בעידן של תמורות10204
יהודי רוסיה במאה ה-2010744
ירושלים לדורותיה10208
מבוא לאסתטיקה10496
מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת המקרא10140
מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה10109
מבוא ללוגיקה10703
מבית לאומי למדינה בדרך10423
מבית לאומי למדינה בדרך - חלק א (ברוסית)42137
מגלות לקוממיות10419
מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה17 - 1810266
סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית10750
ספר בראשית10667
על סף העת החדשה: אירופה 1600-135010674
פילוסופיה יהודית בימה"ב: מרס"ג עד הרמב"ם10412
פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו10248
פילוסופיה של הנפש בתקופתנו10679
פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו10231
ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל10710
ראשיתה של אירופה10436
תולדות התקופה ההלניסטית10222
תרבות ההשכלה באירופה במאה ה-18. חלק ב10463
רמה מתקדמת
אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות10333
אתיופיה - נצרות, אסלאם, יהדות (ברוסית)42301
גרמניה 1830-177010513
האנטישמיות במאה ה-1910305
הנצרות הקדומה10531
העבדות בעת העתיקה10930
חירויות הפרט בממשל ארה"ב10336
יהודי צפון-אפריקה במאות ה-20-1910311
יהודי תימן: היסטוריה, חברה, תרבות10565
מרד בר-כוכבא10351
מרעיון לממשות: ג’פרסון והפדרליזם בארה"ב10317
נוער, חינוך ופוליטיקה במזרח התיכון10510
סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים10572
עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים10500
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה10938
שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי10924
תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה10932
חוץ אקדמי
יסודות הערבית הספרותית ב91466
יסודות הערבית הספרותית ד91469
חזרה למעלה
סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת
רמת פתיחה
מבוא לאנתרופולוגיה10153
מבוא לחשיבה חברתית10161
מבוא לסוציולוגיה10134
רמה רגילה
ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 194510717
ג’נוסייד (רצח עם)10664
דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל10724
דיקטטורות במאה ה-2010662
דמוקרטיות ודיקטטורות: פוליטיקה השוואתית10660
החברה הערבית בישראל10657
היסטוריה דיפלומטית, 1945-190010482
יסודות המינהל הציבורי10437
יסודות השלטון המקומי10459
לגדול עם הטלוויזיה10698
מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה10165
מבוא ללימודי מגדר10680
מבוא למחשבה מדינית10611
מבוא לתקשורת המונים10408
מגמות בחברה הישראלית10495
מדיניות החוץ של ברה"מ/רוסיה10431
מדיניות ציבורית10723
מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים10205
ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל10406
משטרים דמוקרטיים10661
סדנה בכתיבה עיתונאית10618
סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי10746
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט10621
סדנת רדיו10749
סוציולוגיה של ארגונים10728
סוציולוגיה של התרבות10659
סטייה חברתית10270
צמיחת המדינות החדשות באפריקה10206
קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש10712
שיח התקשורת10758
שיטות מחקר איכותניות10748
תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו10722
תאוריות סוציולוגיות קלאסיות10721
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית10454
תקשורת המונים בישראל10612
תקשורת ודעת קהל10716
תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות10439
רמה מתקדמת
אזרחות: תאוריה ופוליטיקה10903
אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות10538
אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים10330
דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל10509
דת, מדינה ופוליטיקה10342
הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי10929
הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום10925
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים10535
יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת10946
מלחמה ואסטרטגיה10390
נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית-ארה"ב10347
סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל10314
ספורט וחברה10583
פערים ואי-שוויון בישראל10576
ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי10349
תקשורת כתרבות10532
תרבות, תקשורת ופנאי בישראל10503
תואר שני
אזרחות: סוגיות נבחרות במבט השוואתי12041
בחינה מסכמת בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים12997
בחינה מסכמת בלימודי תרבות14298
גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות14204
דמוקרטיה: גישה רב-תחומית12001
דמוקרטיה וביטחון לאומי12016
דמוקרטיה ודמוקרטיזציה12003
דמוקרטיה ופמיניזם12026
השתתפות פוליטית במשטרים דמוקרטיים12004
התאטרון הישראלי: תהליכי דמוקרטיזציה12027
ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות12005
מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה12007
מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות12040
מדע ותרבות14213
מכאוב הדעת: סוגיות בהוראת השואה12019
סוגיות במדיניות ציבורית12042
שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה12018
שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי12036
שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)14210
תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו12008
תרבות פופולרית14211
חוץ אקדמי
דידקטיקה של הוראת האזרחות69007
חזרה למעלה
החטיבה למתמטיקה
סדנת רענון
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה95001
רמת פתיחה
אשנב למתמטיקה04101
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול10142
רמה רגילה
אלגברה לינארית 120109
אלגברה לינארית 220229
הסקה סטטיסטית30204
הסתברות לתלמידי מדעי המחשב20425
חשבון אינפיניטסימלי 120106
חשבון אינפיניטסימלי 220212
חשבון אינפיניטסימלי 320224
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א20406
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב20423
מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים30203
מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים20297
מתמטיקה בדידה20476
נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה10444
תורת הגרפים20295
תורת ההסתברות20416
תורת המספרים האלמנטרית20413
תורת המשחקים20216
רמה מתקדמת
טופולוגיה קבוצתית20521
לוגיקה מתמטית20327
מבוא לאנליזה פונקציונלית20525
מבנים אלגבריים20230
פונקציות מרוכבות20243
תורת המידה20324
חזרה למעלה
החטיבה למדעי המחשב
תעודת הוראה
סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב55467
רמת פתיחה
יישומי מחשב למדעי החברה10159
רמה רגילה
אוטומטים ושפות פורמליות20440
אלגוריתמים20417
ארגון המחשב20471
יסודות התכנות בשפת Java20478
לוגיקה למדעי המחשב20466
מבוא למדעי המחשב ושפת Java20441
מבוא למדעי המחשב ושפת Java א20453
מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב20454
מבני נתונים20433
מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים20407
מעבדה בתכנות מערכות20465
מערכות ספרתיות20272
עקרונות פיתוח מערכות מידע20436
רמה מתקדמת
גרפיקה ממוחשבת20562
הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים20442
כריית מידע20595
מבוא לבינה מלאכותית20551
