:"םייחה יעדמל אובמ" ןולימה

ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א :ריהמ גוליד

adenine: :ןינדא
םהש םידיטואילקונה תעבראמ דחאב יוצמה ןקנח-ליכמ סיסב ;ןירופ
.א"נר לשו א"נד לש ןינבה-ינבא
eosinophil: :ליפונוזואא
אל לבא תקלדל הבוגתב ףתתשמה ,הלועפ-ריהמ יטיצוגפ ןבל םד-את
.ןוסיחה-תובוגתב
aorta: :םיקרועה-בא
השביה ינתיילוחב .תימטסיסה םדה תכרעמב ישארה קרועה - [םירהל = airein]
.תואירל טרפ ףוגה ירוזיא לכ לא בלהמ ןצמוחמה םדה תא ךילומ
biological evolution: :תיגולויב היצולובא
ןמזה םע םישחרתמה םייוניש [לגלוגמ והשמ לש הסירפה תלועפ = evolutio]
תומייוסמ תורוצ רשאכ היצולובא הלח היסולכואב .םייח םירוצי לש תולשושב
.תורחאה תורוצל תיסחי תוחפ תוחיכש וא רתוי תוחיכש תושענ הנוכת לש
םיללאה לש תויסחיה תויוחיכשב םייונישה תאצות םה הלאכ םיפוליח
הרירבמ ,תויצטוממ םרגיהל םילוכי תוחיכשה ייוניש .הנוכת התואל םיארחאה
.הזנגוליפ ,היצאיצפס ,תיעבט הרירב םג האר .םינג תמירזמו יטנג ףחסמ ,תיעבט
organelle: :ןורבא
דיקפת לעב אוהו ולשמ הנרבממב םחותמה ,יאת-ךות קיקש וא ,ףיפוג וא ,רודמ
.אתב ידוחיי
agglutination: :היצניטולגא
תודמציה ןכו ,םינגותפ ומכ) ףוגל ושלפש םירז םיאת לש תודמציהה
תולוקלומ ןיבש םיבלוצ םירשק תועצמאב תשחרתמ תודמציהה .(המקר-ילתשל
.םירזה םיאתה לש חטשה ינפ לעש ןגיטנאב וזחאנש ,ןדגונ
adenosine phosphates: :םיטפסופ-ןיזונדא
םיחילשכ תושמשמ ןהמ תודחאש ,תונטקה תולוקלומה תצובקמ תובכרת
האר .היגרנא-יאשנכ תודקפתמ תורחאו ,םיאתה ןיבו םיאתה ךותב םיימיכ
. ADP/ATP לגעמ ,ADP, ATP, cAMP
adaptation: :היצטפדא
םירוצי ובש ךילהת :תיגולויבה היצולובאל רשקהב - [םיאתהל = adaptere ]
.םימייוסמ הביבס-יאנתל (םימאתומ רתוי םישענ וא) םימאתומ םישענ םייח
תקספה וא) הלועפה ילאיצנטופ תורידתב הדיריה :השיח ינוריונל רשקהב
.העובק המצעב ךשמנ יוריגה רשאכ וליפא (םתעפוה
adren: :ןרדא
.ןרדאה תטולב האר
oogenesis: :הזנגואוא
הציבל דעו (germ cell) טבנ-אתמ ,תיבקנה הטמגה לש תורצוויהה ךילהת
.הציב-את האר .(ovum, egg) הלשבה תידיאולפהה
oocyte: :טיצואוא
.הלשב-יתלב הציב-את
Ozone: :ןוזוא
.(03) םימוטא השולשמ תובכרומ ולש תולוקלומהש ןצמח זג לש הרידנ הרוצ
ןוזואה תבכשב תרכינ תיתנוע תוללדיה - ozone hole - ןוזואב רוחה
.הקיטקראטנאל לעמ רקיעב הכומנה הרפסומטאבש
:ינומיא-וטוא
.תינומיאוטוא הבוגת האר
autosome: :םוזוטוא
םייוצמה ,ירודיס רפסמ ותואב רפסוממש גוז ותוא ינב םימוזומורכהמ דחא לכ
.(גיווז-םוזומורכמ לידבהל) םייוסמ ןימ לש תובקנב םגו םירכזב םג
autotroph: :ףורטוטוא
תולוקלומה תא רוציל לגוסמה רוצי - [ןוזינ = trophos+ ומצע = autos]
.ותביבסבש היגרנאהו ינצמח-ודה ןמחפה לוצינ ךות ופוג לש תולודגה תוינגרואה
ןיב תויצקאירמ תקפומה היגרנאה תא םילצנמ םייטתניסומיכ םיפורטוטוא
.רואה תייגרנא תא םילצנמ םייטתניסוטופ םיפורטוטוא ;תוינגרוא-יא תובכרת
.ףורטורטה הוושה
chemosynthetic autotroph: :יטתניסומיכ ףורטוטוא
תוינגרואה תולוקלומה תא רצייל םילגוסמה םיקדייח לש םירופסה םינימה דחא
םירמוחו ןמחפל רוקמכ ריוואבש ינצמח-ודה ןמחפה לוצינ ךות םמצע לש
.היגרנאה רוקמכ (תירפג ומכ) םימייוסמ םיינגרוא-יא
photosynthetic autotroph: :יטתניסוטופ ףורטוטוא
לוצינ ךות ול תושורדה תוינגרואה תולוקלומה לכ תא זתנסל לגוסמה רוצי
,םיחמצה לכ .היגרנאל רוקמכ רוא תייגרנאו ןמחפל רוקמכ ינצמח-ודה ןמחפה
.םייטתניסוטופ םיפורטוטוא םה םיקדייחהמ טועימו םיטסיטורפהמ םידחא
omnivore: :לכ-לכוא
רשאמ רתוימ היגרנא גישהל לגוסמה רוצי - [לולזל = vorare + לכ = omnis]
.תחא תיפורט המרל לבגומה ונוזמש רוציל דוגינב ,דיחי רוקמ
herbivore: :בשע-לכוא
.בשע תליכאמ ןוזינה םייח-לעב - [בשע = herba]
population: :היסולכוא
.תמייוסמ הירוטירטב םייחה ןימ ותוא ינב םיטרפ תצובק
carnivore(s): :רשב-ילכוא
םייח-ילעבמ םינוזינה םייח ילעב - [לולזל = vorare + רשב = caro, carnis]
.םיפורטורטהה יסופיטמ דחא ;םירחא
detritivores: :םירייש-ילכוא
םה הלא תויגולוקא תוכרעמב - [יאלב תמירג = deterere-מ רזגנ ,detritus]
לש קוריפ ירצות םהש םיקיקלחמ וא ותמש םירוצימ םינוזינה םיפורטורטהה
.תוימינ םיעלותו םינטרס ינימ ,לושלש :תואמגוד .םיינגרוא םירמח
oligosaccharide: :דירכסוגילוא
ירייש לש תודיחי רשע דע םייתש תב הרצק תרשרשמ תבכרומה המימחפ
לש תוצובקה-תתמ תחאב .םייטנלווק םירשקב תורושקה רכוס-דח
הוושה .רכוס -דח ירייש ינש שי ,(disaccharides) םירכוס-ודה ,םידירכסוגילואה
.םירכוס-בר ;םירכוס-דח
oncogene: :ןגוקנוא
.אתב תינטרס הרמתה תמירגל לאיצנטופ לעב ןג לכ
Australopith(ecus): :סוקתיפולרטסוא
דחא לכ - [בנז רסח ,(ape) ,םדא-יומד ףוק = pithekos 'י ;ימורד = australis]
ףנעב םינושארה םינימה רמולכ ,םידינימוהה לש םיעודיה םימודקה םינימהמ
.םדאל ךילומה ינויצולובאה
osmosis: :הזומסוא
לפמ ןוויכב ,הנרבממל דעבמ םימה תעונת :םיאתב - [הפיחד = osmos]
.הנרבממה ידיצ ינשמ םימה תולוקלומ לש םיזוכירה
operon: :ןורפוא
,תחא הדיחיכ םיקתעותמה ,םהלש הרקבה-יפצרו םייטוירקורפ םינג תצובק
.ילוק .א קדייחב זוטקלה ןורפוא :המגוד .תחא חילש-א"נר תלוקלומל
:רוטרפוא
.ליעפמ האר
auxin: :ןיסקוא
לש תועפשהה תחא ;םיחמצב החימצה יתסוומ םינומרוהה תצובקמ דחא
.ףנעה וא לועבגה תוכראתה איה םיניסקואה
orbitals: :םילטיברוא
ןמז לכב םינורטקלא אצמיהל םייושע םהבש ,םוטאה ןיערג ביבסש ללחה יחפנ
.ןותנ
organic compound: :תינגרוא תבוכרת וא רמוח ,ינגרוא
ןמחפה ימוטא ובש ,ינמחפ "דלש" תלעב םיאתב תזתנוסמה תבוכרת :היגולויבב
.יתעבט וא יתרשרש הנבמב בור-יפ-לע םהיניב םירושק
uracil: :ליצרוא
תולוקלומב לולכה םידיטואלקונה תעבראמ דחאב יוצמה ןקנח-ליכמ סיסב
.ןינדא םע םיסיסב-גוויז רוציל לוכי ;א"נר
lancelet: :(סוסקויפמא) ןולמזא
וירירש ,ויתוצק ינשב דאמ דדוחמ ופוג ,םימב יחש תוילוח רסח ןרתימ
.ףוגה ךרוא לכל םייק ולש בגה רתימו םיילטנמגס
uniformitarianism: :תויתודיחא
הירוטסיה תאצות םה םויכ םימייקה םייגולואיגה םיאצממה היפלש הירואיתה
םייקנע המדא-ישערב םעפ ידמ ועטקנש ,םייתגרדה םייוניש לש הכורא
.םירחא םייפורטסטק םיעוריאבו
atom: :םוטא
.םייוסמ ימיכ דוסיל תידוחיי איהש רתויב הנטקה רמוחה תדיחי
atmosphere: :הרפסומטא
;ץראה רודכ ביבסש םימה-ידאו ריוואב םיאשינה םיקיקלחה ,םיזגה תפטעמ
.ץראה רודכ ינפ חטשמ מ"ק 27 -כ םוחתב םייוצמ הרפסומטאה תסאממ %80
.ירפסומטא רוזחמ האר
nondisjunction: :הדרפה-יא
.הזוימה וא הזוטימה תעב גוז-ינב םימוזומורכ ןיב הניקתה תודרפיהה ןולשכ
eubacteria: :הירטקביא
תחא יהוז ;הירטקבכראה דבלמ םיקדייחה ינימ לכ םילולכ הבש הכלממ-תת
םייחה לש םדקומ בלשב ועיפוהש םיטוירקורפה לש תולודגה תוצובקה שולשמ
.ץראה רודכ ינפ לע
organ: :רביא
.תחא המקרמ רתוימ בכרומה ,םירדגומ דוקפתו הנבמ לעב ,ףוג-קלח
lymphoid organs: :םיידיאופמיל םירביא
םילישבמ םהבש םירחא םירביאו םיפילופה ,סומיתה ,לוחטה ,הפמיל-ירשק
.ןוסיחה תבוגת תשחרתמ םהבש וא ,ןוסיחה תכרעמב םיליעפה םיאת
euglenoid: :דיאונלגיא
םירוצי םה םידיאונלגיאה בור ;ןטושה ילעב םיטסיטורפה תצובקמ רוצי
.םילולצ וא םישפועמ ,םיקותמ םימ יוקמב םייחה םייטתניסוטופ
isotonic condition: :ינוטוזיא בצמ ,ינוטוזיא
ינש ןיב ינוטוזיא בצמ םייקשכ ;תוסימת יתשב םייטומסואה םיצחלה ןיב ןויווש
.הנרבממל דעבמ (םימ לש) תיטומסוא וטנ-תעונת ןיא ,אתה תנרבממ ידצ
isotope: :פוטוזיא
יוצמהמ ,םינורטינ לש הנוש רפסמ לבא ,םינוטורפ רפסמ ותוא ליכמה םוטא
.ימיכ דוסי ותוא לש םירחא םימוטאב
radioisotope: :יוויטקאוידר פוטוזיא
תוקרפתהה תאצותכ) ינטנופס חרואב קרפתמ אוהו ביצי וניא וניערגש פוטוזיא
.תיוויטקאוידר הנירק תטלפנו רחא םוטאל ךפוה פוטוזיאה
pancreatic islets: :בלבלה-ייא
לש םירבצה ינוילימ ינשכמ דחא לכ - (Langerhans] סנהרגנל ייא" םג םייורקה)
םירצונ םהבש ,אתלדו אתיב ,אפלא-יאת םהבו ,בלבלב םיינירקודנא םיאת
.המאתהב ,ןיטטסוטמוסו ןילוסניא ,ןוגקולג םינומרוהה
evolutionary tree: :ינויצולובא ןליא
ןאצומש תודרפנ םירוצי-תולשוש םיגציימ היפנעש ,ץע-תייומד המרגאיד
.ףתושמ םודק-באמ
pedigree: :החפשמ ןליא
לומיס תוטישל םאתהב רייוצמהו ,םיטרפ ןיב השרותה-ירשק תא גיצמה טוטרש
.תומכסומ
immunoglobulins (Ig): :םינילובולגונומיא
םירתאו ןגיטנאל רושיק-ירתא שי ןהמ תחא לכבש ,םינדגונ לש תוצובק שמח
IgM ינדגונ ןה תואמגוד .םירדגומה הידיקפתל םאתהב םילעפומה םיפסונ
תא םיליעפמה) IgG ינדגונו (תינושארה ןוסיחה תבוגתב םישרפומה)
.(םיבר םילער םילרטנמו םילשמה-ינובלח
:.ךופיה האר - היסרווניא
intron: :ןורטניא
.חילש-א"נר תלוקלומ לש ינושארה קיתעתב וא ןג ךותב דדוקמ-אל ףצר
interleukin: :ןיקיולרטניא
,T גוסמ רזע-יאתו םיגאפורקמ םישירפמש תותיא-תולוקלומ לש ןווגממ תחא
.ןוסיחה תובוגת תא תוליעפמה
interneuron: :ןוריונרטניא
עדימה תא םאתמה ,םינתיילוחה לש הרדשה-חומב וא חומב אצמנה ןוריונ
םינוריונ לע תאז תובקעב עיפשמו ,םיפסונ םינוריונמו השיח ינוריונמ עיגמש
.םירחא
interphase: :הזאפרטניא
לידגמ אתה הזפארטניאה ךלהמב ;ןיערגה תוקולח ןיבש בלשה :אתה רוזחמב
תא ליפכמ ףוסבלו המסלפוטיצה יביכרמ בור תא בוריקב ליפכמ ,ותסאמ תא
.םינוש םינימב הנוש הזאפרטניאה ךשמ .(א"נדה תלפכה) םימוזומורכה
insulin: :ןילוסניא
בלבלבש אתיב יאתמ שרפומ ;םדב זוקולגה תמר תא תיחפמה תסוומה ןומרוה
תזתניס דדועמ אוה ןכ ומכ ;םדהמ זוקולגה תטילקל ףוגה יאת תא ררועמו
.ןובלחו ןמוש
:טוירקיא
.יטוירקיא את האר
aldosterone: :ןורטסודלא
ןרתנ לש תרזוחה הגיפסה תא תסוול עייסמו ןרדאה תפילקמ שרפומה ןומרוה
.םדל תוילכהמ
:םזיאורטלא
.תיטסיאורטלא תוגהנתה האר
allele: :ללא
ותואב תויוצמה ,ןג ותוא לש תויפולח תוירלוקלומ תורוצ רתוי וא םייתשמ תחא
.הנוכת התוא לש םינוש םייוטיבל תודדוקמו םייגולומוה םימוזומורכב רתא
dominant allele: :יטננימוד ללא
.יגולומוהה םוזומורכב יוצמה וגוז ןב יוטיב תא ךסממה ללא :ידיאולפיד אתב
wild-type allele: :רבה ללא
רתאב רתויב הלודגה תוחיכשב יוצמה וא ,ילמרונה ללאה והז היסולכואב
.םינגה תורידת ,םיללאה תורידת םג האר .ןותנ יטנג (סוקול)
recessive allele: :יוויסצר ללא
תיקלח וא ירמגל ךסוממ ויוטיבש ללא והז םיטוגיזורטהב - [גוסיהל = recedere]
.יטוגיזומוהה בצמב קר ואולמב אטבתמ יוויסצר ללא ;וגוז-ןב יוטיב ידי-לע
electron: :ןורטקלא
תונוכת ןורטקלאל .ילילש ילמשח ןעטמ לעב ,םוטאה יביכרממ קיקלח
ןיערג ביבסש םילטיברואה דחאב אצמנ ןורטקלא לכ ;תחאכ תוילגו תויקיקלח
תויהל וא םינורטקלא רוסמל ,םינורטקלא טולקל םילוכי םימוטא .םוטאה
.םירחא םימוטא םע ,םינורטקלאב םיפתוש
allergy: :היגרלא
.ןוסיחה תכרעמ לש תושיגר-רתי תבוגת
ammonification: :היצקיפינומא
םימייוסמ תוירטפו םיקדייח ובש ךילהת והז ,ןובקר יכילהת םע בלושמב
.םירחא םירוציב םרוקמש ןקנח-יליכמ םיריישו תלוספ םיקרפמ
:ןוינמא
ריפש האר
aneuploidy: :הידיאולפיאנא
,ףדוע םוזומורכ תשרוה תובקעב ,םיאתב םימוזומורכה לש ןיקתה רפסמב יוניש
.םוזומורכ תרסחה וא
:יבוריאנא
.ינריווא-לא לולסמ האר
endoderm: :םרדודנא
וא) המקרה :םייח-ילעב לש םירבועב- [רוע = derma + ךותב - endon]
יעמה לש ימינפה יופיצה רצונ הנממש ,תינושארה תימינפה (טבנה-תבכש
.ונממ םיחתפתמה םירביאהו
endosymbiosis: :הזויבמיסודנא
דחא תוחפלשכ ,רחא ןיממ רוצי ךותב דחא ןיממ רוצי לש םיפתושמ םייח
.םיפתושמה םייחהמ תלעות קיפמ םהינשמ
endospore: :רופסודנא
א"נדה ביבס רצונ ;םיינוציק הביבס יאנתב דימע גבנ :םימייוסמ םיקדייחב
טבונ אוה םימיאתמ םיאנתב .תירעזמ תילובטמה ותוליעפו המסלפוטיצ טעמו
.הקולחו לודיג רשוכ לעב יוויטטגו אתל חתפתמו
:ימסלפודנא
(תימסלפודנא) תימסלפ-ךות תיתשר האר
endocytosis: :הזוטיצודנא
,המסלפה תנרבממ תסיפב ףטענ רמוחה ובש ךילהתב את ךותל רמוח תטילק
םיינעלב םיאת םג .העוב וביבס תרצויו המסלפוטיצה ךותל המינפ הצינמה
.ןפוא ותואב םירחא םיקיקלחו םינגותפ םיפיקמו םיפקות (םייטיצוגפ)
:ינירקודנא
.תינירקודנא תכרעמ ,ןומרוה ,תינירקודנא הטולב האר
enzyme: :םיזנא
תויצקאיר (לש הזילטקל םימרוג) דאמ םיזרזמה םינובלחה תצובקמ דחא לכ
םיליעפה םירתאב השענה רבד ,םיזנא לכל תוידוחיי תובכרת ןיב תוימיכ
םיארקנ םייוסמ םיזנא לעופ םהילעש םירמוחה .םיזנאה תלוקלומבש
.תירשומ המאתה םג האר .ולש םיטרטסבוסה
restriction enzymes: :עוטיק ימיזנא
לשמל ,קדייחה אתל רדחש רז א"נד עטוקה םייקדייח םימיזנא לש גוס
.יטנניבמוקרה א"נדה תייגולונכטב םישמשמ ;ףיגנ תועצמאב
antibiotic: :הקיטויביטנא
םלוב וא לטוקה ,םימייוסמ םימזינגרואורקימב םזילובטמה לש ילמרונ רצות
.םירחא םימזינגרואורקימ לש םלודיג תא
antigen: :ןגיטנא
ררועמו ףוגל רזכ ההוזמה ירלוקלומ הנבמ לכ - [עזג ,גוס = genus + דגנ = anti]
ינפ לע תויוצמה תולוקלומ וא תוסיסמ תולוקלומ םה םינגיטנאה .ןוסיח-תבוגת
.ןגיטנא גיצמ את האר .םיאת לש וא םוהיז ימרוג לש חטשה
anticodon: :ןודוקיטנא
לגוסמה ,םיידיטואלקונבש םיסיסב השולש לש ףצר :ליבומ-א"נר תלוקלומב
.חילש-א"נרבש ןודוק םע גוודזהל
entropy: :היפורטנא
.תכרעמב רדסה-יא וא ,תויארקאה תמרל דדמ
anion, negatively charged ion: :ןוינא
ילילש ןעטמ ילעב ושענ ךכבו ,רתוי וא דחא ןורטקלא וטלקש תבוכרת וא םוטא
.ללוכ
analogous structure: :םייגולנא םינבמ וא םירביא,היגולנא
המוד שומישל ובסוהו תודרפנ םירוצי-תולשושב קוחרה רבעב םינוש ויהש ףוג-יקלח
.םדוקפתבו םתרוצב הזל הז םימוד ושענש דע ,המוד םייח-תביבסב
anaphase: :הזאפנא
תקולח רושיכ לש (ילובוטורקימ) תוריעז תוירוניצ ובש ,הזוימבו הזוטימב בלש
ןתוא תוכשומו םוזומורכ לכ לש תויחאה-תודיטמורכה ןיב תודירפמ אתה
,גוזה ינב הזמ הז םידרפנ הזוימה לש I הזאפנאב .רושיכה לש םידגונמ םיבטקל
וזמ וז תודרפנ הזוימה לש II הזאפנאב ;םייגולומוה םימוזומורכ לש גוז לכב
.םוזומורכ לכבש תויחאה תודיטמורכה
energy: :היגרנא
.יונישל םורגל וא הדובע עצבל רשוכה
activation energy: :הלעפה-תייגרנא
תופתתשמה תולוקלומ תאבהל השורדה ,היגרנא לש רתויב הנטקה תומכה
חרואב שחרתהל הלוכי היצקאירה ויתובקעבש ,היגרנא תמרל היצקאירב
תייגרנא תא םיתיחפמ םהש ךכב תויצקאיר םיזרזמ םימיזנאה .ינטנופס
.הלעפהה
estrogen: :ןגורטסא
םחרה יופיצב םייונישל םרוג ,הציבה יאת תלשבהל עייסמה גיווז-ןומרוה
לע םג עיפשמ ;תוינשמה גיווזה תונוכת תא רמשמ ןכו ,תסוה רוזחמ ךלהמב
.ולודיגו ףוגה תוחתפתה
apoptosis: :הזוטפופא
.םיאת לש תנכותמ תוומ
epidermis: :סימרדיפא
.םייאת-בר םייח-ילעבבו םיחמצב רתויב תינוציחה םיאתה-תבכש
epistasis: :הזטסיפא
לע םיעיפשמ דחא ןג לש םיללאה ינש ובש ,םינג ןיב ןילמוג-תוליעפ לש גוס
.רחא ןג לש םיללאה תואטבתה
epithelium: :לתיפא
םיחטש הסכמ ,םיפופצ םיאת לש תובכש וא הבכש הבו םייח-ילעבב המקר
;ישפח לתיפאה לש דחאה ודצ .ףוגב תורוניצו םיימינפ םיללח תדפרמו םיינוציח
תמקר ןיבל וניב דירפמה (basement membrane) יסיסב םורק לע חנומ ינשה ודצ
.המגוד אוה סימרדיפאה .ויתחתמש רוביחה
zero p. growth: :היסולכוא לש לודיג-ספא
הפוקת ךרואל תותומתה רפסמו תודילה רפסמ ןיב ןוזיא םייק הבש היסולכוא
.הי לאו היסולכואה ןמ הריגהה ירועיש ןיב םג ןוזיא םייקש החנהב ,תרדגומ
greenhouse effect: :הממחה טקפא
,ןאתמ ,ינצמח-וד ןמחפ :םיזג תוחכונ בקע הנותחתה הרפסומטאה תוממחתה
.(CFC) םינוברקורואולפורולכו םימ-ידא ,ןוזוא ,ינצמח ןקנח
founder effect: :םידסיימה טקפא
םידסיימו הייסולכואמ םישרופה םידדוב םיטרפ .יטנג ףחס לש ינוציק הרקמ
תונוכתל םיללא תוחפ וא רתוי יארקאב םתיא םיאשונ השדח היסולכוא
האצות .תויסולכואה יתש ןיב ינושה תלדגה איה ךכמ תואצותה תחא .תומייוסמ
.השדחה היסולכואב תיטנגה תונושה תתחפה איה תרחא
effector: :רוטקפא
(ימיכ יונישב וא) העונתב םיביגמה ,(הטולב וא) רירש :תויטטסואמוה תוכרעמב
םיאנתל ףוגה תא םיאתהל עייסמה רבד ,(חומה ומכ) םאתמ רגשמש תותואל
.רוטקפא-את םג האר .םינתשמה
brown algae: :תוימוח תוצא
םימ-יווקמב םג םיתעלו לודיגה יתב לכב טעמכ םיאצמנה םייאת-בר םימ-יחמצ
.(xanthophyll) םייליפותנסק (םיטנמגיפ) םינעבצ לש עפש םהב שיו ,םיקותמ
green algae: :תויקורי תוצא
םיקותמ םימ-יווקמב ,םיימי לודיג יתבב םיצופנה ,םייאת-בר וא -דח םיחמצ
םינימש ןכתי ;b-ו a םיליפורולכה לש עפש םהב שי .םייתשבי לודיג-יתבב ףאו
םיחמצה לשו םיבחטה לש םהיתובא ,הארנכ ,ויה וז תלשושב םימודק
.םיירלוקסוה
ecology: :היגולוקא
ןיבל םייח םירוצי ןיבש ןילמוגה תויוליעפ רקח - [הנובת = logos + תיב = oikos]
.תיגולוקא תכרעמ האר .תימיכהו תיזיפה םתביבס ןיבל םניבו םמצע
ectodern: :םרדוטקא
המקרה-תבכש יהוז ,םייח-ילעב לש םירבועב - [רוע = derma + ץוח = ecto]
ךשמהב תוחתפתמ הנממש (טבנה-הלע וא ,הבכש) רתויב תינוציחה תינושארה
.םיבצעה תכרעמ תומקרו ףוגה יוסיכ לש תינוציחה הבכשה
actin: :ןיטקא
ןיב ןילמוג תלועפ תמרוג רירש יאתב .תוצווכתה רשוכ לעב ירלובולג ןובלח
ביכרמ םג אוה ןיטקאה .רירשה תוצווכתהל ,ןיזוימ ,רחא ןובלח ןיבל ןיטקאה
םגד ;םיבלוצ םירשג םג האר .םיטוירקיאה יאת לש ןוטלקסוטיצב בושח
.םיקילחמה םירוקה
climate: :םילקא
,תוחלה ,תורוטרפמטה םללכבו תיגולוקא תכרעמב םיררושה ריואה גזמ יאנת
.םשגה תויומכו תוננעה ,חורה תוריהמ
axon: :(a-ב) ןוסקא
.הצקב תונידע תויופעתסה תלעב ,ןוריונ לש אתה-ףוגמ הכורא החולש
והצקל םתעגה םע ;יוניש אלל תוריהמב ןוסקאה ךרואל םיענ הלועפ-ילאיצנטופ
את לע תועיפשמה רטימסנרטוריונ תולוקלומ לש רורחש ררועל םילגוסמ םה
.ןכש
exon: :(e-ב) ןוסקא
לש ינושארה קיתעתב יוצמה םידיטואלקונ לש ףצר לכ :םייטוירקיא םיאתב
לש לשבה קיתעתב ללכנ אוה רובחשה רחאל רשאו ,חילש-אנר תלוקלומ
.דיטפפילופל ףוסבל םגרותמה חילש-א"נר
exocytosis: :הזוטיצוסקא
םע החאתמ הלש הנרבממהש ,תיעוב תועצמאב אתל ץוחמ לא רמוח תאצוה
.אתל ץוחמ ררחתשמ תיעובה ןכותש ךכ ,המסלפה תנרבממ
:ינירקוסקא
.תינירקוסקא הטולב האר
membrane excitability: :הנרבממה לש תויליבטיסקא
.םיאתמ יוריגל הבוגתב הלועפ לאיצנטופ רוציל תיאת הנרבממ לש רשוכה
:טיצורתירא
.םודא םד-את האר
archaebacteria: :הירטקבכרא
םיגיצנה ;ץראה רודכ ינפ לע םייחה לש םדקומ בלשב ועיפוהש םיטוירקורפ
.םיליפומרתהו םיליפולהה ,םינגונתמה םה ונימיב םייחה
refractory period: :חנתא
ןרתנה תולעתשכ הלועפ לאיצנטופ רחאלש הרצק הפוקת :םינוריונל רשקהב
הסיפה חנתאה תעבש ךכ ,תוחותפ ןגלשאה תולעתו תורוגס הנרבממ-תסיפבש
.יוריגל הביגמ הניא
control site: :הרקב רתא
םיברועמה (קותעת ימרוג) םיתסוומ םינובלח םירשקנ וילאש א"נדב ףצר
ליעפמ ,ראשה ןיב ,םיללכנ וז הרדגהב .םיינבמ םינג לש תואטבתהה תרקבב
.(promoter)םדקמו (operator)
gene locus: :יטנג רתא
.םוזומורכב ןג לש םוקימה
active site: :ליעפ רתא
תשחרתמ ובו טרטסבוסה רשקנ וילאש ,םיזנא תלוקלומ ינפ לע רדגומ רוזא
.תירשומ המאתה םג האר .םיזנאה זרזמש תידוחיי היצקאיר

vesicule: :תיעוב
ןווגממ דחא :את לש המסלפוטיצה ךותב - [הנטק תיחופלש = vesicula]
לש לוכיע וא הריגא וא ,טרופסנרטב םידקפתמה הנרבממה-ימחותמ םיקיקשה
.תרחא תוליעפב וא ,םירמח
contractile vacuole: :תצווכתמ תיעוב
יאת ןורבא וא רודמ :םימייוסמ םיטסיטורפב - [הז לא הז ברקל = contractus]
תא קלסמו ץווכתמ ךכ-רחאו אתה ףוגבש םימ יפדוע טלוקה ,הנרבממ ףקומ
.בקנ ךרד ,אתל ץוחמ לא םימה
buffer: :רפוב
םגו הז םג וא ,םתוא ררחשל וא םינוי רושקל לגוסמה רמוח - (סירתמ :תירבעב)
.םירחא םילזונ לשו םדה לש pH-ה תא בצייל םיעייסמ םירפובה .הז
basophil: :ליפוזב
.תונואל קלוחמ ןיערג לעב ,םינבלה םדה-יאתמ דחא
reproductive isolation: :יתייבר דודיב
,הנבמ תנוכת לכ :יתייברה דודיבה ןונגנמ .תויסולכוא ןיב םינג תמירז רדעה
.תויסולכוא יתש ןיב םינגה תמירז תא הליבגמה ,תוגהנתה וא דוקפית
ovulation: :ץויב
יתלחש רוזחמ לכב הלחשהמ (הלשב יתלב הציב) ינשמ טיצואוא לש רורחשה
.(תסו רוזחמ)
bioluminescence: :היצנסנימולויב
רמוח לש וא ,ןירפיצול לש םיררועמ םינורטקלא רשאכ יח רוציב קפומה רוא
.רתוי הכומנ היגרנא תמרל םירזוח ,רחא יטנצסרואולפ
biomass: :הסאמויב
תמייוסמ (הנזה תמר) תיפורט המרב םיללכנה םירוציה לכ לש םלקשמ ךס
.תיגולוקא תכרעמב
biosphere: :הרפסויב
לש הרפסומטאהו םורקה ,םימה ירוזיא לכ - [רודכ = sphaira + םייח = bios]
.םייח םירוצי םימייקתמ םהבש ץראה רודכ
selective gene expression: :םינג לש ינרירב יוטיב
םיכרדב תישענה ,םינגהמ קלח לש המילבה וא הלעפהה :םייאת-בר םירוציב
תולשוש ןיב םילודג םילדבה םירצונ הנממ האצותכו ,םינוש םיאתב תוידוחיי
.םדוקפתלו םנבמל רשאב םיאת לש תונוש
gland: :הטולב
רושק םיבר םירקמבו ,לתיפאמ ואצומש ,שירפמ יאת-בר הנבמ וא שירפמ-את
.לתיפאל
endocrine gland: :תינירקודנא הטולב
רחאלו ,יתמקר-ןיבה לזונה לא (םי)ןומרוה השירפמה ,אצומ-רוניצ תרסח הטולב
.תינירקודנא תכרעמ האר .םדה םרז םע ףוגב םיצפומ םינומרוהה ןכמ
exocrine gland: :תינירקוסקא הטולב
,וירצות תא שירפמה יטולב הנבמ - [דירפהל = krinein + הצוחה = es]
.ישפח לתיפא-חטש לא ,אצומ-תורוניצ ךרד בור-יפ-לע
parathyroid glands: :דיאוריתרפה תוטולב
תא תושירפמ ,ןגמה תטולבב תועקושמה תוינירקודנא תוטולב :םינתיילוחב
.םדב ןדיסה תמר תא תסוומה דיאוריתרפה ןומרוה
pineal gland: :(הזיפיפא ,תילאניפה הטולבה) לבורטצאה תטולב
לע עיפשמה ןומרוה - ןינוטלמ השירפמה ,רואל השיגר ,חומב תינירקודנא הטולב
."םייגולויבה םינועש"ה לעו הייברה ירביא תוחתפתה לע ,הייברה ירוזחמ
thyroid gland: :(דיאורית ;סירתה תטולב וא) ןגמה תטולב
בצק לע תיללכ העפשה ילעב םינומרוה השירפמו תרציימה תינירקודנא הטולב
.תוחתפתהה לעו הלידגה לע ,םזילובטמה
thymus gland: :סומיתה תטולב
(T יאת) םיטיצופמיל םיניימתמ ויתומקרב .םינומרוה שירפמ ידיאופמיל רביא
.ןוסיחה תכרעמ לש
pituitary gland: :(הזיפופיה) חומה תרתוי תטולב
,(סומלתופיה) המר-תתה םע הלש ןילמוגה-תוליעפש ,תינירקודנא הטולב
תוטולב לש תוליעפה םללכבו ,םיבר םייגולויזיפ םידוקפית תרקבמו תמאתמ
תא השירפמו תרגוא הטולבה לש תירוחאה הנואה .תורחא תובר תוינירקודנא
.הלשמ םינומרוה השירפמו תרציימ תימדקה הנואה ;המר-תתה ינומרוה
salivary gland: :קור תטולב
ןושארה ףוגה לזונ אוהש ,קור תושירפמה תוינירקוסקאה תוטולבה תחא
.ןלימעה קוריפ תא ליחתמ ובש זאלימע םיזנאהו ,הפב ןוזמה םע בברעתמה
blastula: :הלוטסלב
לש רודכ ןיעכ ,םייח-ילעבב רבועה תוחתפתה לש םדקומ בלשב רצונה הנבמ
.המלתהה תוקולחמ ורצונש םיאת
base: :סיסב
םינוטורפ תרשוקה תבוכרת וא ,םימב (-OH) ליסקורדיה ינוי תררחשמה תבוכרת
.םינורטקלא גוז םורתל תלגוסמה תבוכרת :רתוי תיללכ הרדגה .(+H)
animal: :םייח-לעב
,יאת בר רוצי ;םירחא םירוציב ורוקמש ןוזמ גפוס וא לכואש ףורטורטה
;םירביא תוכרעמבו םירביאב תונגרואמה תונוש תומקר לעב בור-יפ-לע
תוחתפתהב םיליחתמ וייח ;וייח רוזחממ קלח ךלהמב תוחפל ,דיינ בור-יפ-לע
.תירבוע

bacteriophage: :גפוירטקב
.םיקדייח יאת ךותב הברתמ ,םיפיגנה יגוסמ דחא
allosteric control: :תירטסולא הרקב
תועצמאב תלעפומה ,ילובטמ לולסמ וא היצקאיר תרקב :םימיזנאל רשקהב
וא םיזנא לש (ליעפה רתאה ןמ הנושה) הרקב-רתאל תסוומ רמוח לש ותורשקתה
.רחא ןובלח לש
density-independent controls: :תופיפצב היולת הניאש הרקב
תולת אלל טעמכ ,היסולכואב התומתה תא ריבגמה ,ןופטש וא הפוס ומכ ,םרוג
.התופיפצב
post-translational controls: :םוגרת רחאלש הרקב
תידיטפפילופ תרשרשב םילחה םייונישה תא תעבוקה הרקב :םיטוירקיאב
.רחא ןובלח לש וא םיזנא לש תידוקפת הלוקלומל התוא םיכפוהו השדח
density-dependent controls: :תופיפצ-תייולת הרקב
לודיג תא ליבגמה ,םיבאשמ לע תורחתו הלחמ ,תוליפט ,הפירט ומכ םרוג
רוזיפ וא התומתה בצק תרבגה ,הדוליה בצק תתחפה ידי-לע היסולכואה
.דחי םג הלא לכ וא ,היסולכואה
controls transcriptional: :קותעתה תרקב
ןג לש קותעתה תמר לעו יותיעה לע םיעיפשמה םיכילהת :םיטוירקיאה םיאתב
.םיוסמ
translational controls: :םוגרתה תרקב
יקיתעת ובש בצקה תא םיתסוומה םיכילהת :םייטוירקיאה םיאתב
תוארשרשל םימוזובירה ינפ לע ומגרותי ,המסלפוטיצל םיעיגמה ,חילש-א"נרה
.תוידיטפפילופ
transcript processing controls: :קיתעתה דוביע תרקב
םיינושארה םיקיתעתה דוביע תא םיתסוומה םיכילהת :םייטוירקיאה םיאתב
לא ןיערגה ןמ םרוגיש ינפל ,םילשב םיקיתעתל םתכיפהו חילש-א"נר לש
.המסלפוטיצה
sexual selection: :תיגיווז הרירב
ןורתי טרפל הנקמש הנוכת הפידעמה תיעבט הרירב ;ינויצולובאורקימ ךילהת
.תיתייברה החלצהה לע תורחתב
directional selection: :תינוויכ-דח הרירב
יאנתל הבוגתב ,עובק ןוויכבו תופיצרב היסולכואב םיללאה תויורידת תטסה
תורוצש איה האצותה .תומדוקה תויורידתב ינוויכ-דח יונישל וא םישדח הביבס
תושענ ,תונוכתה לש תיפיטונפה תונושה םוחת לש תווצקה דחאב תויוצמה
.תונוכת ןתוא לש םייניבה תורוצ רשאמ רתוי תוחיכש
natural selection: :תיעבט הרירב
הב שיש היסולכואב םיטרפ ןיב הייברו תודירש ילדבה ;ינויצולובאורקימ ךילהת
.רתוי וא תחא הנוכתב תונוש
stabilizing selection: :תבציימ הרירב
רתויב םיצופנה םיפיטונפל םיארחאה םיללאה לש ןמז ךרואל תורמתשהה
.היסולכואב
disruptive selection: :תגלפמ הרירב
,תונוכת לש תורוצ ןתואל םיארחאה םיללאה תויורידת תטסה :היסולכואב
םיללאה תוטעמתה ךות ,תיפיטונפה תונושה םוחת לש תווצקה ינשב תויוצמה
.םייניבה תורוצל םיארחאה
indirect selection: :הפיקע הרירב
םמצע תא םיבירקמה םיטרפ היפל ,תיגולויבה היצולובאה םוחתב הירואית
םירזוע םהש ךכב ,אבה רודל םהלש םינגה תא ףיקע חרואב שירוהל םייושע
.תוברתהלו דורשל םהיבורקל
:םיטבשה תרירב
.םיטבשה תרירב תיירואית האר