מבוא לרשתות תקשורת מחשבים20582
מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות20585
מימוש מערכות בסיסי-נתונים20574
מערכות הפעלה20594
סדנה בבסיסי-נתונים20563
סדנה במערכות הפעלה20587
סדנה בתכנות מונחה עצמים20586
סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java20503
סמינר באלגוריתמים20390
סמינר באנליזה נומרית20369
סמינר בביו-אינפורמטיקה20552
סמינר בבינה מלאכותית20372
סמינר בהנדסת תוכנה20368
סמינר בחישוביות20370
סמינר במערכות הפעלה20389
סמינר במערכות מידע20373
סמינר בנושא מיוחד במדעי המחשב20375
סמינר בקריפטוגרפיה20374
סמינר בתקשורת/אלגוריתמים מבוזרים20388
סמינר: ממדעי המחשב להוראתם20560
תכנות מתקדם בשפת Java20554
תואר שני
אימות ממוחשב של חומרה ותוכנה22904
אלגוריתמים אקראיים22902
גאומטריה חישובית22905
הנדסת תוכנה22916
סמינר: גרפיקה ממוחשבת22945
סמינר: דחיסת תמונות באמצעות פרקטלים22944
סמינר: מחקר בהוראת מדעי המחשב22943
סמינר מחקר: נושאים בראייה ממוחשבת22955
סמינר: נושאים נבחרים בסימולציה22946
סמינר: נושאים תאורטיים במדעי המחשב22941
חזרה למעלה
מדעי הטבע והחיים
רמת פתיחה
ביולוגיה כללית א20118
עולם הכימיה20116
צפונות כדור-הארץ20117
רמה רגילה
אטומים מולקולות ותכונות החומר20201
ביוכימיה א20204
ביוכימיה ב20247
ביולוגיה כללית ב20119
ביולוגיה של חולייתנים יבשתיים:מבט ישראלי20252
גלים ואופטיקה20248
התא: מבנה ופעילות (מתכונת שנתית)20214
התקני מוליכים למחצה ומיקרואלקטרוניקה20403
חשמל ומגנטיות20250
יסודות הפיסיקה ב20114
יסודות הפיסיקה לביולוגים ב20124
כימיה אורגנית לביולוגים20282
כימיה אי-אורגנית20404
כימיה כללית20437
כימיה כללית א20470
כימיה כללית ב20480
כימיה כללית ב לביולוגים20490
מעבדה בביוכימיה של חלבונים20405
מעבדה ביסודות הפיסיקה20418
מעבדה בכימיה אורגנית20439
מעבדה: כימיה כללית20234
מעבדה: מיקרוסקופיה של מינרלים וסלעים20238
מקצה השמים: מבוא לאסטרונומיה20207
עולם החשמל והאלקטרוניקה20443
עולם הנגיפים20292
עקרונות הביוטכנולוגיה20455
פילוסופיה של המדע20202
פרקים בפיסיקה מודרנית20213
צומח ארץ-ישראל20262
צומח וצמחים20112
קינטיקה כימית20241
רמה מתקדמת
אבולוציה20397
אימונולוגיה20322
אנליזה של ניסויים20340
בעיות מודרניות במדעי האטמוספרה20518
בעיות נבחרות בפילוסופיה של המדע20304
גנטיקה20275
דינמיקה מולקולרית של תהליכים כימיים20557
הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים20543
חוף הים התיכון של ישראל20901
חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים20349
טרנספורט תוך תאי של חלבונים20343
כימיה בפעולה20301
מגוון ביולוגי ושמירת טבע20907
מכניקה קואנטית ומבנה האטום20320
סימביוזה: חיים ביחד של יצורים20530
עד מאה ועשרים20319
פיזיולוגיה של מערכות באדם20556
פיסיקה סטטיסטית20314
פרויקט אינטגרטיבי בלימודי שדה20908
פרויקט מחקר בגיאולוגיה20575
פרויקט מחקר בכימיה20577
פרויקט מחקר בפיסיקה20578
קורס סמינריוני בנושא מיוחד בגיאולוגיה20591
רביית היונקים20313
רעלים והרעלות20519
שיטות פיסיקליות לאנליזה כימית20911
תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה20308
תואר שני
בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח22007
בעיית הגוף והנפש22004
המאזן האקולוגי ושמירת הסביבה22008
הסוציוביולוגיה ונגזרותיה: מדע במחלוקת22011
רפואה אלטרנטיבית במבט ביקורתי22009
חוץ אקדמי
סדנת הכנה בפיסיקה91463
חזרה למעלה
ספרות, לשון ואמנויות
תעודת הוראה
פרקטיקום (התנסות מעשית) בהוראת הספרות55168
רמת פתיחה
גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני10107
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון10154
הסיפור העברי בראשית המאה ה-2010112
מבוא לבלשנות10143
מבוא למוסיקה10113
מוסיקה ממבט ראשון10148