guanine: :ןינאוג
לש ןינבה-ינבא םהש םידיטואלקונה תעבראמ דחאב אצמנ ;ןקנח ליכמ סיסב
.א"נר לשו א"נד
size p.: :היסולכואה לדוג
לש םינגה רגאמ תא םיליכמה םיטרפה רפסמ
.היסולכואה
niche: :החמוג
םהבש םייגולויבהו םיילקיסיפה םיאנתה לש אלמה םוחתה - [ןק = nidas]
.תוברתהלו תויחל דחא ןימ ינב םירוציה םילוכי
gonad: :הדנוג
.תוטמגה תורצונ ובש ינושארה הייברה רביא
Golgi body: :י'גלוג ףיפוג
ןורבאב .אתה ךותב תולוקלומ לש תועונתב ברועמה ןורבא :םייטוירקיא םיאתב
הלאו ,םידיפילב ןכו תושדח תוידיטפפילופ תורשרשב םייוניש םישחרתמ הז
םיידוחיי םירתאל םתרבעה וא אתהמ םתאצוה תארקל תויעוב ךותב םיזראנ
.המסלפוטיצה ךותב
corpus luteum: :בוהצ ףיפוג
שירפמ ;עקפש יתלחש קיקז יאתמ רצונש יטולב ףיפוג :םיקנויה תובקנב
לש ימינפה יופיצה תא םירמשמה םינומרוה ינש ,ןגורטסא טעמו ןורטסגורפ
.ןוירההו הילשה תוחתפתה לע םיעיפשמו (םוירטמודנא) םחרה
polar body: :יבטוק ףיפוג
םיאתה תעברא ךותמ ,הציב-יאתל םיכפוה םניאש םיאת השולשמ דחא לכ
הציבה-את םג רצונ וז הקולחמ ;טיצואוא לש תיטוימה הקולחהמ םירצונש
.לשבה
Barr body: :רב-ףיפוג
לש םדקומ בלשב המלבנ ותוליעפש ,סוחד X םוזומורכ והז םיקנויה תובקנ יאתב
.תירבועה תוחתפתהה
limiting factor: :ליבגמ םרוג
לש תושחרתהה בצק תא תעבוק תכרעמב ותונימזש ינויח רמוח וא באשמ לכ
ילובטמ לולסמ ,היסולכוא לודיג ענומ ליבגמ םרוגב רסח .והשלכ ךילהת
.םירחא םיכילהתו
:עזג
.רוהט ןז האר
brainstem: :חומה עזג
.ךראומה חומהו (pons) רשגה ,םייניבה חומ :םינתיילוחב
logistic p. growth: :היסולכוא לש יטסיגול לודיג
בלש אב ןכמ רחאל ,תויטיאב הלדג הלילד היסולכוא ויפל ,היסולכוא לודיג םגד
האישנה-רשוכ תא םימאות הידממ רשאכ ,תובצייתה וירחאלו ריהמ לודיג לש
.לודיגה-תיב לש
exponential growth: :יכירעמ לודיג
רתויו רתוי הל םיפסוותמ ובש ,(יסדנה רוט יפ-לע) ,היסולכוא לש לודיג-םגד
הדוליה בצק רשאכ רצונ הזכ םגד ;תובקוע הלפכה-תופוקת רחאל םיטרפ
ןיאשכ ,עצוממה התומתה בצקמ ,דאמ טעמב וליפא ,הובג ראשנ טרפל-עצוממה
.הנממו היסולכואה לא הריגהה תועפשהב םיבשחתמ
stimulus: :יוריג
וא םוח ,רוא תודונת ,ימיכ יוניש ומכ ,ידוחיי יתביבס יוניש [ןברוד = stimulus]
.השיח-ירוטפצר תועצמאב ותוהזל לוכי ףוגהש ,ינכמ ץחל
DNA probe: :א"נד-יאלג
םע םיסיסב-גוויז רוציל לגוסמה ,יוויטקאוידר פוטוזיאב ןמוסמ רצק א"נד-ףצר
.רקחנ ןג לש עטק
metamorphosis: :לוגלג
םימיוסמ םייח-ילעבב הלחש הרומתה - [הרוצ = morphe + יוניש = meta]
.רגובה תרוצל לחזה תרוצמ םתוחתפתה ךלהמב
glucagon: :ןוגקולג
שרפומ ;זוקולגלו תוינימא תוצמוחל ןגוקילג תכיפה ררועמה ןומרוה
.םדב זוקולגה זוכיר תחופשכ בלבלבש אפלא-יאתמ
glycerol: :לורצילג
שולש תללוכה תינמחפ-תלת הלוקלומ - [ןמש = oleum + קותמ = glykys]
.םידיפילה יביכרממ אוה לורצילגה ,ןמוש תוצמוח םע דחי ;ליסקורדיה תוצובק
glyceride: :דירצילג
םיינש וא דחא הב שיש ,םינמשו םינמוש ללכ-ךרדב תוארקנה ,תולוקלומה תחא
םידירצילגה .לורצילג לש דלשל תורושקה ןמוש תוצמוח לש "תובנז" השולש וא
.היגרנאל ףוגבש רתויב רישעה רוקמה םהו ףוגב רתויב םיצופנה םידיפילה םה
glycogen: :ןגוקילג
בכרומ ;תירקיע ןוזמ-תדותעכ םהל שמשמו םייח-ילעבב רגאנה רכוס-בר
.תובר זוקולג תולוקלומל לקנב קרפתמ ךרוצה תעשבו ,זוקולג לש תודיחי-תתמ
glycolysis: :הזילוקילג
תונושארה תויצקאירה תרשרש- [קוריפ וא הייפרה = lysis + קותמ = glykys]
תינגרוא תבוכרת וא) זוקולגה םהבש ,ינריווא-לאהו ינריוואה ,םילולסמה ינשב
תולוקלומ יתש לש וטנ-חוור ךות (pyruvate) טבוריפל דע תיקלח קרפתמ (תרחא
.קלח הב ןיא ןצמחלו ,םיאתה לכ לש המסלפוטיצב תשחרתמ הזילוקילגה .ATP
gamete: :הטמג
.תיגיווז הייברב ףתתשמה ידיאולפה את - [שיא תשא - gamete-ו לעב - gametes]
.תואמגוד םה ערז יאתו הציב יאת
gamete formation, gametogenesis: :הזנגוטמג
בלשה והז םייח-ילעבב .הזוימה תועצמאב תוטמג לש תורצוויהה ךילהת :תיללכ
םירצונ הבו םירוהה לש הייברה-תומקרב תשחרתמה תוחתפתה לש ןושארה
.ערזה יאתו הציבה יאת םילישבמו
gametophyte: :טיפוטמג
לש םייחה רוזחמבש ,תוטמגה רצוי ,ידיאולפהה בלשה - [חמצ = phyton]
.םיחמצה
gene: :ןג
[דלוויהל = genes + לכ = pan :תינוויב ואצומש pangan ינמרגה חנומה רוציק]
רתאב יוצמ ןג לכ .תמיוסמ תיתשרות הנוכת רבדב עדימ ליכמה א"נד ףצר -
.ול ידוחיי ימוזומורכ
X-linked gene: :X-תזיחאתב ןג
.X םוזומורכב ןג לכ
Y-linked gene: :Y-תזיחאתב ןג
.Y םוזומורכב ןג לכ
structural gene: :ינבמ ןג
לש תואטבתהה תוסיווב םיברועמש א"נד יעטקמ לידבהל) ןובלחל דדוקמה ןג
א"נדב םירוזיא םג םיללכנ "ינבמ ןג" חנומב .(הרקב-רתא האר םינג
.תימיזנא תוליעפ לעב א"נדל וא יאת הנבממ קלח אוהש א"נדל םידדוקמה
ganglion: :ןוילגנג
תכרעמב ,םינוריונ לש אתה-יפוג רבצ - [החיפת = ganglia) - [ganglion :םיברב)
.(תיזכרמה םיבצעה תכרעמל ץוחמ רמולכ) תיפקיהה םיבצעה
genotype: :פיטונג
לש דיחי גוזל רשקהב הז חנומב שמתשהל רשפא .םייוסמ טרפב םינגה בכרה
.פיטונפ הוושה .טרפה לש םינגה לכ-ךסל רשקהב םגו םינג
genome: :םונג
.והשלכ ןימ לש םימוזומורכה לש ידיאולפהה רפסמב לולכה א"נדה לכ
gastrulation: :היצלורטסג
וא םייתשב םינגראתמ םיאתה ובש תירבועה תוחתפתהה בלש ,םייח ילעבב
םדאה רבועב ;(germ layers ,טבנה תובכש) תוינושאר המקר-תובכש שולש
.ינוציח םרדוטקאו יעצמא םרדוזמ ,ימינפ םרדודנא ןה תובכשה
pollen grain: :הקבא רגרג
וא לשב) ירכזה טיפוטמגה תא הליכמה הרופסורקימ - [קד קבא = pollen 'ל]
.םיחרפה יחמצבו ערזה יפושח םיחמצב ,(ןימל םאתהב ,לשב-יתלב
granum: :םונרג
םיחוטש םיינרבממ םיקיקש תצובק :םיטסלפורולכה בור ךותב - grana םיברב
.םירחא רוא-ידכול םינעבצו םיליפורולכ םהבו ,הז יבג לע הז םימרועמה
nucleus: :ןיערג
וא דחא ןוטורפ הבו םזכרמבש הבילה :םימוטאב - [ןצרח ,ןיערג = nucleus]
.ילמשח ןעטמ ירסח םינורטינ (ןמימה ימוטאל טרפ) ןכו ,תיבויח םינועט ,רתוי
ליכמו המסלפוטיצהמ דדובמה ,הנרבממב םחותמ ןורבא :םייטוירקיא םיאתב
.א"נדה תא וכותב
nucleolus: :ןוניערג
וניאש את לש ןיערגה ךותב םיריעז םיפיפוג וא ףיפוג - [ןטק ןיערג = nucleolus]
םימוזובירה לש תודיחיה-תת תוצבוקמ םינוניערגב ;הקולח לש בלשב יורש
.(א"נרו ןובלח)
acid rain: :יצמוח םשג
"בוטר יצמוח עקשמ" םג ארקנ .ןקנחו תירפג תוצומחת ליכמה גלש וא םשג
ןקנחו תירפג תוצומחת לש םיקיקלח אוהש ,שבי יצמוח עקשממ ולידבהל)
.(המדאה ינפ לא םילפונו ריואב םיאשינה
cross-bridge: :םיבלוצ םירשג
,ןיזוימו ןיטקא ירוק ןיבש ןילמוגה תוליעפ בקע רירש-יאת ךותב רצונה הנבמ
.תוצווכתהל סיסבה איהש

fluid mosaic model: :ילזונה ספיספה םגד
םינובלח) הנרבממה יביכרמ ויפלש אתה תנרבממ הנבמ תא ראתמה םגד
םידיפילה תבכש ךותב םיעקושמ םינובלחה .תדמתמ העונתב םיאצמנ (םידיפילו
.הינפ-יחטשמ דחאל םירבוחמ וא הלופכה
sliding filament model: :םיקילחמה םירוקה םגד
יתש ךרואל תיסיפ םיקילחמ ןיזוימ ירוק ויפלש ,םירירש תוצווכתהל לדומ
ךכ ,רמוקרסה זכרמ ןוויכל ךשומ ןיזוימה םתואש ,ןיטקא ירוק לש תוצובק
ןיב םיבלוצ םירשג תריציו ATP תייגרנא תכרוצ וז הקלחה .רצקתמ רמוקרסהש
.ןיזוימהו ןיטקאה
disaccharides: :םירכוס-וד
תצובקמ תוטושפ תומימחפ - [רכוס = sakharon + םיינש = di]
.יטנלווק רשקב הזל הז םירושקה םירכוס-דח ירייש ינש ;םידירכסוגילואה
sexual dimorphism: :תיגיווז תויתרוצ-וד
.ןימ ותואב תובקנהו םירכזה ןיב םייפיטונפ םילדבה
incomplete dominance: :(המלש יתלב) תיקלח תויטננימוד
םיבצמה ינשב התעפוה ןיב ,יהשלכ םייניב תרוצב הנוכת תעפוה ,םיטוגיזורטהב
.יוויסצרהו יטננימודה ,םייטוגיזומוהה
cell wall: :אתה ןפוד
אתל הכימת קפסמ ,המסלפה תנרבממ ביבס הצחמל-השקונ וא השקונ ןפוד
בורו םיטסיטורפהמ קלח ,תוירטפה ,םיחמצה יאתב םייק ;ותרוצ תא ול הנקמו
.םיקדייחה
competitive exclusion: :תיתורחת הקיחד
ןניא ,לבגומ באשמ לע תורחתמה ,םינימ ינש לש תויסולכוא היפלש הירואית
ףידעה רשוכה תלעב היסולכואה ;לודיג תיב ותואב ןמז ךרואל םייקתהל תולוכי
רבד לש ופוסבו (יתייברה ןכלו) יתורחתה הנורתימ הנהת באשמה תא לצנל
.לודיגה תיבמ הינשה היסולכואה תא קחדת
:יבצע ףחד
.הלועפ לאיצנטופ האר
transpiration: :תויד
.םילועבגמו םילעמ םידא תרוצב םימ דוביא
diffusion: :היזופיד
םיזוכירה לפמ דרומב (םינוי וא) תולוקלומ לש והשלכ דיחי גוס לש וטנה-תעונת
ןהיניב יארקאה-תויושגנתהו תולוקלומה תעונת ,םירחא תוחוכ רדעהב .ןהלש
.רתוי ךומנ ןזוכיר ובש ןכש רוזיאל םייוסמ רוזיאמ ןהלש וטנה-תעונתל תומרוג
:ידיאולפיד
.ידיאולפיד רפסמ האר
repressor protein: :ןאכד
לש תורשקתהה תא ענומ אוהש ךכב ןג לש ותוליעפ תמילבל םרוגה תסוומ ןובלח
.א"נדל א"נדה זארמילופ
fossil fuel: :םינבואמ-קלד
בקע עקשמ-יעלסב רצונ ;שודיחל ןתינ וניאש היגרנא רוקמ ;יעבט זגו טפנ ,םחפ
.םינש ינוילימ תואמ ךשמב ןמחפ יליכמ םיחמצ ירייש תסיחד
acute inflammation: :הפירח תקלד
םדה ילכ ךותמ םיאצוי וכלהמב .יוריג וא העיצפל הבוגתב המקרב רצונה בצמ
המקרה לע םיניגמה ,םילשמה-ינובלח ללוכ ,המסלפ-ינובלחו םיטיצוגפ
םגו תוידוחיי-יתלב הנגה-תובוגת תעב תשחרתמ תקלדה .המוקישב םיעייסמו
.תוידוחיי ןוסיח-תובוגת תעב
blood: :םד
;(תויסטו םד-יאת) םיפיפוגו םיסמומ ,םיממ תבכרומה תילזונ רוביח-תמקר
החונ תימינפ הביבס לש הרומישב עייסמו םיאתהמו םיאתה לא םירמוח ךילומ
.םיאתה תוליעפל
DNA: :א"נד
תצמוח- (א"נד) תיאלקונוביריסקוא-הד הצמוח - DNA - deoxyribonucleic acid
תבכרומ א"נד תלוקלומ .(םיפיגנהמ םיברו) םיאתה יגוס בורב היוצמה ןיערג
.ןמימ ירשקב דחיב םיבצוימו הז ביבס הז םירוזשה םידיטואלקונ ילידג ינשמ
רבד לש ופוסבו ,םינובלחה הנבמ תא ביתכמש אוה א"נדבש םידיטואלקונה ףצר
.ןימ לכל תוינייפואה תויתשרותה תונוכתה תא
cloned DNA: :טבושמ א"נד
םירחא םיאשנ וא םידימסלפ ךותל ורדחוהש א"נד עטק לש םיהז םיבר םיקתוע
.טובישה ירצות לש
dendrite: :טירדנד
ךרדב הכילומה ,ןוריונ לש אתה-ףוגמ הקיקדו הרצק החולש - [ץע = dendron]
.אתה ףוג לא עדימ ללכ
denaturation: :היצרוטנד
ללכ-ךרדב םרוג ;ןיערג-תצמוח וא ןובלח תלוקלומ לש ידממ-תלתה הנבמה ןדבא
םירחא םישלח םירשקו ןמימ-ירשק קותינ בקע תיגולויסיפה תוליעפה ןדבאל
.הכותב
denitrification: :היצקיפירטינד
תויומכלו (N2) יזג ןקנחל םימייוסמ םיקדייח ידי-לע טירטינו טרטינ תכיפה
.(N2O) ןקנח-תצומחת לש תונטק

mutualism: :תוידדה
.םהינשל הליעומה ,םינימ ינש ןיב ןילמוג-יסחי לש הרוצ - [ידדה = mutuus]
saltatory conduction: :תוציפקב הכלוה
הלועפה ילאיצנטופ לש הריהמה הציפקה :םינוריונ לש ןיליימ-יפוטע םינוסקאב
.(ןיליימ יפוטע םניא ןוסקאבש הלא םיתמצ) והנשמל דחא היונר תמוצמ
homeostasis: :הזטסואמוה
ובש יגולויזיפ בצמ ,םייאת-בר םירוציב - [הדימע = stasis + רבד ותוא = homo]
םג לבסנ םוחתב םירמשנ תימינפה םתביבס לש םיימיכהו םיילקיסיפה םיאנתה
.םינתשמ הביבסה יאנתשכ
Homo erectus: :סוטקרא ומוה
העיפוהש (םדא = ומוה גוסהמ) םידינימוה לש תדחכנ תלשוש - [םדא = homo]
תובאה ויה הארנכש ,הנש ףלא 300 -כ ינפל דעו םינש ןוילימ 1.5 -כ ינפל
.ינרדומה םדאה לש םירישיה
Homo sapiens: :סנייפס ומוה
ףלא 200 דע 300 -כ ינפל העיפוהש ינרדומה םדאה לש תידינימוהה תלשושה
.הנש
early Homo: :םודק ומוה
.םינש ןוילימ 2.5 -כ ינפלמ לחה ,ןבא ילכ רצי יכ ןכתייש ,קיתע ידינימוה סופיט
homozygote: :טוגיזומוה
יטנג רתאב םיהז םיללא ינש לעב רוצי - [ףרצל = zygoun + רבד ותוא = homo]
;homozygous condition - יטוגיזומוה בצמ ;(םייגולומוה םימוזומורכ גוזב) ןותנ
homozygous dominant: :יטננימוד-יטוגיזומוה
.םייטננימוד םיללא ינשל טוגיזומוה
homozygous recessive: :יוויסצר-יטוגיזומוה
.םייוויסצר םיללא ינשל טוגיזומוה
homologous structures: :םייגולומוה םינבמ וא םירביא ,היגולומוה
ןאצומש תונוש םירוצי תולשושב םינוש םינוויכל ונתשהש ,ףוג-יקלח םתוא
.םייגולומוה םימוזומורכ םג האר .ףתושמ ןומדק-באמ
hominids: :םידינימוה
םגיצנ .ינרדומה םדאל ליבוהש (םידיאונימוהה לש) ינויצולובאה ףנעה ינימ לכ
.סנייפס ומוה אוה ונימיב דיחיה
hormone: :ןומרוה
הטולבמ תושרפומה תותיא-תולוקלומ לש גוס לכ - [עינהל ,תורגל = hormon]
לא םדה םרז םע תועיגמו ,םימייוסמ םינוריונמו ינירקודנא אתמ ,תינירקודנא
.(ןומרוה ותואל םינטלוק ליכמה את לש גוס לכ) הרטמ-יאת
nonsteroid hormone: :ידיאורטס-אל ןומרוה
םילגוסמ םניאש ,םיינובלח םינומרוה ומכ ,םימב םיסיסמ םינומרוה לש גוס
אתל םירדוח םה .הרטמה-את לש הלופכה תידיפילה הנרבממה תא תוצחל
וא הנרבממ-ינובלח ליעפמה ןטלוקל םירשקנ וא ,ןטלוק ךוויתב הזוטיצודנאב
.אתה ךותב םיינוינש םיחילש
inhibiting hormone: :בכעמ ןומרוה
תטלושה ,הנממ תשרפומו (סומלתופיה) המר-תתב תרצונה תותיא-תלוקלומ
.חומה-תרתוי תטולב לש תימדקה הנואה תושרפהב
releasing hormone: :ררחשמ ןומרוה
השרפהה תא הטיאמ וא תררועמה ,(סומלתופיה) המר-תתהמ תותיא-תלוקלומ
.חומה תרתוי תטולב לש תימדקה הנואב םייוצמה ,ןהלש הרטמה-יאתמ
steroid hormone: :ידיאורטס ןומרוה
םידיפילה תבכש תא היזופידב הצוח ,לורטסלוכמ רצונש ,דיפילב סיסמ ןומרוה
.אתה ךותב יוצמה ןטלוקל רשקתמו הרטמה-את תנרבממבש הלופכה
nutrition: :הנזה
ךפוה ךכ-רחאו גפסנ ,לכענ ,לכאנ ןוזמה םהבש םיינרירבה םיכילהתה לכ
.ומצע ףוגה לש תוינגרוא תולוקלומל
heterozygote: :טוגיזורטה
בצמ .(םייגולומוה םימוזומורכ גוזב) ןותנ יטנג רתאב םינוש םיללא לעב רוצי
.heterozygous condition - יטוגיזורטה
heterotroph: :ףורטורטה
יגוס לכ תא זתנסל לגוסמ וניאש רוצי - [ןוזינ = trophos + הנוש = heteros]
וא ,םיפורטוטואמ ונוזמ תא גישהל בייח אוהו ,ופוג לש תוינגרואה תולוקלומה
םיבר ,תוירטפה ,םייחה-ילעב לכ .תינגרוא תלוספמ וא ,םירחא םיפורטורטהמ
.ףורטוטוא הוושה .םיפורטורטה םה םיקדייחה בורו םיטסיטורפהמ
nucleic acid hybridization; DNA-DNA hybridization: :ןיערג תוצמוח לש (האלכה) היצזידירביה
שמשמה הז ןוגכ ,םינוש תורוקממ םידיטואלקונ יפצר ןיב םיסיסב-גוויז
ןוימדה יפ-לע םינוש םינימ ןיב םיינויצולובאה םיסחיה רקחבו תיטנג הסדנהב
.א"נרבו א"נדב ינושהו
hydrolysis: :הזילורדיה
םיקתונמ הבש תימיזנא היצקאיר - [קוריפ ,הייפרה = lysis 'י + םימ = hydro]
םהמ דחאש ,רתוי וא םיקלח ינשל תעטקנ וזו ,הלוקלומב םייטנלווק םירשק
.(הביבסבש םימה תולוקלומב םרוקמש) -OH-ל ינשהו +H-ל רשקמ
hydrosphere: :הרפסורדיה
.ץראה רודכ ינפ חטשל ךומסב וא ,ינפ לעש םיאופקה וא םיילזונה םימה לכ
hydrophobic substance: :יבופורדיה
תויבטוקה םימה תולוקלומש (nonpolar) יבטוק אל רמוח (דיחפמ=phobos=)
.המגוד אוה ןמשה .םימב בטיה סמנ וניא ןכלו ותוא תוחוד
hydrophilic substance: :יליפורדיה
ןכלו םימה לש תיבטוקה הלוקלומה לא ךשמנה יבטוק רמוח - [בהוא = philos]
.םירכוסה :המגוד .םימב לקנב סמנ
sphere of hydration: :היצרדיה
רמוח לש םינוי וא תודדוב תויבטוק תולוקלומ ביבס םימ תולוקלומ תורבטצה
.םימל סנכוהש
histone: :ןוטסיה
ונוגראל הבר הדימב םיארחאהו א"נדה לא םידומצה םינובלחה גוסמ דחא לכ
.םיטוירקיאה לש םימוזומורכב (ידוקפתה םג ןכתיי) ינבמה
hypodermis: :סימרדופיה
קלח הניא יכ-םא ;ףוגה דודיבל תעייסמה ,רועל תחתמ ןמוש תרגוא הבכש
.םייוסמ העונת שפוח ול תרשפאמ תאז םעו זחאמכ ול תשמשמ איה ,רועהמ
inversion: :(ימוזומורכ) ךופיה
ותואב וב בלתשהו רזח ונממ קתינש עטקש רחאל ,םוזומורכה הנבמב יוניש
םינגה לש רדסה תאו םוקימה תא הנשמ ךופיהה .ךופה ןוויכב לבא םוקמ
.םוזומורכבש
thermal inversion: :ימרת ךופיה
ךכ בקע ;םח ריוא תבכשל תחתמ תדכלנ סוחדו רירק ריוא תבכש ובש בצמ
.עקרקה ינפל ךומס תנכוסמ המרל דע רבטצהל םילולע ריוא ימהזמ
:הזיפופיה
.חומה תרתוי תטולב האר
:סומלתופיה
.המר-תת האר
dominance hierarchy: :תוריכב תייכרריה
תיסחי תוחנ דמעמ םמצע לע ולביקש םיטרפ שי הבש יתרבח ןוגרא תרוצ
.םירחאל
mass extinction: :תינומה הדחכה
הפורטסטק-עורא ;עקרה-תמרל לעמ ,םירוצי לש תודחכיהה בצקב הדח הילע
.תונוש תולודג תוצובק ינב םירוציה תחא תבב םידחכנ ובש ימלוע ללכ
background extinction: :עקר-תדחכה
ןהיתודלות בור ךרואל תולשוש ןייפאמה ,םינימ תפולחת לש ביצי בצק
.תוינויצולובאה
dihybrid cross: :תידירביהיד האלכה
דחא לכבש םינג לש תוגוז ינש םיאצאצל םישירומ םירוהה הבש תייוסינ האלכה
.םיהז םניא םיללאה ינש םהמ
monohybrid cross: :תידירביהונומ האלכה
לש דחא גוז םישרוי םיאצאצה הבש תייוסינ האלכה - [דיחי ,דבל= monos]
םיטוגיזורטה םהש ךכ ,תחא תרקחנ הנוכתל םיארחאה םיהז אל םיללא
.וז הנוכתל
testcross: :ןחבמ תאלכה
טוגיזורטה וא טוגיזומוה אוה םייוסמ טרפ םא תולגל התרטמש תייוסינ האלכה
אוה יכ עודיש טרפ םע אלכומ יטננימודה פיטונפה לעב טרפה .תיטננימוד הנוכתל
.הנוכת התואל יוויסצר-טוגיזומוה
duplication: :הלפכה
לש (לפכומ) ףסונ קתוע ליכמ אוה ונממ האצותכש ,םוזומורכב הנבמ-יוניש
.רדס ותואב וב םיעיפומה ,םינג
semiconservative replication: :הצחמל תרמשמ הלפכה
לידג לכ לעשכ ,א"נד תלוקלומ תלפכה - [רמשל= conservare 'ל + יצח= hemi]
תולוקלומ יתש איה האצותהו ,שדח לידג רצונ ,םייקה לופכה לילסהמ םרפנה
."שדח היצח ,ןשי היצח" ןהמ תחא לכש
DNA replication: :א"נדה תלפכה
ותקולח תארקל לפכומ השרותה רמוח ובש ,םיאתב שחרתמה ךילהת
ךלהמב םיטוירקיאה ימוזומורכ תלפכה :המגודכ ,םיאצאצה-םיאתל
.אתה תקולח ינפל ,הזוטימה לש הזאפרטניאה
age structure of p.: :היסולכואה לש יליגה הנבמה
לוכי ןרפסמש ,ליג-תוצובקמ תחא לכ םע םינמנה היסולכואב םיטרפה רפסמ
.בר וא טעומ תויהל
hemoglobin: :ןיבולגומה
.ןצמח ךילומו רשוקו לזרב ליכמ ןובלח - [רודכ = globus 'ל + םד =- haima]
.םעבצ תא םימודאה םדה יאתל הנקמ
genetic engineering: :תיטנג הסדנה
.יטנניבמוקרה א"נדה תייגולונכט תועצמאב א"נדבש עדימה יוניש
:הליעפ הרבעה
.ליעפ טרופסנרט האר
:ידיאולפה
.ידיאולפה רפסמ האר
fertilization: :היירפה
תכפוהה ,הציבה את ןיערג םע ערזה את ןיערג יוחיא - [תדלל ,תאשל = fertilis]
.הטוגיזל ךכב
secretion: :השרפה
excretion-ל דוגינב) ומצע שירפמה רוציה יכרצל ףוגה ךותב רמוח רורחש ,תיללכ
תריציב בלש :תוילכל רשקהב .(ףוגל ץוחמ לא תלוספ ירמוחו םיפדוע תשרפה =
.ןורפנה ךות לא םדה ימינמ םירבעומ םיפסונ םירמוחו םינוי ובש ,ןתשה
:יפדוע ףוגה ןמ םיקלוסמ םהבש םיכילהת רפסממ דחא לכ - excretion - השרפה
תכרעמ ,ןתשה תכרעמ תועצמאב תלוספ-ירמוח וא םיקיזמ םיסמומ ,םימ
.תומייוסמ תוטולבו לוכיעה
reproductive success: :תיתייבר החלצה
.טרפ לש ויאצאצ תודרשיהלו ותודרשיהל דדמ
adaptive radiation: :תיוויטפדא הנרקה
תופעתסמ םירוצי-תולשוש רשאכ ,םיפוכת היצאיצפס-יעוריא תעפוה
תורדוח וא ןהייח תביבס תא ןהיניב תוקלחמ ןהש ךות ,וזמ וז תוקחרתמו
.תושדח תוביבסל
evaporation: :תודאתה
קלח ;יזגל ילזונמ ,רמוח לש ובצמ תכיפה - [דא = vapor + ץוח יפלכ = -e]
.םידא תרוצב תוררחתשמ ןלוכ וא תולוקלומהמ
induced-fit model: :תירשומ המאתה
תרוצב םייוניש הרשמ םיזנאל טרטסבוסה תרישק ויפלש ,םימיזנא תלועפל לדומ
ןיב רתוי תקייודמ תירלוקלומ המאתה איה האצותהו ,םיזנאה לש ליעפה רתאה
.ולש טרטסבוסל םיזנאה
morphological convergence: :תיגולופרומ תוסנכתה
תולשושמ םירוצי וכלהמבש ,ינויצולובאורקמ יוניש לש םגד - (היצנגרבנוק)
םישענ ןמזה םעו ףוג-יקלחב המוד שומישו המוד םייח-חרוא םיצמאמ תוקחורמ
.הזה יונישה םגדל תודעה םה םייגולנא םירביא .םדוקפתבו םפוג הנבמב םימוד
cleavage: :המלתה
תוכפוה תויטוטימ את-תוקולח ובש םייח-ילעב לש תירבועה תוחתפתהב בלש
.הלוטסלבה ,םיאת לש רודכל הטוגיזה תא
cell differentiation: :םיאת תוניימתה
םיקלח םימלוב וא םיליעפמ םינוש םיסופיטמ םיאת ובש יתוחתפתהה ךילהתה
.םדוקפיתבו םנבמב ,םבכרהב הזמ הז םידחייתמ םה ךכו םהבש םונגהמ םינוש
,םיתסוומ-םינובלח לש ןילמוג-תוליעפ תמרוג םינגה לש הזה ינרירבה יוטיבל
.א"נדה ךותבש הרקב-ירתאו םיילנומרוה תותוא ,םימיזנא
adaptive b.: :תיוויטפדא תוגהנתה
תולעל הטונ היסולכואב התוחיכשו טרפה לש םינגה תצפהל תעייסמה תוגהנתה
.ןמזה םע
altruistic b.: :תיטסיאורטלא תוגהנתה
תא תיחפמ לבא םירחאל עייסמה ןפואב גהנתמ טרפה ;תימצע הברקה
.תיתייבר החלצהל אוה-וייוכיס
selfish b.: :תיכונא תוגהנתה
דילוהל וייוכיס תא ריבגמ וא ויאצאצ לע ןגמ טרפ התועצמאבש תוגהנתה
.הנמנ אוה המעש הצובקה יבגל ותוגהנתה תואצותל רשק אלב ,םיאצאצ
social b.: :תיתרבח תוגהנתה
.ןימ ותואמ םייח-ילעב ןיב תידדה תולתו הלועפ ףותיש יסחי
fixed action pattern: :תעבוקמ תוגהנתה
איה הלחהש עגרמו ,בטיה רדגומו טושפ יוריג ררועמש תיוויטקניטסניא הבוגת
.האולמב תעצבתמ
learned behavior: :תדמלנ תוגהנתה
.םייוריגל תובוגתה יונישל וא ןוויגל ,םימיוסמ תונויסינמ שכרנש ,עדימה לוצינ
courtship display: :רוזיח-תוגהנתה
םייגיווזה רוזיחה "יליגרת" לע םיביגמו םינחוב םיטרפה הבש תיתרבח תוגהנתה
.םיילאיצנטופ גוז-ינב לש
molting: :תולשנתה
(ינוציח דלש לש רחא גוס וא) הפילק ,סימרדיפא ,םיינרק ,תוצונ ,רעיש תרישנ
.יתפוקת שודיח וא החימצ יכילהת בקע
morphological divergence: :תיגולופרומ תולצפתה
םירביא .ףתושמ ןומדק-בא לש ותרוצמ ינויצולובאורקמ יוניש לש םגד
.הז יוניש-םגדל תודעה םה םייגולומוה

vitamin: :ןימטיו
תויומכב ןהל םיקקזנ םייח-ילעבש תוינגרוא תובוכרת רסירתמ רתוי ןיבמ דחא
ןתוא זתנסל םילגוסמ םניא ללכ ךרדב לבא ,ןיקתה יאתה םזילובטמל תוריעז
.םמצעב
viroid: :דיאוריו
רשי ,ריעז עטק ;םיאתל רודחל תלגוסמה תינובלח תפטעמ תרסח ןיערג-תצמוח
.ילידג-דח א"נר לש ,יתעבט וא
:סוריו
.ףיגנ האר
central vacuole: :תיזכרמ הלואוקו
,םינוי רגואה תימימ הסימת אלמ ןורבא :םיחמצה לש םייחה םירגובה םיאתב
לדג אתה לש החימצה ךלהמב .הליער תלוספו םירכוס ,תוינימא תוצמוח
.הנממו הילא םירמוחה תרבעה תוליעי הלדגו הלואוקוה לש םינפה-חטש
vein: :דירו
.בלה לא הרזחב םדה תא ךילומה לודג רטוק לעב םד-ילכ לכ
venule: :ןודירו
אלממ ןכ ומכ ;דירול וכרד םרוזו םימינהמ וילא עיגמ םדהש ןטק םד-ילכ
.םימינה לש הזל ההז דיקפת המ-תדימב

zooplankton: :ןוטקנלפואוז
םבור ,םיקותמ םימ ינכוש וא םיימי םיפורטורטה ינומה לש תברועמ הרבח
.םימב תויטיאב החוש וא הפצש ,םיריעז םינטרסו תוילגלג ומכ ,םייפוקסורקימ
base pair: :םיסיסב גוז
,ןיערג תצמוח לש םילידג ינשב םייוצמה םידיטואלקונב םיסיסב לש גוז
ןימית םע גווזמ ןינדא לופכה א"נדה-לילסב .ןמימ-ירשקב םהיניב םירושקהו
א"נדה לידג לומ רצונ חילש-א"נר לש לידג רשאכ .ןיזוטיצ םע גווזמ ןינאוגו
.א"נדבש ןינדאה םע גוודזמ (U) ליצרוא ,קותעתה ךלהמב
larva: :לחז
ותרוצב הנושה ,רוציה ובש ,רגובל רבועה ןיבש בלש :םייח-ילעבב - larvae םיברב
.םייאמצע םייח יחו תיגיווז הניחבמ לשב וניא ,רגובהמ
zygote: :הטוגיז
םע ערזה את ןיערג לש יוחיאהמ רצונ ;שדח ידיאולפיד רוצי לש ןושארה אתה
.(היירפה) הציבה את ןיערג
geologic time scale: :יגולואיג ןמז
תטישב הללכוש הנשמ-תופוקתל ותקולחש ,ץראה רודכ תודלות לש םינמזה-חול
.יוויטקאוידרה ךוראיתה
doubling time: :הלפכה ןמז
.היסולכואה לדוג לפכומ ובש ןמזה ךשמ
true breeding: :רוהט ןז
םיבקוע תורודב םיאצאצה הבש תלשוש :תיגיווז הייברב םיברתמה םירוצי יבגל
.רתוי וא תחא הנוכתב םהירוהל קוידב םימוד
follicle: :קיקז
םיאתה תבכש םע דחי לשב-יתלב הציב את) ינושאר טיצואוא :םיקנויה תלחשב
.(ותוא הפיקמה
phosphorylation: :ןוחרז
טפסופ תצובק תרבעה ןכ ומכ ;הלוקלומל (החרז) טפסופ תצובק ףוריצ
.ATP ידי-לע זוקולג ןוחרז ומכ ,הנוש הלוקלומל הלוקלוממ
substrate-level p: :טרטסבוסה תמרב ןוחרז
הלוקלומל םיזנאה לש טרטסבוסמ טפסופ תצובק לש הרישי תימיזנא הרבעה
תריציו ADP לא הזילוקילגה לש םייניב-רצותמ טפסופ תרבעה :המגוד .תרחא
.ATP
electron transport p.: :םינורטקלא תרבעהל דומצ ןוחרז
ןמימ ינויש רחאל רצונ ATP ובש ,תינריוואה המישנה לש יפוסה בלשה
תא תרסומה ,טרופסנרט-תכרעמב םירבעומ (סברק לגעממ) םינורטקלאו
.ןצמחל םינורטקלאה
gene flow: :םינג תמירז
היסולכואמ םיטרפ תריגה םע םיללא לש תיזיפ העונת ;ינויצולובאורקימ ךילהת
.םיללאה תויורידתב םייוניש התאצותש ,הילא וא
seed: :ערז
התוחתפתה תא המילשהש תיציבה :םיחרפה יחמצבו ערזה יפושח םיחמצב
.ערזה תפילק תא תורצויה היתופיטע םע דחי (חמצה-רבוע תא הליכמהו)