מוסיקה ממבט ראשון: שלב ב10158
תולדות האמנות: מבוא כללי10489
רמה רגילה
אמנות בעידן הטכנולוגי10124
אמנות הרנסנס באיטליה10232
בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי10259
המוסיקה של יוהן סבסטיאן באך10251
הקולנוע כהיסטוריה10655
הקומדיה הרומנטית: היסטוריה, אידיאולוגיה10747
"טבע דומם" ממקבץ חפצים לחפצים ברשות עצמם10675
להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע10640
מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים10292
מבנים הרמוניים ב10743
מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-1910221
מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי10693
מיתוסים בתרבות הישראלית10487
סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע10421
פרקים במורפולוגיה עברית10483
פרקים בתולדות הלשון העברית: חט’ קלאסית10440
ציוני דרך בביקורת ספרות המערב10639
שירת החול העברית בספרד המוסלמית10647
תולדות הג’ז10719
תולדות המוסיקה המערבית ב10733
תולדות הקולנוע ב: 1980-194010683
תמורות בשירה העברית בין תש"ח ל-תש"ך10429
רמה מתקדמת
בטהובן: מורד ורומנטיקן10934
העולם בסיפורת10334
הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות10335
הקולנוע הישראלי במפנה האלף10939
הקולנוע הפלסטיני10578
התאטרון הישראלי קונפליקטים ותהליכי שינוי10919
ז’אנרים של המותחן בקולנוע10911
זיכרון, טראומה ופנטזיה בקולנוע האמריקני10927
מגדר ופמיניזם בתאטרון המודרני10928
מזרח ומערב בקולנוע הישראלי10534
ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות10551
נרטיב: עיון רב-תחומי10916
סמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית10594
תואר שני
מגדר: תרבות וזהות14212
סוגיות בתאוריה של המרחב14208
סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות14299
תאוריות וגישות בחקר התרבות14205
חוץ אקדמי
עברית כשפה שנייה91462
עברית כשפה שנייה-רמה בסיסית91491
חזרה למעלה
חינוך ופסיכולוגיה
תעודת הוראה
דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה55157
דידקטיקה של הוראת מדעי החברה55465
רמת פתיחה
חשיבה ביקורתית10145
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א30111
מבוא לפסיכולוגיה10136
רמה רגילה
אינטליגנציה רגשית10759
אישיות: תאוריה ומחקר10269
אתגרים בניהול בית ספר10635
הוראה יחידנית10256
התנסות במחקר10786
התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות10686
מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב30112
מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה10252
מחוננות וכישרונות מיוחדים10711
סוגיות בחינוך מיוחד10139
פילוסופיה של החינוך10765
פסיכולוגיה בחינוך10125
פסיכולוגיה התפתחותית10493
פסיכולוגיה חברתית10104
פסיכולוגיה פיזיולוגית10615
פסיכולוגיה קוגניטיבית10264
פסיכולוגיה של המינים10293
פסיכופתולוגיה10619
פרקים בסוציולוגיה של החינוך10485
קריאה: תאוריה ומעשה10123
רגרסיה וניתוח שונות10286
שיטות מחקר במדעי החברה10285
תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים10106
רמה מתקדמת
הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות?10363
הזדהות עם קבוצות10575
היסטוריה של הפסיכולוגיה10524
הכנסת שינויים למערכת החינוך10318
הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי10352
הפרעת קשב והיפראקטיביות10563
השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות10936
ליקויי למידה10527
ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים10905
ליקויי קריאה10593
מטפורה בחשיבה החינוכית10568
מנהיגות ויישומיה בחינוך10528
נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית10935
סמינר מחקר בפסיכולוגיה - למצטיינים10914
עמדות ושכנוע10361
פסיכולוגיה בין-תרבותית10557