community: :הרבח
םירוצי תוצובק :ןכ ומכ ;לודיג-תיב תוסלכאמה םינימה לכ תויסולכוא
.(תופוע תרבח :לשמל) המוד םהייח חרואש ,לודיג-תיבב
monosaccharide(s): :םירכוס-דח
תונב ,רתויב תוטושפה תומימחפה - [רכוס = sakharon + דבל ,דיחי = monos]
.זוקולג :המגוד .דבלב תחא רכוס תדיחי
protistan: :יאת-דח
.הטסיטורפ האר .דיחי את ולוכש טוירקיא - [ןושארה = protistos]
ventricle: :רדח
.הילע הוושה .םיקרועל םרזומ םדה םהמש בלה ירודמ ינשמ דחא ,םינתיילוחב
acid: :הצמוח
הרדגה יפל .(H ,ןמימ ינוי) םינוטורפ םימב ררחשמה רמוח - [ץומח = acidus]
.םינורטקלא גוז טולקל תלגוסמה תבוכרת :רתוי תיללכ
:,ןמימ םוטא הליכמה הנטק תינגרוא הלוקלומ - amino acid - תינימא הצמוח
.יזכרמ ןמחפ םוטאל תיטנלווק רושקה ,R ריישו הצמוח תצובק ,ונימא תצובק
.ןובלח לכ לש ינושארה הנבמה ןהש ,תוידיטפפילופ תורשרשב הנבמה תדיחי
essential a.a.: :תינויח תינימא הצמוח
זתנסל םילגוסמ םניא םימיוסמ םייח-ילעבש תוינימא תוצמוח עשתמ תחא לכ
.ןוזמב ןתוא טולקל םיבייח םהו םמצעל
nucleic acid: :ןיערג תצמוח
םידיטואלקונ לש םיגוס העברא הבו הכורא תילידג-וד וא -דח תרשרש
וזמ וז תונוש ןיערג תוצמוח .םהלש טפסופה תוצובקב הז רחא הזב םירשוקמה
.א"נר-ו א"נד :תואמגוד .םיידיטואלקונה םיסיסבה ףצרב
fatty acid: :ןמוש תצמוח
.-COOH תצובק היתוצקמ דחאבו ןמימחפ לש הכורא תרשרש
essential fatty acid: :תינויח ןמוש תצמוח
םמצעל זתנסל םילגוסמ םניא םימייוסמ םייח-ילעבש ןמושה תוצמוחמ תחא
.ןוזמב ןתוא טולקל םיבייח םהו
gray matter: :רופא רמוח
הרדשה חומב ,הילגה יאתו ,םינוריונה לש אתה יפוג ,םיטירדנדה :םינתיילוחב
.לודגה חומה תפילקבו
white matter: :ןבל רמוח
תופיטעש םושמ ךכ תוארקנ ,הרדשה חומבו חומב תוישארה םיבצעה תוליסמ
.תוקירבמו תונבל ןהבש םינוסקאה לש ןיליימה
:לדנמ יקוח
.םזילדנמ האר
lichen: :תיזזח
הצא ומכ ,הכותב אולכה יטתניסוטופ ףתוש ןיבל הירטפ ןיב יטויבמיס רשק
.הקורי
moneran; bacterium: :קדייח
.הרנומ האר .יאת-דח טוירקורפ
immunization: :ןוסיח
תולחמ דגנכ תוניסחה תא םיריבגמה ,ביכרתב לופיט ללוכ ,םיכילהת לש ןווגמ
.תומייוסמ
passive immunity: :ליבס ןוסיח
םיטיצופמיל וא םינדגונ לש המוזי הרדחה תועצמאב (ינמז) ןוסיח תיינקה
.םיוסמ ןגיטנא דגנכ ןסוחמ טרפמ
active immunity: :ליעפ ןוסיח
.ןגיטנאל הפישח ידי-לע ןוסיח תיינקה
protein: :ןובלח
תוינימא תוצמוח לש תורשרש וא תרשרשמ תבכרומ ,הלודג תינגרוא תבוכרת
תוצמוחה לש ול-ידוחיי ףצר שי ןובלח לכב .םיידיטפפ םירשקב ןהיניב תורושקה
הנבמל סיסבה םה הלאכ םיפצר .תוידיטפפילופה תורשרשב תוינימאה
.ןובלחה תונוכתלו ידממ-תלתה
carrier p.: :אשנ ןובלח
םינפואב ותרוצ תא הנשמו םיידוחיי םירמוח רשוקה ,טרופסנרט-ןובלח לש גוס
םינובלח שי ;המסלפה תנרבממל דעבמ םירמוח םתוא תרבעה םירשפאמה
.היגרנא תפסות בייחמ םדוקפתש שיו יוויספ חרואב םידקפתמה םיאשנ
receptor p.: :ןטלוק ןובלח
.ןטלוק האר
channel p.: :הלעת ןובלח
וכרדש בקנכ תשמשמו המסלפה תנרבממב העוקשה תינובלח הלוקלומורקמ
.םימב םיסמומה םירמוחו םינוי הנרבממה תא םיצוח
recognition p.: :תורכיה-ןובלח
תנווכהל עייסמ ;גוס ותואמ םיאת םיריכמ ותואש ,אתה ינפ חטשב ןובלח
ןיב ןילמוג-תויוליעפב דקפתמו תוחתפתהה ךלהמב תומקרל םיאתה לש םנוגרא
.םיאת
regulatory p.: :תסוומ-ןובלח
.ןג לש קותעתה בצק תא םלוב וא ריבגמה ןובלח
binary fission: :תירניב הקולח
ובש א"נדה תא ליפכמ אצומה את הבש ,םיקדייחב תיגיווז-לא הייבר לש הרוצ
.תיטנג הניחבמ םיהז ,םיאצאצ-םיאת ינשל קלחתמ ךכ-רחאו
deletion: :ימוזומורכ רסח
תרידחמ ,הנירקמ האצותכ דבא ונממ קלחש רחאל םוזומורכ לש הנבמב יוניש
.רחא םרוגמ וא תימיכ תוליעפמ ,ףיגנ
cleavage furrow: :המלתה-ץירח
,אתה חטש ינפ לע תעבטכ רצונש דודר עקש :םייח-ילעב לש םיקלחתמ םיאתב
עיבצמ .המסלפה תנרבממ תא המינפ םיכשומ םיצווכתמה ורקימה-ירוק רשאכ
.המסלפוטיצה לש הייצחה רושימ לע

life table: :םייח תלבט
.היסולכוא לש ליג-תוצובקב התומתהו הדוליה ירועיש תלבט
tonicity: :תוינוט
לזונו יאת-ךות לזונ ןוגכ ,םילזונ ינשב םיסמומה לש םייסחיה םיזוכירה
וטנ-תעונת ןיא ,(םילזונה ינשב םיוש) םיינוטוזיא םיזוכירה רשאכ .יאת-ץוח
זוכיר) ינוטופיה םילזונה דחא רשאכ .םינוויכה דחאל םימ לש תיטומסוא
רתוי ליכמ) ינוטרפיה אוה ינשה לזונה - (ינשה לזונבש הזמ ךומנ וב םיסמומה
.(הזומסוא האר) עונל םימה םיטונ וילאו ,(םיסמומ
:רוגרוט
.רוגרוטה ץחל האר
predator: :ףרוט
אוה םתואש (ףרטה) םירחא םייח-ילעבמ ןוזינה רוצי - [סופתל = prehendere]
ףוגה ינפ לע םייח םניא םיפרוטה ,םיליפטהמ הנושבו גורהל אל וא גורהל יושע
.םפרט לש ףוגה ךותב וא
spleen: :לוחט
םירז םינגיטנא ינפמ הנגהה לע יארחא ;רתויב לודגה ידיאופמילה רביאה
.םיגפורקמ לשו םימודא םד יאת לש רגאמכ םדב םייוצמה
tetanus: :סונטט
תודיחיל םיבר םיפוכת םייוריג בקע םירירש לש תכשוממ תוצווכתה
תארקנה הלחמ .תודדובה תויוצווכתהה לש ינכמ םוכיסל םימרוגה ,תוירוטומה
.םירירש תייפרה ענומה ןלערמ תמרגנ םש ותואב
recombinant DNA technology: :יטנניבמוקרה א"נדה תייגולונכט
לידגהלו (םינוש םיניממ םינג) א"נד רבחלו עוטקל ,דדובל תורשפאמה תוטיש
םיברתמה םיאת תייסולכואב תושדחה תויטנניבמוקרה תולוקלומה תומכ תא
.םיקדייח ןוגכ ,תוריהמב
telophase: :הזאפולט
םנבמל סוחדה םבצממ םירזוח םימוזומורכה ובש ,ןורחאה בלשה :הזוטימב
גוז לכמ דחא גוז-ןב ובש בלשה :I הזוימב .םיאצאצ-םיניערג ינש םירצונו יטוחה
לש הזאפולטה ;רושיכה לש דגונמ בטוקל עיגה םייגולומוה םימוזומורכ לש
.הזוטימה לש וזל המוד II הזוימ
telophase-II: :II-הזאפולט
.םיאצאצ-םיניערג העברא םירצונ ונממ האצותכש ןורחאה בלשה :הזוימב
testosterone: :ןורטסוטסט
לש םייתייברה םידוקפיתל עייסמה ,םיקנויה ירכזב ירקיעה גיווזה ןומרוה
.רכזה
:תויסט
platelet(s (
.םד-ישירק תריציל םישורדה םירמוח םיררחשמו םדב םייוצמה םיאת-ירבש
parasite: :ליפט
לש תומקרמ תורישי ויתונוזמ תא גישמה רוצי - [ןוזמ = sitos + די-לע = para]
.דיאוטיזרפ םג האר .גרוה וניאש שיו גרוה ליפטהש שי ותואש ,יח יאקדנופ
social parasite: :יתרבח ליפט
וא ,ונוזמ תגשה ךרוצל רחא ןימ ינב לש תיתרבחה תוגהנתהב יולתה םייח-לעב
.וייח רוזחמ תמלשהל שורדה רחא טביה וא ויאצאצב לופיטה
parasitism: :תוליפט
שמשמה ,והנשמל תורישי קיזמ םהמ דחאש ,םינימ ינש ןיב ןילמוג יסחי תרוצ
.יאקדנופכ
taxon: :ןוסקט
.'וכו הרדס ,גוס ,ןימ ומכ ,םירוצי לש ןוימ-תדיחי
taxonomy: :הימונוסקט
.םירוציל תומש ןתמו יוהיז :(הקיטמטסיס) היגולויבב ןוימה תוטיש תרגסמב
trisomy: :הימוזירט
(ינש םוקמב) השולש אתב םיאצמנ ובש ילמרונ אל בצמ :םיידיאולפיד םיאתב
.םייוסמ םוזומורכ לש םיקתוע
predation: :הפירט
,ףרטה,והנשממ תורישי ןוזינ ,ףרוטה ,םהמ דחאש ,םייח-ילעב ינימ ינש ןיב סחי
.ףרוטה תעיגפל דע יח היהש
tracheid: :דיאכרט
םילרנימו םימ ךילומה ,הצעבש םיאתה יגוס ינשמ דחא :םיירלוקסוה םיחמצב
.םיסמומ
transposable element: :ןוזופסנרט
א"נד תלוקלומ התואב הנוש רתאל םונגב ומוקמ תא תונשל לגוסמה א"נד-עטק
םכותלש םינג םיקתשמ הלאכ םיעטק םיבר םירקמב .תרחא א"נד תלוקלומב וא
.פיטונפב םייונישל םימרוגו ורדח
passive transport: :(יוויספ) ליבס טרופסנרט
תעקשה אלב ,ולש םיזוכירה לפמ דרומב הלעתל דעבמ סמומ לש היזופיד
הנרבממה תא הצוחה ,אשנ-ןובלחל ותרישק ידי-לע סמומ תרבעה וא ,היגרנא
.היגרנא תעקשה אלל ,אתה לש הלופכה תידיפילה
active transport: :ליעפ טרופסנרט
תועצמאב אתה ךותמ וא אתה ךותל רתוי וא דחא םייוסמ סמומ תרבעה
תעקשה ךות אתה לש הלופכה תידיפילה הנרבממה תא הצוחה ,אשנ-ןובלח
.ATP-מ ,לשמל ,הרוקמש היגרנא
reverse transcriptase: :יכפה זאטפירקסנרט
תייגולונכטב שמשמ ;א"נדל חילש-א"נר לש ,ךופה קותעתל שורדה יפיגנ םיזנא
.יטנניבמוקרה א"נדה

ion: :ןוי
.ןויטק ,ןוינא האר .ילמשח ןעטמ ילעב םימוטא תצובק וא םוטא
hydrogen ion: :ןמימה ןוי
אוה ןכ-לעו ולש ןורטקלאה תא דביאש ןמימ-םוטא ;רושק-יתלב) ישפח ןוטורפ
.+H) יבויח ילמשח ןעטמ לעב
root hair(s): :תוקנוי
תוקנויה ;שרושה לש סימרדיפאה יאתמ תוקד תוחולש :םיירלוקסוה םיחמצב
.םיסמומהו םימה םיטלקנ וכרדש םינפה-חטש תא דואמ תולידגמ
:הילכה תרתוי
.ןרדאה תפילק ,ןרדאה תביל האר
:חומה תרתוי
.חומה תרתוי תטולב האר
surface-to-volume ratio: :חפנל חטשה סחי
וליאו רטוקה לש תישילשה הקזחה םע לדג רודכ לש חפנש הארמה יטמתמ סחי
תלדגהמ הלודג חפנב הילעה ,םילדג םיאתב .רטוקה עוביר םע קר לדג וינפ חטש
ללגב .המסלפוטיצה תא תרשל תבייחה ,המסלפה תנרבממ לש םינפה חטש
ילופיק ילעב וא ,םיכראומ וא םינטק ללכ-ךרדב םיראשנ םיאתה תאזה הלבגמה
.םיבורמ הנרבממ
:תומכה :תויגולוקא תוכרעמב - gross primary productivity - ללוכ ינושאר רוציי
.תרדגומ ןמז-תפוקתב חטש תדיחיב םידכול םינרציהש היגרנאה לש תללוכה
net primary productivity: :וטנ-ינושאר רוציי
תומקרב הריגאלו החימצל תרתונה היגרנאה רועיש :תויגולוקא תוכרעמב
.תינריוואה םתמישנב וכרצ םהש היגרנאה תא תללוכ הניא ,םינרציה
element: :(ימיכ) דוסי
.תונוש םהיתונוכתש םירמוחל קרפתהל לוכי וניאש רמוח לכ
multicelled organism: :יאת בר רוצי
תוכרעמ םג בור יפ לעו םירביא ,תומקרב םינגרואמו ,םינייוממ ויאתש רוצי
.םירביא
organogenesis organ formation: :םירביאה תריצי
תוקלחנ טבנה תובכש) תוינושארה רבועה-תובכש ובש ,יתוחתפתה בלש
םינבמל תוניימתמ תונוש םיאת-תולשושו ,םיאת לש תויסולכוא-תתל
ויתובקעבש תומקרה לש תוחמתהלו החימצל סיסבה והז ;םיידוחיי םידיקפתלו
.תודחוימה תוילקיסיפהו תוימיכה םהיתונוכתב םינייפאתמ םינושה םירביאה
primary producers: :םיינושאר םינרצי
הזתניסוטופ תועצמאב ,תילקיסיפה הביבסהמ היגרנאה תא םיטלוקה םירוצי
.םנוזמ תא םמצעב םירציימו הזתניסומיכ וא

liver: :דבכ
םידיפיל ,תומימחפ לש םזילובטמו הריגא םיללוכ וידיקפתש יטולב רביא
ןקנח תליכמ תלוספ קוליס ,יעמהמ וגפסנ םהלש קוריפה ירצותש םינובלחו
.םיפסונ םידיקפתו
carrying capacity: :האישנ רשוכ
תמייוסמ םייח-תביבסש (ןימב וא) היסולכואב םיטרפ לש יברמה רפסמה
.לבגומ יתלב ןמז ךשמל םייקל תלגוסמ
chemoreceptor: :רוטפצרומיכ
ריואב וא הסימתב תולוקלומ וא םינוי ידי-לע לעפומו ההזמש השיח רוטפצר
.וביבסש
spindle apparatus: :הקולחה רושיכ
.םימוזומורכה תא עינמו הזוימהו הזוטימה ךלהמב רצונה יבטוק-וד הנבמ
םיבטקהמ תוערתשמה (ילובוטורקימ) ורקימ-תוירוניצ לש תוצובק יתשמ בכרומ
.רושיכה לש יעצמאה רושימב וז תא וז תופפוחו םידגונמה
chlorophylls: :םיליפורולכ
שיגר (קורי טנמגיפ) ןעבצ לש תולוקלומ - [הלע = phyllon + קורי = chloros]
לבא ,םודאה םוחתבו לוחכה םוחתבש רואה ילג תייגרנא תא טלוקה ,רואל
רואה תוכרעמב היצקאיר-יזכרמ םה םימייוסמ םיליפורולכ .קוריה תא ריזחמ
.הזתניסוטופה לש
chloroplast: :טסלפורולכ
םידחאבו םיחמצב הזתניסוטופ תשחרתמ ובש ,םיליפורולכ ליכמ ןורבא
.םיטסיטורפהמ
chromosome: :םוזומורכ
םיפיפוג רפסמ ןיבמ ךראומ ףיפוג :םיטוירקיאב - [ףוג = soma + עבצ = chroma]
םידמוצמ הילאש א"נד לש הכורא הלוקלומ ליכמ ;אתה ןיערג ךותב הלאכ
םתוא לכ וב םילולכ אלו המוד ףיפוג וניא םוזומורכה םיקדייחב .םיבר םינובלח
.םינובלח
X- c.: :X םוזומורכ
תוחתפתהל םימרוגה הלאכ םללכבו םיבר םינג ליכמ םדאב ;גיווז םוזומורכ
.הלאכ םימוזומורכ ינש שרי רבועה םא ,הבקנל רבועה
Y- c.: :Y םוזומורכ
םוזומורכ שריש רבוע תוחתפתהל םימרוגה םינג ליכמ םדאב ;גיווז םוזומורכ
.רכזל הז
paternal c.: :יהבא םוזומורכ
.ויבאמ שרי ידיאולפיד רוציש םיללאה יאשונ םימוזומורכה דחא
maternal c.: :יהמא םוזומורכ
.ומאמ שרי ידיאולפיד רוציש םיללאה יאשונ םימוזומורכה דחא
homologous c.: :יגולומוה םוזומורכ
לש גוז ינבמ דחא :תיגיווז הייברב םיברתמה םינימב - [המאתה = homologia]
הז םירדתסמהו ,םהבש םינגבו םתרוצב ,םלדוגב הזל הז םיוושה ,םימוזומורכ
הזמ הז םינוש Y-ו X םימוזומורכה .הנושארה הזוימה תקולח תעב הז לש וכרואל
רפסמ םג האר .הזוימב םיגולומוהכ םידקפתמ םה ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלא תוניחבמ
.םימוזומורכה
sex chromosome: :גיווז םוזומורכ
ותואצמיהש םוזומורכ - םיחמצהמ טועימבו םייח ילעב לש םיבר םינימב
.םוזוטוא :הוושה .הנממ חתפתיש טרפה גיווז תא תעבוק הטוגיזב
chromatid: :הדיטמורכ
דחי תושדחה א"נדה תולוקלומ יתשמ תחא לכ :לפכוהש יטוירקיא םוזומורכב
תרבוחמ תראשנ הדיטמורכ לכ .הילא םידמוצמה םינובלחה םע
ןאכמ .קלחתמ ןיערגהשכ תודרפנ ןהש דע רמורטנצב "תוחאה"-הדיטמורכל
.םוזומורכ איה הדיטמורכ לכ ךליאו
sister chromatids: :תויחא-תודיטמורכ
.הדיטמורכ האר

heart: :בל
.םייח-לעב לש ףוגב םדה תמירז תא תמייקמה תירירש הבאשמ
pancreas: :בלבל
ןכו ,לוכיע-תוליעפ תעב קדה יעמל טנוברקיבו םימיזנא שירפמה יטולב רביא
.ןוגקולגו ןילוסניא םינומרוהה תא שירפמ
cell plate: :אתה-תיחול
ינש ןיב רצונש יקסיד הנבמ :הזאפנאה בלשב אתה תקולח תעב ,םיחמצ יאתב
.ןפוד-ירמוח םיפסוותמ םהילאש ,הקולחה רושיכ יריישמ םיאצאצה-םיניערגה
.םיאצאצה-םיאתה לש תומסלפוטיצה ןיב ץצוחה ןפודל ךפוה
:סוקול
.יטנג רתא האר
turgor pressure: :רוגרוטה ץחל
הסינכה םע םינפבמ יחמצה אתה ןפוד לע לעופה ץחל [חפנל = turgare]
.אתל םימ לש תיטומסואה
blood pressure: :םדה-ץחל
לש תירוזחמה המירזה תא םייקמו ףחודה בלה תויוצווכתהמ רצונה לזונה ץחל
.םדה
adrenal medulla: :ןרדאה תביל
השירפמ איהש םינומרוהה ;(ןרדא) הילכה-תרתוי תטולב לש ימינפה קלחה
.תומימחפה םזילובטמבו םדה רוזחמ תרקבב םיעייסמ
DNA ligase: :א"נדה זאגיל
יטנניבמוקרה א"נדה תייגולונכטב ;א"נד תולוקלומ יתש רוביח זרזמה םיזנא
.עוטק ידימסלפ א"נד ןיבל א"נד יעטק ןיב רוביחל שמשמ
lysosome: :םוזוזיל
,םירכוס-בר קרפל םילגוסמה םימיזנא ליכמ ,אתה לש ירקיעה לוכיעה ןורבא
.םידיפיל רפסמו ןיערג תוצמוח ,םינובלח
lysosyme: :םיזוזיל
תונרבממב יוצמ .םימוהיזמ ןגמ ךכבו םיקדייח יאת לש תונפד לכעמה םיזנא
.ףוגב םיימינפ םיחטש תודפרמה תוירירה
lysis: :סיזיל
.אתה תומל איבמה ,המסלפה תנרבממ הנבמ לש בחרנ סרה - [ףפורל = lysis]
lymph: :הפמיל
ובכרה .הפמילה תכרעמבש הכלוהה ילכב םרוזה לזונה - [םימ = lympha ל]
.המסלפה לש הזל המוד
lymphocyte: :טיצופמיל
.ןוסיחה תובוגתב םיפתתשמה ,םינבל םד-יאת לש םידחא םיגוסמ דחא לכ
B lymphocyte או B cell: :B טיצופמיל
יאתל ןיימתמ .תילרומוהה ןוסיחה תבוגתל יארחאה םינבל םד-יאת לש גוס
.םינדגונ ירצוי המסלפ
T lymphocyte: :T טיצופמיל
ןוסיחה תבוגתל םג עייסמו תיאתה ןוסיחה תבוגתל יארחאה ןבל-םד-את
.תילרומוהה
memory: :ןורכיז-טיצופמיל
תבוגתב םירצונה ,םיידוחייה T-ו B םיטיצופמילה לש הנשמה-יגוסמ דחא לכ
םילגוסמ םהש ךכ ,השילפה רחאל ףוגב םירתונהו ,רז םרוג תשילפל ןוסיח
.בוש עיפוי םא ,שלופ לש גוס ותוא תוריהמב ףוקתל
lipid: :דיפיל
םיסיממב הסמנ לבא םימב בטיה הסמנ הניאש ,ןמימו ןמחפ הרקיעש תבוכרת
היגרנא ירגאמכ םיאתב םישמשמ םידיפילה .רתא ומכ) םייבטוק אל
םימיוסמ םינומרוה םג םינמנ םידיפילה םע .תונרבממב דחוימב ,הנבמ-רמוחכו
.הרמ יחלמ ומכ ,םירחא םירמוחו
:טיצוקיל
.ןבל םד-את האר
bone marrow: :תומצע דשל
יאת םירצונ ובש ירקיעה רתאה ;תובר תומצע ךותבש תיגופסה המקרהמ קלח
.םדה

gene pool: :םינג רגאמ
.םיללאה רגאמ :קויד רתיב .היסולכואבש םיפיטונגה לכ
fossil: :ןבואמ
,תויכנוק ,םידלש םה םינבואמה בור .קוחרה רבעב יחש רוצי לע דיעמה אצממ
.וררופתה םרטב עלס-תובכשב ורבקנש תובקעו םיערז ,םילע
food web: :ןוזמ גראמ
םינרצי תללוכהו ,ולאב ולא תויולתו תורושקה ןוזמ-תורשרש לש תשר
.םיקרפמו םירייש ילכוא ,םינכרצ לש ןווגמו םיינושאר
brain: :חומ
דבעמ ,טלוק אוה ;רתויב בכרומה םואיתה זכרמ ,םיבצעה תוכרעמ בורב
.הבוגתל תומאותמ תוארוה קיפמו ,יתשיחה עדימה תא ללכממו
hindbrain: :ירוחא חומ
חומה תא ללוכ ;םינתיילוחה חומבש םיירקיעה םיקלחה תשולשמ דחא
,המישנה תוכרעמ לש סקלפר-יזכרמ וב םייוצמ ;רשגהו ןטקה חומה ,ךראומה
תובוגתה תא םאתמ אוה ןכ ומכ ;םירחא םייסיסב םידוקפתו םדה רוזחמ
.םיבר םיכבוסמ םיסקלפרו תוירוטומה
midbrain: :יעצמא חומ
סקלפר-תובוגת לש םואיתה זכרמכ חתפתהש חומה-רוזיא :םינתיילוחב
עזגמ קלח והז ,ךראומה חומהו רשגה םע דחי ;םייתעימשו םייתוזח םייוריגל
.תשורמ הנבמ ללוכה חומה
cerebrum: :לודג חומ
רפסמו חירה תטילק תא םאית ורוקמבש ,ימדקה חומהמ קלח :םינתיילוחב
.רתויב ךבוסמה םואיתה זכרמל ךפהו חתפתה םיקנויב .חירל תוירוטומ תובוגת
spinal cord: :הרדשה חומ
תוילוח ךותבש הלעתב לחתשמה ,תיזכרמה םיבצעה תכרעממ קלח :םינתיילוחב
ילולסמ ןכו םיירוטומ םינוריונל השיח ינוריונ ןיב סקלפר-ירוביח ובו הרדשה
.ונממו חומה לא תרושקת
medulla oblongata: :ךראומ חומ
םדה רוזחמ ,המישנה לש סקלפר-יזכרמ ובו חומה עזגמ קלח :םינתיילוחב
.םירחא םיינויח םידוקפתו
forebrain: :ימדק חומ
,cerebral cortex) ,ותפילק לע לודגה חומה תא םיללוכה םינתיילוחה חומ ירוזיא
.סומלתופיה) המרה-תת תאו החרהה תונוא תא
cerebellum: :ןטק חומ
ובו ירוחאה חומה לש רוזיא :םינתיילוחב - [חומ = cerebrum לש הנטקה-תרוצ]
.םייפגה תועונת קוידלו ףוגה תחונת בוצייל סקלפר יזכרמ
mutagen: :ןגטומ
:תואמגוד .א"נד תולוקלומ לש הנבמב עבק-יוניש ללוחל לגוסמה יתביבס םרוג
.הלוגס-לע הנירק ,םימייוסמ םילקימיכל םיפיגנ
mutation: :היצטומ
.השרותב רבועה ,א"נדב יוניש - [האצות ,הלועפ = ion + יוניש = mutatus]
,םיללא) ןג לש תונושה תוירלוקלומה תואסרגה לכ רוקמ ןה תויצטומה ,תיללכ
,תילרטינ היצטומ םג האר .חמוצהו יחה םלועב תונושל רוקמה ,רבד-לש-ודוסיבו
.תינלטק
gene m.: :תינג היצטומ
ףצרב םיסיסב וא סיסב לש הפלחה וא תפסות ,רוסיח בקע (א"נדב) ןגב יוניש
.ולש םידיטואלקונה
neutral m.: :תילרטינ היצטומ
טרפה לש ורשוכל רשאב תוליעומ ןניאו תוקיזמ ןניא היתועפשהש תינג היצטומ
.תוברתהלו דרשיהל
lethal m.: :תינלטק היצטומ
.טרפה תומל חרכהב םרוגש ןפואב תונוכת וא הנוכת הנשמה תינג היצטומ
mulecule: :הלוקלומ
.רתוי וא םימוטא ינש םירבחמ םיימיכ םירשק הבש רמוח-תדיחי
local signaling mulecules: :תוימוקמ תותיא-תולוקלומ
תאו םיימיכה םיאנתה תא םינשמ ,תונוש תומקר יאתמ םישרפומה םירמוח
םה ךכ-רחאו ,השרפהה רתאל תידיימ-הכומסה הביבסב םיאתה דוקפת
.תוריהמב םיקרפתמ
solute: :סמומ
היצרדיהה יקיקלח תימימ הסימתב .לזונב סמנש רמוח לכ - [ףפורל = solvere]
םתוראשיהל םימרוגו םיירלופ םיקיקלח .תילמשח-םינועט םיקיקלח םיפיקמ
.הסימתב םירזופמ
monosomy: :הימוזונומ
אלל ,דיחי קתועב יוצמ םימוזומורכה דחא ובש ,ידיאולפיד אתב ןיקת אל בצמ
.גולומוה
Monera: :הרנומ
.םייטוירקורפה םירוציה לכ םיללכנ הבש הכלממ
morphogenesis: :הזנגופרומ
וניימתהש רבוע יאת ובש ךילהת - [הריצי ,רוקמ = genesis + הרוצ = morph]
.הביבסה תועפשהלו תיטנג הרקבל םינותנ םהשכ ,םירביאלו תומקרל םינגראתמ
mesoderm: :םרדוזמ
המקר-תבכש :םייחה-ילעב בור לש םירבועב - [רוע = derm + יעצמא = mesos]
תוכרעמ ,םירירשה אצומ .םרדודנאהו םרדוטקאה ןיבש (טבנ-תבכש) תינושאר
תובכשו ,םייקש םינימב) ימינפה דלשה בור ,השרפההו הייברה ,םדה ילכו בלה
.ףוגה יוסיכבו יעמבש רוביחה תומקר
mesophyll: :ליפוזמ
,ללכ ךרדב ,תללוכה ,הלעב המיכנרפ תמקר לש גוס :םיירלוקסוה םיחמצב
.םהיניב ריוא יללח לש עפשו םייטתניסוטופ םיאת
atmospheric cycle: :ירפסומטא רוזחמ
.דוסי לש רתויב לודגה רגאמה איה הרפסומטאה ובש ימיכואיגויב רוזחמ
.ןקנחהו ןמחפה ירוזחמ :תואמגוד
biogeochemical cycle: :ימיכואיגויב רוזחמ
בוש םהמו םירוצי לש םפוגל הביבסהמ ,ןקנח וא ןמחפ ומכ ,דוסי לש ותעונת
.הביבסל
systemic circuit: :ימטסיסה םדה רוזחמ
לש ילאמשה דצל תואירהמ עיגהש ןצמחב רשעומ םד ובש ירוזחמה לולסמה
ינצמח-וד-ןמחפ תטילקו ןצמחה רורחש ךות ,ףוגה יקלח ראשל םרזומ ,בלה
.בלה לש ןימי דצל רזוח ךכ רחאו
pulmonary circuit: :יתאירה םדה רוזחמ
.בלה לא ןהמו תואירה לא בלה ןמ םדה לש ירוזחמה לולסמה
phosporus cycle: :ןחרזה רוזחמ
.עקרקל הרזחב םהמו םייח םירוצי ךרד עקרקב וא םיעלסבש ןחרזה תעונת
nitrogen cycle: :ןקנחה רוזחמ
.ןקנח לש רתויב לודגה רגאמה איה הרפסומטאה ובש ימיכואיגויבה רוזחמה
hydrologic cycle: :יגולורדיה רוזחמ
ךרד תויטיאב םיענ םימ ובו ,שמשה תייגרנאב ענומה ימיכואיגויב רוזחמ
לא ,השבי ישוג לש תונוילעה תובכשה ךרד וא ינפ-לעו ,הרפסומטאה
.הרפסומטאה לא בוש םהמו םיסונייקואה
carbon cycle: :ןמחפה רוזחמ
ךרד ,הרפסומטאבש רתויב לודגה ורגאממ ענ ןמחפה ובש ימיכואיגויב רוזחמ
.הרפסומטאל רזוחו םייחה םירוציהו םיסונאיקואה
cell cycle: :אתה רוזחמ
יביכרמ תא בוריקב ליפכמ ,וידממב לדג אתה םכלהמבש םיעוראה
ויתובקעבו םיינשל קלחתמ ןיערגה ךכ-רחאו א"נדה תא ליפכמ ,המסלפוטיצה
דעו שדח את לש ותורצוויהמ אוה רוזחמה ךשמ .המסלפוטיצה תקלחתמ
.ותקולח תמלשהל
life cycle: :םייח רוזחמ
ותוא לש םינושה םיטרפה ייחב המצע לע תרזוחו תיטנג תתנכותמ םיעורא תרדס
םיברתמ ,םמצע תא םימייקמ ,םיחתפתמ ,םילדג םירוציה הכלהמבו ,ןימ
.םיתמו
blood-brain barrier: :חומו םד םוסחמ
לא ועיגי םדבש םירמוחהמ וליא עובקל םיעייסמה םינונגנמו םינבמ תצובק
.חומבש םינוריונה
metabolism: :םזילובטמ
םיטלוק םיאתה ןכלהמבש תוימיזנאה תויצקאירה ללכ - [יוניש - meta]
,םירגוא ,םיזתנסמ םיאתה הלאה תויצקאירה תועצמאב .היגרנא םילצנמו
םתודירשל ,םתלידגל תומרותה םיכרדב םירמוח םכותמ םיקלסמו םיקרפמ
.םתייברלו
metaphase: :הזאפטמ
זכרמב ובצייתה ,ןכ-ינפל ולפכוהש ,םימוזומורכה ובש II הזוימבו הזוטימב בלשה
תרשוקמ םוזומורכ לכ לש תויחאה-תודיטמורכה יתשמ תחא לכו ,רושיכה
I הזוימב .רושיכה לש םידגונמה םיבטקה דחאמ םאצומש ילובוטורקימל
זכרמב םיבצייתמ ,(ולפכוהש) םימוזומורכה תוגוז לכ ובש בלשה אוה הזאפטמ
דגונמ בטוקל רשוקמ םוזומורכ לכ לש םייגולומוהה גוזה-ינבמ דחא לכו ,רושיכה
.רושיכה לש
meiosis: :הזוימ
רפסמ וכלהמבש ,ןיערגה תקולח לש יבלש-וד ךילהת - [תיחפהל = meioun]
לכ) .ידיאולפהה רפסמל - יצחל ןטק (טבנה את) אצומה-אתבש םימוזומורכה
לכ לש םייגולומוהה גוזה-ינב ינשמ דחא ךילהתה ףוסב ליכמ אצאצ-ןיערג
הוושה .םיגבנ (םיחמצב) ןכו תוטמג תורצוויהל סיסבה איה הזוימה .(םוזומורכ
.הזוטימ
myosin: :ןיזוימ
ןיזוימה רירש יאתב .ךורא בנז םע שאר תייומד הלוקלומ לעב ןובלח לש גוס
.תוצווכתהל דחי םימרוג םהו - ןיטקא - רחא ןובלח םע בלושמב לעופ
mitosis: :הזוטימ
דחא לכ הפוסבש ,אתה ןיערג לש הקולחה גוס - [טוח = mitos]
רפסמ ותוא לכה-ךסבו םוזומורכ לכמ קתוע ליכמ םיאצאצה-םיאתהמ
םיבר םינימבו ,הלידגל סיסבה איה הזוטימה .אצומה-אתב ויהש םימוזומורכ
.תיגיווזלא הייברל םג םיטוירקיא לש
mitochondrion: :ןוירדנוכוטימ
רתא ;ATP-ה בור רצוימ ובש םייטוירקיא םיאתב-ןורבא - mitochondria םיברב
.ןצמח םיכרוצה ,תינריוואה המישנה לש ישילשה בלשהו ינשה בלשה
myelin sheath: :ןיליימ
לש הכלוהה תוריהמ לע העיפשמה תינמושה םינוסקאה תפיטע ,םיבר םינוריונב
ןאווש יאת לש המסלפה תנרבמממ תרצונ הפיטעה ;הלועפה ילאיצנטופ
.םינטק םיצנש םידירפמ םהיניבו ,ןוסקאה תא הז רחא הזב םיפטועה (Schwann)
mimicry: :ירקימימ
וא/ו םתרוצ ,םעבצב םיקחמ (mimic - הקחמה) דחא ןימ ינב ובש בצמ ;יוקיח
.תודירש-ןורתימ הנהנה (לדומה) רחא ןימ ינב םתוגהנתה
species: :ןימ
םיטרפ תצובק :תיגיווז הייברב םיברתמה םירוצי יבגל - [גוס = species]
םהיניב תוברתהל םילגוסמה ,תודחא תויסולכוא וא היסולכוא םע םינמנה
תורחא תוצובק ינב ןיבל םהיניבו ,םיירופ םיאצאצ דילוהלו םייעבט םיאנתב
.יתייבר דודיב םייק וז הצובק תמגודכ
endangered species: :הדחכה תנכסב ןימ
רומח תוחיפ ללגבו ובש םיטרפה לש םועזה רפסמה ללגב םלעיהל לולעה ןימ
.ורתונש ויתויסולכואב תיטנגה תונושב
mineral: :לרנימ
.יח רוצי לש ןיקתה דוקפתל שורדה ינגרוא-יא רמוח :יגולויב רשקהב
mycorrhiza: :הזירוקימ
םישרשה ןיבל הירטפ ירוק ןיב תיטויבמיס תונגראתה ;"הירטפ לש שרוש"
וישרשל תקפסמו תומימחפ חמצהמ תלבקמ הירטפה .םיחמצ לש םיריעצה
.םיסמומ םיילרנימ םינוי
microevolution: :היצולובאורקימ
םינג תמירז ,יטנג ףחס ,תויצטוממ םימרגנה ,םיללאה תויורידתב םייוניש
.תיעבט הרירבו
microorganism: :םזינגרואורקימ
.פוקסורקימ תרזע אלל ותוארל רשפא-יאש ,יאת-דח בור-יפ-לע ,ריעז רוצי
microtubules: :ילובוטורקימ
רקיעב םייושעה ,(ןוטלקסוטיצה) אתה-דלש יביכרממ ,םיריעז םילולח םילילג
,ותעונתב ,אתל הרוצ ןתמב םינוש םידיקפת םיאלממ ;ןילובוט לש תודיחימ
.םינטוש לשו םיסיר לש הנבמב ןכו ותלידגבו ותקולחב
microfilament: :טנמליפורקימ
יביכרממ דחא ,םייחה-ילעב לש םיאתב - [טוח = filum + ןטק = micros]
.ןיטקאו ןיזוימ ירוק :תואמגוד .(ןוטלקסוטיצה) ,אתה-דלש
mechanoreceptor: :רוטפצרונכמ
,ץחל ייונישל הוולתמה תינכמ היגרנא ההזמה ,ונממ קלח וא השיח-רוטפצר
.הצואת וא םוקמ
salt: :חלמ
ןילמוג-תוליעפו םירשק שי הבו סיסבל הצמוח ןיב היצקאירמ תרצונה תבוכרת
.םיילילש םינויל םייבויח םינוי ןיב תיטטסורטקלא
plasma membrane: :אתה תנרבממ
הנרבממל .ותביבסמ אתה תא הדירפמו המסלפוטיצה תא הפיקמה הנרבממה
עוציבל יארחא אוהו ,םינובלחו הלופכ םידיפיל תבכש ללוכה ינייפוא הנבמ
האר .םייאת-ץוח תותוא תטילקו םירמוח תרבעה םללכבו םיבר םידיקפת
.הלופכה םידיפילה תבכש
solvent: :סיממ
.םינוש םירמוח וא דחא רמוח סמומ ובש לזונ
Mendel’s theory, mendelism: :םזילדנמ
:ינרדומ חונימב ןאכ םיחסונמה ,לדנמ לש השרותה יללכ
םהירוהמ םישרוי םיידיאולפיד םירוצי - principle of segregation - הדרפהה ללכ
אצמנ הלאה םיקתועה ינשמ דחא לכו ,הרוה לכמ ןג ,הנוכת לכל םינג לש גוז
הזמ הז םידרפנ םיקתועה ינש .םייגולומוה םימוזומורכ לש גוז ינבמ דחאב
.הנוש הטמגב אצמנ םהמ דחא לכ היתובקעבש ,הזוימה ךלהמב
םיקתועה ינש - principle of independent assortment - היולת יתלבה הקולחה ללכ
חרואב תרחא וא וז הטמגל הזוימה תובקעב רובעל םיטונ ןג לש םייגולומוהה
םימוזומורכב םיאצמנה ,םירחא םינג תוגוז ינב לש הקולחה ןפואמ יולת-יתלב
(linkage) םינגה-תזיחאת תועפשהב בשחתמ וניא הז ללכ .םייגולומוה-אל
.(crossing over) ףולחשהו
anaerobic pathway: :ינריווא-לא לולסמ
טלוקכ שמשמ ןצמח וניאש רמוח ובש ילובטמ לולסמ - [ריוא = aer + ילב = an]
.םירחא םירמוחמ םרוקמש םינורטקלאה לש ןורחאה
biosynthetic pathway: :יטתניסויב לולסמ
םירצונו ולאל ולא תונטק תולוקלומ תופרוצמ וכלהמבש ילובטמ לולסמ
.תורחא תולודג תולוקלומו ןיערג תוצמוח ,םינובלח ,תומימחפ ,םידיפיל
lytic pathway: :יטיל לולסמ
וינונגנמ תא דבעשמו ןסכאמה אתל רדוח םיקדייח-ףיגנ םכלהמבש םיעוריאה
.אתה לש (סיזיל) הסמהה םע םיררחתשמה ,םישדח םיפיגנ תריציל
metabolic pathway: :ילובטמ לולסמ
םתועצמאבש ,תוימיזנא תויצקאיר לש םיילמרונהו םיבקועה םיבלשהמ דחא לכ
םילולסמ שי .םירמוח יזוכיר םיניטקמ וא םילידגמ וא םירמשמ םיאתה
.הלאב הלא םירושק םילולסמהמ םיברו ,םיילגעמ שיו םייווק םיילובטמ
temperate pathway: :ןותמ לולסמ
.תמומ וניא יאקדנופה הכלהמב ;אתל ףיגנ תרידח רחאלש המודר הפוקת
degradative pathway: :קוריפ לולסמ
םירצותל תובקוע תויצקאירב תוקרפתמ תולוקלומ וכלהמבש ילובטמ לולסמ
.רתוי הכומנ היגרנא תמר ילעב
atomic number: :ימוטא רפסמ
.דוסיל דוסימ הנוש ;ימיכ דוסי לש םוטא לכ לש ןיערגבש םינוטורפה רפסמ
diploid number: :ידיאולפיד רפסמ
בורב ,הזוימה ינפל טבנה-יאתבו ,םייטמוסה םיאתבש םימוזומורכה רפסמ
,גוס לכמ םימוזומורכ ינש שי הלא םיאתב .תיגיווז הייברב םיברתמה םינימה
.ידיאולפה רפסמ הוושה .םייגולומוה םימוזומורכ לש תוגוז רמולכ
mass number: :הסאמה רפסמ
לש תויסחיה תוסאמה .םוטא לש ןיערגב םינורטינהו םינוטורפה לכ רפסמ
.תוימוטא תוסאמ םג תוארקנ םינוש תודוסי לש םימוטאה
haploid number:: :ידיאולפה רפסמ
אוה הזוימהמ האצותכ רשא ,הטמגב םימוזומורכה רפסמ
לכמ דחא גיצנ קר שי הטמגב) ירוהה טבנה אתבש םימוזומורכה רפסממ יצח
.ימוזומורכ רפסמ ,ידיאולפיד רפסמ הוושה .(םייגולומוה םימוזומורכ לש גוז
chromosome number: :ימוזומורכ רפסמ
לכב םימוזומורכ לש (תוגוזה=) םינושה םיגוסה רפסמ :םייטוירקיאה םינימב
.תוטמגל וא םיקלחתמ טבנ-יאתל טרפ םיאתה
ADP/ATP cycle: :ADP/ATP לגעמ
הלוקלומל טפסופ תצובק ריבעמ ATP רשאכ .םיאתב ATP לש שודיחה ןונגנמ
ידי-לע ,ךכ-רחאו ,ADP-ל ךפוה אוה (הלש היגרנאה תמר תא הלעמ ךכבו) תרחא
.ADP שדחמ רצונ ,ןוחרז
Krebs cycle: :סברק לגעמ
אוהש ,ילגעמ תויצקאיר לולסמ citric acid cycle ןומילה תצמוח לגעמ וא
קוריפל איבמ ,ול ומדקש תויצקאירה םע דחי רשא ,תינריוואה המישנב בלשה
םינוטורפה תא םיטלוק םימיזנא-וק .םימלו ינצמח-וד ןמחפל טבוריפ לש יפוסה
ךלהמב םייניבה תובוכרתמ ורסוהש םינורטקלאה תאו (+H) םיישפחה
.תינריוואה המישנה לש אבה בלשל םתוא םיריבעמו לגעמבש תויצקאירה
nuclear envelope: :ןיערגה-תפטעמ
.אתה ןיערג תא הפיקמה (תונרבממ יתש =) הלופכ הנרבממ
inhibitor: :בכעמ
תא שבשלו םיזנא ומכ יגולויב דוקפת לעב ןובלחל רשקתהל לגוסמה רמוח
.ודוקפת
organ system: :םירביא תכרעמ
,םהינש וא ילקיסיפ וא ימיכ הלועפ ףותיש םהיניב שיש ,רתוי וא םירביא ינש
.ףתושמ דיקפת עוציבב
endocrine system: :תינירקודנא תכרעמ
תועצמאב םיבר םיכילהת תרקבמה ,םירביאו תומקר ,םיאת תללוכה תכרעמ
.השירפמ איהש םירחא םירמוחו םינומרוהה
ecosystem: :תיגולוקא תכרעמ
תוליעפ תמייק םלוכ ןיבש ,תילקיסיפה םתביבסו םירוציה ללכ - [תיב = oikos]
.םירמוח לש רוזחימו היגרנא תמירז תועצמאב ןילמוג
circulatory system, cardiovascular system: :םד-ילכו בלה תכרעמ
,תובבל וא בל ,םד תללוכה םירביא תכרעמ ,םייאת-ברה םייחה-ילעב בורב
בורבו ,םהמו םיאתה לא םירמוח לש הריהמ הכלוה תרשפאמהו ,םד-ילכו
.ףוגב pH-הו הרוטרפמטה בוצייל תעייסמ םינימה
cytomembrane system: :תויאתה תונרבממה תכרעמ
הציפמו תנסחאמ ,הנשמש תכרעמכ םידקפתמה את-ינורבא - [קיר ילכ = kytos]
תיתשרה תא תללוכ תכרעמה .םידיפילו םינובלח לש תושדח תולוקלומ
.תויעוב לש ןווגמו םימוזוזיל ,י'גלוג יפיפוג ,תימסלפ-ךותה
electron transport system: :םינורטקלא תרבעה תכרעמ
אתה תוימינפ תונרבממל םירושקה םירוטקפ-וקו םינובלח לש תנגרואמ הרדס
ינוי ,תלעופ וזכ תכרעמ רשאכ .הז רחא הזב םינורטקלא םירסומו םיטלוקהו
תויצקאירו ATP תריצי הליעפמ םתמירזו הנרבממה ךרד םימרוז (+H) ןמימ
.תורחא
immune system: :ןוסיח תכרעמ
,םהמ םישרפומה םירמוחו םיאת יגוס ,םירביא לש תנווגמ תכרעמ :םינתיילוחב
םירביא האר .ףוגל ורדחש םירז םימרוג סורהלו ףוקתל ,תוהזל םילגוסמה
.ןוסיח תובוגת ,םיטיצופמיל ,םינילובולגונומיא ,םיידיאופמיל
sensory system: :השיח תכרעמ
םימייוסמ םייוניש רבדב תותוא האלה רגשמו טלוקש םיבצעה תכרעממ קלח
.תימינפהו תינוציחה הביבסב
lymph vascular system: :הפמילה-ילכ תכרעמ
,הפמילה תכרעמ לש תורוניצה - [ןטק רוניצ = vasculum + םימ = lympha]
ןכו םרזחמל רשפאש םיסמומ ,םייתמקר םילזונ יפדוע םיכילומו םיטלוקה
.לוכיעה רוניצמ וגפסנש םידיפיל
limbic system: :תיבמיל תכרעמ
תושגרב םיטלוש ,לודגה חומה תפילק םע בלושמבש ,ימדקה חומב םירוזא
.ילאוסקס רוריעו אמצ ,בער ומכ םיפחדבו
lymphatic system: :הפמיל תכרעמ
םילזונ םיטלוק היתורוניצ .םדה תכרעמ םע בלושמב תלעופה םירביא תכרעמ
םידקפתמ םיידיאופמילה הירבא .םדל םתוא םיכילומו תומקרהמ םיסמומו
.ןוסיחה תכרעמב
classification system: :ןוימ תכרעמ
.וב שומישלו םינימ לע עדימה ןוגראל הטיש
thylakoid membrane system: :םידיאוקליתה תונרבממ תכרעמ
תורצויו תולפוקמ ללכ ךרדב ןהש ,םיטסלפורולכב תוימינפ תונרבממ תכרעמ
םינעבצ תוליכמ תונרבממה .(grana) תומרעב םימרענ םקלחש ,םיחוטש םיקיקש
םהינש וא NADPH וא ATP תריציב םיפתתשמה םימיזנאו רוא תנירק יטלוק
.הזתניסוטופה ךלהמב
complement system: :םילשמ תכרעמ
תכרעמ לש תובוגתב םידקפתמה ,םדה-תמסלפב םינובלח םירשעכ לש הרדס
.ןוסיחה
nervous system: :םיבצע תכרעמ
.ודוביעו עדימ תכלוה לש םילולסמב קייודמב םינגרואמה םינוריונ תכרעמ
autonomic nervous system: :תימונוטוא םיבצע תכרעמ
רירש ,םיקלחה םירירשה םע תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא םירבחמה םיבצעה
.(ףוגה לש םייברקה רוזיא רמולכ) םיימינפה םינבמהו םירביאה תוטולבו ,בלה
peripheral nervous system: :תיפקיה םיבצע תכרעמ
תכרעמל ץוחמש בצעה-יביסו םינוילגנגה ,םינוריונה - [תאשל = peripherein]
םיבצעה תכרעמ תא תללוכ תיפקיהה םיבצעה תכרעמ .תיזכרמה םיבצעה
.תימונוטואה םיבצעה תכרעמ תאו תיטמוסה
central nervous system: :תיזכרמ םיבצע תכרעמ
.הרדשה חומו חומה :םינתיילוחב
somatic nervous system: :תיטמוס םיבצע תכרעמ
.דלשה ירירש לא תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא םירבחמה םיבצעה
multiple allele system: :תיללא-בר תכרעמ
תויוצמה (םיללא) ןג ותוא לש תונוש תוירלוקלומ תורוצ רתוי וא שולש
.היסולכואב
vascular tissue system: :הלבוהה תומקר תכרעמ
יקלח לכב םיסמומהו םימה תא תוכילומה תומקרה ;הפישהו הצעה :םיחמצב
.םיירלוקסוה םיחמצה
ground tissue system: :דוסיה תומקר תכרעמ
איה ןהבש הצופנה ;ירלוקסוה חמצה לש ובור בור יונב ןהמש תומקרה
.המיכנרפה
concentration gradient: :םיזוכיר לפמ
ינש ןיב ,חפנ תדיחיל רמוח לש (םינויה וא תולוקלומה) םיקיקלחה רפסמב לדבה
.םיכומס םירוזיא
operator: :ליעפמ
םינג וא ןג לש קותעתה תרקבב דיקפת לעב ,א"נדב רצק ףצר :םיטוירקורפב
.םיכומס
decomposers: :םיקרפמ
םיפורטורטהה :תויגולוקא תוכרעמב - [ףרצל = companere + קחרה ,דגנ = de]
םירוצי לש תלוספ וא םירצות ,םירייש לש ימיכ קוריפמ םנוזמ תא םיטלוקה
ינימ :תואמגוד .םינרציה לא ןוזמ ירמוח רזחמל תועייסמ םהיתולועפ .םירחא
.םיקדייחו תוירטפ
promotor: :םדקמ
.קותעתה תלחתהל א"נדה זארמילופ רשקנ וילאש א"נדב ףצר
macroevolution: :היצולובאורקמ
לש תוצובקב םיללוחתמה םייונישה לש םיבצקהו תומגמה ,םיללוכה םימגדה
.םינימ
macrophage: :גאפורקמ
שי .םירזכ םיהוזמה םיקיקלח עלוב .יטיצוגפ רשוכ לעב ןבל םד-את
ןוסיחה תובוגת תלעפהל םישמשמה ןגיטנא-יגיצמ םיאתל םיכפוהה םיגאפורקמ
.ןגיטנא גיצמ את :הוושה .םיטיצופמיל לש
apical meristem: :תידוקדוק המטסירמ
ילעב םיאת שוג :םיחמצה בורב - [הקולחל ןתינ = meristos + דוקדוק = apex]
תוצקב (תוכראתהה) תינושארה החימצל םיארחאה ,תוניימתהו הקולח רשוכ
.שרושהו רצנה
microtubule organizing center, MTOC: :ילובוטורקימה ןוגרא זכרמ
,MTOCs-ה רפסמ ;המסלפוטיצב םיפסונ םירמוחו םינובלח לש ןטק רבצ
.ילובוטורקימה לש היצטניירואה תאו ןוגראה תא םיעבוק םמוקימו םהיגוס
sodium-potassium pump: :ןגלשאהו ןרתנה תבאשמ
.המסלפה תנרבממ לש הלופכה םידיפילה תבכש תא הצוחה טרופסנרט-ןובלח
ןרתנ ינוי ינרירב חרואב איצומ אוהו הנתשמ ותרוצ ,ATP ידי-לע לעפומ אוהשכ
.וכותל ןגלשא ינוי סינכמו אתהמ
positive feedback mechanism: :יבויח בושמ
הריבגמה םיעוריא תרשרש תלעפומ ותועצמאבש יטטסואמוה הרקב ןונגנמ
.יתלחתה בצממ יוניש וא ךילהת
negative feedback mechanism: :ילילש בושמ
הבוגת תימינפה הביבסב תשחרתמ ותועצמאבש יטטסואמוה הרקב ןונגנמ
.הנתשהש בצמ ותומדקל הריזחמה
:ימוטא לקשמ
.הסאמה רפסמ האר
variable: :הנתשמ
תצובקבש הזל קוידב המוד וניאש יוסינה תכרעמב דיחיה םרוגה :יעדמ יוסינב
.תרוקיבה
integrator: :םאתמ
תופסאנ תונוש עדימ-תוסיפ ובש הרקב-רתא ,תויטטסואמוה תוכרעמב
.חומה :המגוד .הבוגת תריחבל תושמשמו
methanogen: :ןגונתמ
ןתמ זג קיפמהו ןצמח ירסח לודיג-יתבב יחש הירטקבכראה תצובקמ קדייח
.ילובטמ יאול רצותכ