פסיכולוגיה של השואה10920
פעילות גומלין בכיתה10328
שינה והפרעות שינה בילדות10904
שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה10522
תואר שני
אוניברסיטאות פתוחות: דמוקרטיזציה14014
גישות בתכנון ובהערכה של מערכות למידה14005
גישות ומודלים בעיצוב ופיתוח של מערכות14013
הערכה בחינוך: תאוריה ומעשה14007
חלופות בהערכת הישגים14006
טכנולוגיה ולמידה14010
טכנולוגיות למידה לסוגיהן: עקרונות ויישום14016
מורים בעולם של שינוי: מגמות ואתגרים14019
ממידע לידע: מחיפוש מידע לבניית ידע14015
סוגיות בפסיכולוגיה של משתמש רשת האינטרנט14011
עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה14002
פיתוח והפעלה של תכניות לימודים14008
שיטות מחקר בחינוך14009
שילוב טכנולוגיות מידע בתחומי דעת14017
שינוי ארגוני במערכות למידה14018
תאוריות למידה והוראה14003
חזרה למעלה
ניהול וכלכלה
רמת פתיחה
דיני חוזים10800
מבוא למיקרוכלכלה10131
מבוא למקרוכלכלה10126
רמה רגילה
ביקורת חשבונות10705
התנהגות ארגונית10430
התנהגות צרכנים10455
חשבונאות ניהולית - לחשבונאים10697
חשבונאות פיננסית א10706
חשבונאות פיננסית ב10720
יסודות החשבונאות10280
יסודות החשבונאות לחשבונאים10696
יסודות המשפט העסקי10736
יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים10713
כלכלה ניהולית10426
מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר10404
מבוא למשפט ויסודות המשפט10735
מושגי יסוד באקונומטריקה10284
מסים א10666
מקרוכלכלה א10457
מקרוכלכלה ב10458
ניהול השיווק10281
ניהול משאבי אנוש10279
תורת המחירים א10627
תורת המחירים ב10628
תורת המחירים ג10629
תורת המימון10230
תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע10645
רמה מתקדמת
ביטחון סוציאלי10558
דוחות כספיים מאוחדים10910
דיני עבודה10354
דיני תאגידים10900
דינמיקה של משא ומתן10526
חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים10913
חשבונאות פיננסית מתקדמת10922
חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים10599
יחסי עבודה10588
כלכלה בין-דורית10574
כלכלה בין-לאומית ריאלית10397
כלכלה מוניטרית בין-לאומית10398
כלכלה ציבורית10917
כלכלת ישראל10954
כלכלת עבודה10519
מוסר ועסקים10523
מסים ב10556
מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות10549
מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות10596
מתודולוגיה של סקרים10350
ניהול אסטרטגי10908
ניהול בין-לאומי10517
ניהול הפרסום10344
ניתוח דוחות פיננסיים10389
שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה10901
תואר שני
אסטרטגיה עסקית תחרותית13015
אתיקה בעסקים13012
בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות13038
דיני הסחר הבין-לאומי13042
דיני תאגידים למנהלים13018
דינמיקה של משא ומתן: מתאוריה ליישום13017
הערכת תפקוד בארגון: התפתחות ושינוי13039
השבחת ערך חברות13041
חקר ביצועים13001
חשבונאות למנהלים13002
חשבונאות ניהולית13009
יזמות עסקית: היבטים תאורטיים וניהוליים13043
יישומי אקונומטריקה בניהול13029
כלכלה בין-לאומית: היבטים מוניטריים13020
כלכלת מוצרי מידע13030
מדיניות מערכות מידע13006
מדיניות ציבורית: מתאוריה למעשה13037
מימון עסקי רב-לאומי13035
מנהיגות בארגונים13023
משפט העבודה13011
נושאים נבחרים בהתנהגות צרכנים13013
ניהול התפעול בארגון13034
ניהול והתנהגות ארגונית13004
ניהול פיננסי13005
ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל13022
ניהול פרויקטים למינהל עסקים13032
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות13008
ניתוח ועיצוב מערכות מידע: שילוב תהליכים13021
סמינר: הערך האינפורמטיבי של הדיווח הכספי13101
סמינר: השפעת הגלובליזציה על המשק הלאומי13401
סמינר: התנהגויות ארגוניות קריטיות13901