alveolus: :תידאנ
םיריעזה םיקיקשהמ דחא לכ - [ןטק ללח - alveus 'ל] - alveoli םיברב
תוידאנה ימורק ךרד .(םילויכנורב) המישנה-ילכמ םיפעתסמה ,ןפודה-יקד
םדהמ היזופידב רבוע ינצמח-ודה ןמחפהו םדל היזופידב רבוע ןצמחה תואירבש
.תואירל
spore: :גבנ
םיאנתב .םימיוסמ םינימב קדייחהמ הקע-יאנתב חתפתמה דימע את :םיקדייחב
.ליגר קדייח-אתל חתפתמו רזוח םימיאתמ
virus: :ףיגנ
תיספוקב םיפוטעה א"נרמ וא א"נדמ בכרומ ,םיאתל שלופה יאת-אל קיקלח
ולש השרותה רמוחש רחאל קר תוברתהלו ומצע תא ליפכהל לגוסמ ;תינובלח
.יאתה םזילובטמה תא הז ןוויכל הטיהו יאקדנופ אתל רדח
antibody: :ןדגונ
רושיק ירתא ןהבו Y ןתרוצש תולוקלומ ןווגממ תחא לכ - [דגנכ = anti]
םיניימתמ ,ול םיידוחיי םהש ןגיטנאב ולקתנש B יאת .םיידוחיי םינגיטנאל
.םתוא םישירפמו םינדגונ םירציימה ,המסלפ-יאתל
interstitial fluid: :יתמקר-ןיב לזונ
םיאלממה םייאת-ץוחה םילזונה ;םייאת -בר םייח-ילעבב - [ץצוח = interstitus]
.תומקרו םיאת ןיבש םיללחה תא
cerebrospinal fluid: :הרדשהו חומה לזונ
.םהילע ןגמו הרדשה חומ תאו חומה תא ףיקמה לולצ יאת-ץוח לזונ
extracellular fluid: :יאת-ץוח לזונ
קלחה) המסלפה תא ללוכ ;םיאת ךותב םניאש םילזונה לכ :םייח-ילעבב ,תיללכ
ןיבו םיאת ןיב םיללחה תא אלממה) יתמקר-ןיבה לזונה תאו (םדה לש ילזונה
.(תומקר
neuroglia: :הילגוריונ
םה דחיבו ,םינוריונל תילובטמו תינכמ הכימת םיקפסמה םיאת :םינתיילוחב
.םיבצעה תכרעמ לש החפנ תיצחמכ םיווהמ
neurotransmitter: :רטימסנרטוריונ
תוקרפתמו םיכומס םיאת לע תולעופ ,םינוריונמ תושרפומה תותיא-תולוקלומ
.תוריהמב תורזחוממ וא
neuromodulator: :רוטלודומוריונ
איהש ךכב רטימסנרט לש ותעפשה תא תתסוומה תותיא-תלוקלומ לש גוס
.הרטמה-את אוהש ןוריונה לש הנרבממה תובוגת תא התיחפמ וא הריבגמ
neuron: :ןוריונ
.םיבצע תכרעמב תרושקתה לש דוסיה-תדיחי ;בצע את
motor neuron: :ירוטומ ןוריונ
וא ליעפהל םילגוסמה ,הרדשה חוממו חומהמ תותוא רגשמ ;ןוריונ לש גוס
.(תוטולב וא םירירש ,םירחא םינוריונ) ףוגה לש םירוטקפאה תא םולבל
sensory neuron: :השיח-ןוריונ
ומכ) יוריג לש ול-ידוחיי גוס ההזמ אוהש ךכב השיח-רוטפצרכ לעופה בצע את
.הרדשה חומל וא חומל תותוא רגשמו (רוא תייגרנא
nociceptor: :רוטפציסונ
.המקרל קזנ םרוגה יוריג לכ ההזמה ,בצע-יאת לש ישפוח הצק ןוגכ ,רוטפצר
nucleoid: :דיאואלקונ
.המסלפוטיצה יביכרמ רתימ דרפנב ןגרואמ א"נדה ובש קדייחה אתב רוזיא
nucleosome: :םוזואלקונ
ןהמ תחא לכש ,תוברה ןוגראה-תודיחימ תחא ,םייטוירקיאה םימוזומורכב
תולוקלומ לש "לילג" ביבס םיימעפ ףפולמה ,א"נד לש רצק עטקמ תבכרומ
.תרחא ןוטסיה תלוקלומ תבציימ ןתואש ,ןוטסיה
nucleotide: :דיטואלקונ
,(זוביריסקואד וא זוביר) ינמחפ-שמח רכוס הליכמה הנטק תינגרוא תבוכרת
תוצמוח לש ןיינבה תודיחי םה םידיטואלקונה .טפסופ תצובקו ינקנח סיסב
.ןיערגה
neutron: :ןורטינ
היוצמ הומכ רתוי וא תחאש ,ילמשח ןעטמ תרסח לבא הסאמ תלעב רמוח תדיחי
.םוטאה ןיערגב
neutrophil: :ליפורטינ
.םיקדייח דגנ תקלד-תובוגתב ףתתשמה יטיצוגפ ןבל םד-את
nitrification: :היצקיפירטינ
הינומאהמ םינורטקלא םיקלסמ םימייוסמ םיקדייח ובש יטתניסומיכ ךילהת
םיקדייח םיכפוה ,( ) טירטינ ,יפוסה רצותה תא .עקרקבש םוינומאהמ וא
.( ) טרטינ ןויל םירחא
capillary: :םינ
םיזגה תפולחתב דקפתמה קיקד ןפוד לעב ריעז םד-ילכ - [הרעש = capillus]
.יתמקר-ןיבה לזונה ןיבל םדה ןיב םירחא םירמוחו
lymph capillaries: :הפמילה ימינ
ןיא ןהיתוצקבו ,הפמילה ילכ תכרעמ םע תונמנה ריעז רטוק תולעב תוירוניצ
לתודנאה יאת ןיב הפמילה ימינל רדוח תומקרה לזונ ;שממ לש הסינכ-יחתפ
.םימינה תוצקב הז תא הז םיפפוחה
energy carrier: :היגרנא אשנ
אשנ .תרחאל תחא תילובטמ היצקאירמ תימיכ היגרנא הריבעמה הלוקלומ
לכל טעמכ היגרנאה תא לקנב קפסמ אוה ;ATP אוה רתויב ץופנה היגרנאה
.אשנ-ןובלח םג האר .היגרנא תוכרוצה תוילובטמה תויצקאירה
respiration: :המישנ
הביבסהמ ןצמח ובש ללוכה ךילהתה :םירוציה בורב - [םושנל = respirare]
,תינריווא המישנ הוושה .ונממ טלפנ םיאתב רצונש ינצמח-וד ןמחפו ףוגב טלקנ
.ינריווא-לא לולסמ
aerobic respiration: :תינריווא המישנ
לש ירקיעה ילובטמה לולסמב ATP תורצוויה - [םייח = bios + ריוא = aer]
םרוקמש םינורטקלאה לש ןורחאה טלוקה אוה ןצמחה ובש ,היגרנא רורחש
לגעמב ךשמנו הזילוקילגב ליחתמ לולסמה .תרחא תינגרוא תבוכרתב וא זוקולגב
.םינורטקלא תרבעה ךות ןוחרזבו סברק