סמינר: כלכלה ומימון התנהגותיים13201
סמינר: כלכלת כוח אדם13501
סמינר: מתודולוגיות פיתוח מערכות מידע13803
סמינר: ניהול ידע13802
סמינר: שווקים אלקטרוניים13801
עקרונות ועיקרים במיסוי הכנסה13036
פרסום: תאוריה ויישום13014
שוק ההון, תיווך פיננסי והמערכת הפיננסית13033
שיווק13003
תורת המיקום13026
תכנון כוח אדם בכלים סטטיסטיים13016
תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה13031
תרבות וניהול13019
חוץ אקדמי
ביקורת בענפים מיוחדים91603
ביקורת מתקדמת91604
חשבונאות פיננסית מתקדמת - שנת השלמה91601
מיסים עקיפים - מעמ, ומיסוי מקרקעין91608
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים91415
מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים - אלגברה91416
סוגיות נבחרות במיסים91607
ע"ס דוחות כספיים מאוחדים96032
ע"ס חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים96030
קורס הכנה לבחינת "פטור" בהנהלת חשבונות91440
שוק ההון הבטי מיסוי וסוגיות בביטוח לאומי91605
שינויי מבנה ותכנון המס91606
חזרה למעלה
היחידה לאנגלית
רמה רגילה
אנגלית רמה A לחינוך ולפסיכולוגיה31011
אנגלית רמה A למדעי החברה31015
אנגלית רמה A למדעי החברה והרוח - מקוון31022
אנגלית רמה A למדעי הרוח31010
אנגלית רמה A למדעים31001
חוץ אקדמי
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה B)61133
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה C)61134
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה D)61135
אנגלית לצרכים אקדמיים (רמה E)61136
סדנת גישור ידע באנגלית91428
חזרה למעלה
לימודי המשך
אינטגרציב בתזונה84090
הרבליסט קליני70352
מדיטציה ודמיון מודרך84091
נטורופתיה שנה ד70308
רפואה מערבית ג’70452
תפנית
גישור למנהלים ומנהיגים63974
היבטים פיננסיים ומשפטיים למנהלים63000
הכרת המשרד והשירות התכנוני-פנים ארגוני70799
הכרת שוק ההון63068
הכשרת דירקטורים62282
הנחיית קבוצות63990
ייעוץ ארגוני63048
מינהל עסקים וניהול כללי63402
מנהלים בכירים-הנהלת בתי המשפט. פנים ארגו63175
ניהול והפקת ארועים וכנסים63423
ניהול פרוייקטים63059
ניהול שיווק ופרסום63008
עיצוב אירועים62288
פיתוח מיומנויות ניהול63193
קבלת החלטות למנהלים בכירים-פנים ארגוני62280
חשיפה
אנימציה תלת מימדית-מאיה64196
דיאלוג
אידיש62247
איטלקית -62265
איטלקית 45 שעות84363
אנגלית 45 שעות84323
אנגלית עיסקית64000
אנגלית עסקית 45 שעות84326
אנגלית שיחות61138
גרמנית62240
גרמנית 45 שעות84535
הולנדית64025
הולנדית 45 שעות84552
טורקית62129
יוונית 45 שעות84557
יוונית מדוברת62118
יידיש 45 שעות84543
יפנית 45 שעות84546
יפנית 60 שעות לימוד62330
סינית62273
סינית 45 שעות84403
ספרדית62229
ספרדית 45 שעות84343
עברית62242
עברית 45 שעות84538
ערבית 45 שעות84381
ערבית מדוברת62238
ערבית עט"ר62236
ערבית עטר 45 שעות84384
פורטוגזית 45 שעות84549
פורטוגזית-60 שעות64030
פרזנטציה באנגלית84328
צרפתית 45 שעות84532
צרפתית 60 שעות62230
רוסית62249
רוסית 45 שעות84540
תורכית 45 שעות84555
דיפלומה
אופטיקה70581
דיני ני"ע ואתיקה ליועצי השקעות70705
הנהלת חשבונות 1+2+חשבשבת70600
הנהלת חשבונות סוג 370602
חשבונאות ליועצי השקעות70703
חשבי שכר70603
יועצי השקעות ומנהלי תיקים מסלול ארוך70700
יועצי השקעות ומנהלי תיקים מסלול קצר70701
יסודות המשפט לסוכני נדל"ן כולל סדנת הכנה70950
כלכלה ליועצי השקעות70702
מדופלמים70605
מדריכי טיולים בחו"ל70500
מזכירות רפואית70800
ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים ליועצי השקע70706
סוכני נסיעות70501
סטטיסטיקה ליועצי השקעות70704
עיצוב הדירה70903
עיצוב ואדריכלות פנים70900
מירב
ארומתרפיה 80 שעות לימוד70333
הרבליסט קליני- שנה א’70351
הרבליסט קליני שנה ג84137
טווינא א’70220
טווינא ב’70222
נטורופתיה70300
נטורופתיה ב’70302
נטורופתיה שנה ג’70304
עיסוי ספא84147
עיסוי רפואי א’70320
עיסוי רפואי ב’70322
פרחי באך70331
קינסיולוגיה התפתחותית70340
רפואה מערבית א’70450
רפואה מערבית ב’70451
רפואה סינית א’70200
רפואה סינית ב’70202
רפואה סינית ג’70204
רפואה סינית ד’70206
רפלקסולוגיה בכיר70312
רפלקסולוגיה מוסמך70310
שיאצו בכיר70212
שיאצו ג’ + תאילנדי70214
שיאצו מוסמך70210
תפניטק
CISCO NETWORKING- CCNA לבעלי רקע63637
DSP63633
JAVA92010
MCSE63262
אופיס היישום השלם63623
בדיקות תוכנה63635
טכנאי PC63176
טלקומניקציה63259
מידענות-ניהול משאבי המידע באר63156
מנהל רשתות תקשורת63177
מערכות בינה עסקית BI63261
ניתוח ועיצוב מערכות הלכה למעשה63264
תכנות בסביבת MICROSOFT.NET63638
חזרה למעלה
בית הספר לטכנולוגיה
בי"הס לטכנולוגיה
מכינה באנגלית74605
המגמה להנדסת תוכנה
אלגברה לינארית71450
אנגלית טכנית71020
ארגון קבצים ובסיסי נתונים71065
ארגון קבצים ובסיסי נתונים71068
ארגון קבצים ובסיסי נתונים71668
מבוא לאל’ מער’ ספרתיות ומבנה המחשב71245
מבני נתונים71055
מבני נתונים71057
מערכות הפעלה וגרפיקה ממוחשבת71439
סטטיסטיקה71213
פיתוח ישומי רשת MICROSOFT.NET 3.574130
שפת סף 8088/808671045
תכנות מבני בשפת C71015
המגמה להנדסת תעשיה וניהול
מבוא למחשבים ויישומים73100
מתמטיקה73021
סטטיסטיקה ב73211
המגמה להנדסת אלקטרוניקה
אלקטרוניקה תקבילית (מיקרואלקטרוניקה)75051
מבוא לתכנות ושפת C75211
מעגלים אלקטרוניים75052
מערכות ספרתיות ותכן לוגי75017
מתימטיקה ופיסיקה75035
מתמטיקה 175021
תורת החשמל ב75240
מגמת חשמל
c מבוא לתכנות ושפת72221
השלמות לחשמלאי מוסמך 272201
חשמל ב72246
מבוא לתכנות ושפת C72213
מערכות ספרתיות72010
מתקני חשמל ומערכות הספק א’72060
תורת החשמל ב72241
חזרה למעלה
היחידה לעובדי הוראה
חוץ אקדמי
אימון אישי - Coaching55460
אימון אישי בטבריה55010
אימון ללמידה מכוונת הצלחה55068
אימון מתקדם55974
אתר המנחים55610
גישור וניהול קונפליקטיים55989
גננות מובילות במגזר הערבי55122
גננות- מחוז דרום55062
הוראה מתקנת55271
הוראה מתקנת55991
היחידה החמישית55418
הכשרת מורים חונכים55425
הכשרת מנהלי בית ספר55600
הכשרת מנהלים לבתי ספר55611
הכשרת מערכיים חינוכיים55351
הכשרת רכזי עבודות גמר55194
המורה המקוון- הוראה בעידן הדיגיטלי55502
השתלמות למורי מדעי החברה55975
התמודדות עם הפרעת קשב ורכוז- ADHD55501
התמחות בהדרכה ואימון ליקויי למידה ובעלי55505
מדעי החברה- הטמעת תהליכי חשיבה55995
מדעי המדינה55357
מורה חוקר את עשייתו55613
מורה יוזם ומטמיע תכניות חינוכיות55612
מורים חונכים לליקויי ראייה55378
מורים מובילים בלמידה מידענית- מחוז צפון55996
מנחי קבוצות55053
מעצבי מערכות הדרכה55354
מעריך תפקודי למידה, מחזור א’55461
מעריך תפקודי למידה, מחזור ב’55211
מעריך תפקודי למידה- מחזור ג’55095
מת"ל במגזר הערבי-גבעת חביבה55413
מת"ל במגזר הערבי-דרום55412
סדנת התמחות בהוראה55973
קורס מנהלים-בית שאן55603
קורס מנהלים- חדרה55628
קורס מנהלים- חיפה55627
קורס מנהלים- כרמיאל55607
קורס מנהלים- מנח"י55626
קורס מנהלים- נצרת עלית55602
קורס מנהלים- עכו55604
קורס מנהלים- צפת55608
קורס מנהלים- ריינה55624
קורס מנהלים- שפרעם55605
רכזים פדגוגיים55340
רכזים פדגוגיים- עמל55369
רכזי תקשוב55074
רכזי תקשוב אשדוד55615
רכזי תקשוב- אשכול דרום55620
רכזי תקשוב אשקלון55616
רכזי תקשוב באר שבע55617
רכזי תקשוב באר שבע- איל55623
רכזי תקשוב נתיבות55619
רכזי תקשוב פעימה 1- אילת55629
רכזי תקשוב פעימה 1- אשקלון55630
רכזי תקשוב- פעימה 2 צפון55614
רכזי תקשוב- צפון55319
רכזי תקשוב קרית גת55618
שילוב אסטרטגיות חשיבה בהוראת תקשורת55424
שילוב אסטרטגיות חשיבה בלימודי היסטוריה55252
תכנית אל"ה55437
חזרה למעלה
קורסים נוספים
חוץ אקדמי
אשנב לאקדמיה א91471
חזרה למעלה