:היצגרגס
.םזילדנמ האר
substrate: :טרטסבוס
;תילובטמ היצקאירב תפתתשמה הלוקלומל םדק-תלוקלומ וא ,הלוקלומ
רתאב ,וילא רושקל לגוסמ םייוסמ םיזנאש ,תוידוחיי תולוקלומ וא הלוקלומ
.ידוחיי יונישל ןהב םורגלו רצק ןמזל ,ולש ליעפה
genus: :גוס
שיש םינימה לכ םיצבוקמ ובש ןוסקט - [רוקמ ,עזג = genera - [genus םיברב
.םיינויצולובא םירשקו יפיטונפ ןוימד לש תמייוסמ הדימ םהיניב
genetic drift: :יטנג ףחס
םיבקוע תורוד ךלהמב םיללאה תויורידתב יוניש ;ינויצולובאורקימ ךילהת
.דבלב םייארקא םיעוריאמ האצותכ
steroid: :דיאורטס
.ןמוש תוצמוח לש םירייש אלל ,ןמחפ תועבט עברא וזכרמבש דיפיל
םידיאורטסה .םהבש תוליעפה תוימיכה תוצובקב הזמ הז םינוש םידיאורטסה
,(םינומרוהבכ) םיאת ןיב תרושקתב ,םזילובטמב םידקפתמ םינושה
.(לורטסלוכ) תונרבממב םייוצמ םה םייח-ילעבבו
stroma: :המורטס
תכרעמ ןיב ,טסלפורולכה ךותבש הצחמל-ילזונה רמוחה - [עצמ = stroma]
םירצונ ובש רוזיאה .טסלפורולכה תפטעמ ןיבל תוידיאוקליתה תונרבממה
.הזתניסוטופה לש םירחא םייפוס םירצותו ןלימע ,זורכוס
blood typing: :םד-גוויס
תואטבתמה תוינגיטנא תונוכת יפל טרפה לש תויתשרות תונוכת ןויפיאל הטיש
ינשמ דחא םא העיבקה - ABO יגוסל :םיצופנה םיגוויסה .םימודאה םדה יאתב
O גוסה .םימודאה םדה יאת חטש לע םייוצמ םהינש וא B וא A םיינובלח םינמס
.ורדעה תא (-Rh וא) Rh-ו ןמסה תוחכונ ןייצמ +Rh: Rh יגוסל .םהינש רדעה ןייצמ
symbiosis: :הזויבמיס
ינב םירוצישכ ,םיפתושמ םייח - [םייח-תרוצ ,םייח = bios + דחיב = sym]
םייחב הנתומ םהמ דחא תוחפל לש םויקהו ,ןמז ךרואל דחיב םייח םינוש םינימ
.הזירוקימ :המגוד .םיפתושמה
chemical synapse: :תימיכ הספניס
ןיבל וניב (synaptic cleft) ריעזה חוורמה ןכו ןוריונ לש הצק - [דוחיא = synapsis]
לש תימיכה הרבעהה תשחרתמ םהבש הטולב-את וא רירש-את וא ףסונ ןוריונ
.םיבצעה תכרעמב עדימ
villus: :סיס
םיגוסמ דחא - [חמצ תרעש = villus 'ל] - microvilli :םיברב ,microvillus ןכו
,לתיפא לש ישפחה חטשה ינפמ ,טורח וא לילג תויומד ,תוריעז תוטילב לש םינוש
.השרפהב וא הגיפסב תודקפתמה
biological systematics: :הקיטמטסיס
שולש ;ינויצולובא רשקהב םירוצי ןיב תונושה-ימגדב קסועה היגולויבב ףנע
.ןוימהו יטנגוליפה רוזחשה ,הימונוסקטה ןה הקיטמטסיסב תושיגה
tracer: :יוויטקאוידר ןמס
,ימיכויבה ולולסמ רחא בוקעל רשפאש ךכ ,רמוח ןומיסל שמשמה פוטוזיאוידר
הנומ תועצמאב ןוגכ ,תרחא וא תיגולוקא תכרעמב ,ףוגב ,אתב ומוקימ ,ותעונת
.ותנירק תא ההזמה
threshold: :ףס
חתמה לש ילמינימה ךרעה :רוריע-ינב םירחא םיאתלו םינוריונל רשקהב
.הלועפ לאיצנטופ תצירפל איבמה ,המסלפה תנרבממ לש ילמשחה
speciation: :היצאיצפס
יכרדמ תחא .םישדח םינימ םיווהתמ ותועצמאבש ינויצולובאה ךילהתה
ןהיניב רצונש ,ןימ ותואמ תויסולכוא יתש לש תולצפתהב הליחתמ היצאיצפסה
םירבטצמה םילדבהה רשאכ םידרפנ םינימל תוכפוה ןה .יתייבר דודיב
.םייעבט םיאנתב ןהיניב תחלצומ תידדה הייבר םיענומ םיללאה תויורידתב
רקיעב ,הידיאולפילופ בקע) דיחי עורא תאצות םג תויהל הלוכי היצאיצפסה
.(תימצע היירפה ילעב םיחמצב
allopatric speciation: :תירטפולא היצאיצפס
ןיב יפרגואיג דודיב תובקעב היצאיצפס - [תדלומ = patria + הנוש = allos]
.ןימ ותוא לש תויסולכוא
sympatric speciation: :תירטפמיס היצאיצפס
,םייגולוקא םימוסחממ תעבונה היצאיצפס - [תדלומ = patria + דחיב = sym]
לוכי הז רבד .תחא היסולכוא םוחת ךותב ועיפוהש םייטנג וא ,םייתוגהנתה וא
היירפהב הברתמה חמצב העיפוהש הידיאולפילופ ומכ ,דיחי עוראב שחרתהל
.תיגיווז-לא הייברב וא תימצע
saprobe: :בורפס
ןה תוירטפה בור .תמ ינגרוא רמוחמ תורישי ויתונוזמ תא גישמה ףורטורטה
.תויבורפס
DNA librarty: :א"נד תיירפס
,םידימסלפל ורדחוהו עוטיק-ימיזנא תועצמאב ולבקתנש א"נד יעטק לש ףסוא
.םירחא םיאשנל וא
spermatogenesis: :הזנוגוטמרפס
.טבנה יאתמ םילשב ערז יאת לש תורצוויהה ךילהת
cancer: :ןטרס
תוילמונא שי ויאת לש המסלפוטיצבו תונרבממבש ,ריאממ לודיג לש גוס
זחאיהל םהלש רשוכהו רקובמ יתלב חרואב םיקלחתמו םילדג םיאתה ;תורומח
םא ינלטק אוה ןטרסה .(תורורג םיחלוש םה ךכ בקעו) יוקל םהלש םאה-תמקרב
.דעומ דועב קלוסמ וניא
sarcomer: :רמוקרס
ובש ,רירשה-את ךותב רוזיא ;םינתיילוחה ירירשב תיסיסבה תוצווכתהה תדיחי
.תולירביפוימה לש Z יספ ינש ןיב ליבקמב םירדוסמ ןיזוימו ןיטקא ירוק

embryo: :רבוע
םדקומ בלש :םייאת-בר םייח ילעבב - [חופתל - bryein הארנכ + ךותב - en]
תוחתפתה-יעוריאו היצלורטסגה ,המלתהה תובקעב ,טרפה תוחתפתהב דאמ
תוקולחה ןיבש בלשב ,ריעצה טיפורופסה :םיערזה-יחמצב .םירחא םימדקומ
.הטיבנה ןיבל היירפהה רחאל תונושארה
artery: :קרוע
םד רוניצ לכ :השביה ינתיילוחב .בלה ןמ םד ךילומה רוניצ :םייח-ילעבב תיללכ
תומקר לכל ןצמח ריתע םדו תואירה לא ןצמחב ינע םד ךילומה ,לודג רטוק לעב
תודונתה תתחפה םירשפאמ םיקרועה לש םיירירשהו םיבעה תונפדה .ףוגה
.בלה לש תוירוזחמה תויוצווכתההמ תומרגנש םדה ץחלב
arteriole: :קיקרוע
,הרקב-ירתא םה םיקיקרועה .םימינל םיקרועה ןיב רשקמה ןטק םד ילכ לכ
חפנ תא תסוול םילגוסמ םה םינושה ףוגה ירוזיאב םהיתונפד תוצווכתה ידי-לעש
.םינוש םירביאלו תומקרל ךרוצה יפל םרזומה םדה
feedback inhibition: :בושמ-בוכיע
תחאב יוניש תררועמ רמוח לש (השרפה וא) הריצי ובש ,םיאתב הרקב ןונגנמ
.רמוח ותוא לש ותריצי ךשמה תא בכעמ הז יונישו ,תויוליעפה
leaf: :הלע
ירקיעה רתאה ;ליפורולכ תליכמ המקר ובו רביא :םיירלוקסוה םיחמצה בורב
.הזתניסוטופה לש
atrium: :הילע
.רדח :הוושה .םדה עיגמ םהילאש בלה ירודמ ינשמ דחא
nerve: :בצע
לש םינוסקאמ בכרומה ,תיפקיהה םיבצעה תכרעמב לבכ-יומד תרושקת ץורע
חומב .רוביח תמקרב םיפוטע ,םהינש וא םיירוטומ םינוריונ וא השיח ינוריונ
וא (n. pathways) םיבצע-ילולסמ םיארקנ םימוד לבכ-תורורצ הרדשה חומבו
.(n. tracts) םיבצע-תוליסמ
sympathetic nerve: :יתפמיס בצע
תא תיללכ םיריבגמש םיבצעהמ דחא לכ ,תימונוטואה םיבצעה תכרעמב
םידגונכ תופיצרב םג םיליעפ ;הנכס וא שוגיר ,רתי-תונריע יבצמב ףוגה תויוליעפ
דוקפת לש ןידעה תוסיול םימרות םה ךכבו ,םייתפמיסרפה םיבצעה תועפשה תא
.םיימינפה םירביאה
parasympathetic nerve: :יתפמיסרפ בצע
עיגרהל תיללכ םיטונש תותוא ךילומה בצע לכ ,תימונוטואה םיבצעה תכרעמב
םידגונכ ,תופיצרב םג םיליעפ ;םייסיסב םיכרצל היגרנאה תא תונפהלו ףוגה תא
דוקפת לש ןידעה תוסיול םימרות ךכבו ,םייתפמיסה םיבצעה תועפשה תא
.םיימינפה םירביאה
xylem: :הצע
םיסמומו םימ הכילומה ,תבכרומ המקר :םיירלוקסוה םיחמצב - [ץע = xylon]
.חמצה יקלח לכל
S-shaped curve: :S תייומד המוקע
,ןמזה לש היצקנופכ היסולכואה לדוג תא םיביצמשכ תלבקתמה המוקעה תרוצ
.היסולכוא האר .יטסיגול לודיגל תינייפאהו
survivorship curve: :תודרשיה תמוקע
הביבסב היחה םיטרפ תצובקב ,ליג יפל תודרשיהה ירועיש תא הארמה המוקע
.םידרושה ןורחא לש ותומ דעו םתדילמ לחה ,תמייוסמ
industrial smog: :יתיישעת חיפרע
.חלו רק ףרוח ירוזאבש הישעתה ירעל ינייפאה רופא ריוא-םוהיז

phagocyte: :טיצוגפ
עלובה ,רחא ןבל םד-את וא גאפורקמ - [קיר ילכ = kytos + לוכאל = phagein]
.םירז םיפיפוג קרפמו
phagocytosis: :הזוטיצוגפ
ידי-לע םירז םירמוח וא םיאת תעילב - [קיר ילכ - kytos + לוכאל - phagein]
.הזוטיצודנא לש ךילהתב םינבל םד-יאת לש םימייוסמ םיגוסו תובמא
phototropism: :םזיפורטוטופ
לש בצקהו ןוויכה תמאתה :םיחמצב - [ןוויכ ,הינפ = trope + רוא = photos]
.רואל הבוגתב החימצה
photosynthesis: :הזתניסוטופ
לש היגרנאה תדכלנ ובש ,םימיוסמ םיקדייחב ןכו םיחמצב םייקתמה ךילהת
תשמשמ וז היגרנא .(NADPH-ו ATP תרוצב) תימיכ היגרנאל תכפוהו רוא
לכל ןינב-ןבאכ םישמשמ םירכוסה .םימו ינצמח-וד ןמחפמ םירכוס לש הזתניסל
ינושארה הזתניסויבה לולסמ והזש ןאכמ .חמצבש תוינגרואה תובוכרתה
.םייחה גראמל םיסנכנ ןמחפהו היגרנאה ותועצמאבש
photoreceptor: :רוטפצרוטופ
.רואל םישיגרה ,הלוקלומ וא השיח-את
biotic potential: :יטויב לאיצנטופ
.םייבטימ םיאנתה רשאכ היסולכוא לודיג לש ירשפאה יברמה בצקה
excitatory postsynaptic potential: :ררועמ יטפניס-רתב לאיצנטופ
רוזאב םיגרודמ םילאיצנטופ לש םירחתמ םיגוס ינשמ דחא - EPSP רוציקב וא
לא ןוריונה לש המסלפה תנרבממ לאיצנטופ תא ברקל הטונ ;םינוריונ לש טלקה
.רתוי יבויחל ותושעל רמולכ ,ףסה תמר
inhibitory postsynaptic potential: :בכעמ יטפניס-רתב לאיצנטופ
םיילמשח םילאיצנטופ לש םירחתמ םיגוס ינשמ דחא - IPSP רוציקב וא
לש החונמה לאיצנטופ תא קיחרהל הטונ ;םינוריונ לש טלקה רוזיאב םיגרודמ
הנרבממה חתמ תא תושעל רמולכ ,הלועפה לאיצנטופ לש ףסה תמרמ הנרבממה
.רתוי ילילשל
graded potential: :גרודמ לאיצנטופ
ידיצ ינשמ םיחתמה לדבה תא הריעז הדימב הנשמה ,ןוריונל ימוקמ תותיא
םינוש הלאכ תותוא .הנרבממה לאיצנטופ תא רמולכ .המסלפה תנרבממ
םילאיצנטופה ,קזח אוהשכ וא ךשמתמ יוריגה רשאכ .יוריגל םאתהב ,םתמצעב
לאיצנטופל םורגלו הנרבממה לש הלעפהה רוזיאל טשפתהל םייושע םיגרודמה
.הלועפ
resting membrane potential: :הנרבממה לש החונמ לאיצנטופ
לש המסלפה תנרבממ ידיצ ינש ןיב םייקה ביציה םיילמשחה םיחתמה שרפה
.יוריג רדעהב םירחא םיאת לשו םינוריונ
action potential: :הלועפ לאיצנטופ
המסלפה תנרבממ ידצ ינש ןיב ביציה םיחתמה שרפה לש רצרצק ימואתפ ךופיה
םיאת רפסמ לשו םינוריונ לש (הנרבממה לש החונמה לאיצנטופ לש רמולכ)
.רוריע רשוכ ילעב םהש ,םירחא
polysome: :םוזילופ
םלוכש ,םימוזוביר תצובקו חילש-א"נר לש הדיחי הלוקלומ ללוכה הנבמ
.ןובלח ותוא לש םיבר םיקתועל המוגרתב ןמז ותואב םיפתתשמ
polymorphism: :םזיפרומילופ
הנוכת לש רתוי וא תורוצ יתש תואצמיה - [הרוצ = morphe + הברה = polus]
ראשיהלו םרגיהל תולוכיש ולא לע תולועה תויוחיכשב ,םיפוצר תורוד ךשמב
.תושדח תויצטוממ האצותכ קר היסולכואב
balanced polymorphism: :ןזואמ םזיפרומילופ
,ידמל תוביצי תויוחיכשב ,תיתשרות הנוכת לש רתוי וא תורוצ יתש תואצמיה
.היסולכוא התואב םיפוצר תורוד ךשמב
polymer: :רמילופ
,תונטק הנשמ-תודיחימ תבכרומה הלוקלומ - [קלח = meris + םיבר = polus]
.םינוילימ דעו שולשמ ןרפסמש ,תוהז ןניאש וא תוהז
DNA-polymerase: :א"נדה זארמילופ
ינפ לע שדח א"נד-לידג תריציל םידיטואלקונ רושיקל יארחאה םיזנאה
.PCR םג האר .Iא"נדב םיקזנ ןוקיתב םג ףתתשמ ;הלפכהה תעב םייק א"נד-לידג
RNA polymerase: :א"נרה זארמילופ
.קותעתה להמב א"נר קיתעת תריצילו םידיטואלקונ רושיקל יארחאה םיזנא
polyploidy: :הידיאולפילופ
גוס ותואמ םימוזומורכ רתוי וא השולש תשרוה בקע ימוזומורכה רפסמב יוניש
.(םיינש םוקמב)
polypeptide: :דיטפפילופ
.םיידיטפפ םירשקב םירושקה תוינימא תוצמוח ירייש רתוי וא הרשע
phospholipid: :דיפילופסופ
ולש הלוקלומ לכל .תיאתה הנרבממה הנבמב ירקיעה ביכרמה אוהש דיפיל גוס
לורצילג ללוכה יליפורדיה שארו (ןמוש תוצמוח יתשמ בכרומה) יבופורדיה בנז
.טפסופ תצובקו
purine: :ןירופ
םינירופה .ןינאוגו ןינדא :תואמגוד .לופכ יתעבט הנבמ ליכמה ינקנח סיסב
.םידיטואלקונה הנבמב םיפתתשמ
coal: :םחפ
יריישמ םינש ינוילימ 280 -מ רתוי ינפל רצונ ,שודיחל ןתינ וניאש היגרנא-רוקמ
וסחדנ ףוסבלו ושבכנ ,עקשמ-יעלסב ורבקנ ,םימב ועקשש םיבוקר יתלב םיחמצ
.ץחלו םוח בקע רתוי דוע
carbohydrate: :המימחפ
הברהמ וא תחא הדיחימ תבכרומה הלוקלומ - [םימ - hydro + ץע-םחפ = carbo]
ירגאמ ,הנבמ-ירמוחכ תומימחפ םיכרוצ םיאתה לכ .רכוס לש תודיחי-תת
ןה תומימחפה לש תוצובק שולש .הרבעהל תונתינה היגרנא-תורוצו היגרנא
.(םידירכסילופ) םירכוס-ברו םידירכסוגילוא ,םירכוס-דח
fungus: :הירטפ
;הגיפסו אתל ץוחמ לוכיע ידי-לע ןוזינש יטוירקיא ףורטורטה - fungi םיברב
ידכ ןייד תונטק תולוקלומל ,ינוציח ןוזמ-רוקמ קרפל םילגוסמה םימיזנא שירפמ
םייליפט םיגוס .תמ ינגרוא רמוחמ םינוזנ םייבורפס םיגוס .ויאת ךותל גפסיהל
.םיקרפמה יבושחמ ןה ללככ תוירטפה .םייח םירוצימ תורישי םינוזנ
Fungi: :תוירטפ
.(תונוש תוירטפו הירטפ האר ;תוירטפה תכלממ
club fungi: :הסיסב תוירטפ
ירבאש עבוכה-תוירטפ ןללכבו תויאת-בר תוירטפ לש רתויב תנווגמ הצובק
םיאשונו ,םירצויה ,לקמ-ייומד םייפוקסורקימ םיאת םיליכמ ןהלש הייברה
.םיגבנה תא ,םהילע
zygospore-forming fungi: :תורופסוגיז תורצוי תוירטפ
רצונ ,טבונ הז םודר גבנשכ ;הבע גבנ-ןפוד רצונ ןהלש הטוגיזה ביבסש תוירטפ
.וז הצובקל ךייש רוחשה שבועה ,םיגבנ-אשונ ילועבג הנבמ ונממ
sac fungi: :תידאנ תוירטפ
הייבר-ירבא לש םיאת ךותב םיחתפתמ ןהיגבנש ,תויאת-בר ןבורש תוירטפ
םהש) םירמשה םג םינמנ וזה הצובקה םע .תיחולצ וא דאנ ,רודכ ייומד
.(םייאת-דח
stoma: :תינויפ
,הרימש-יאת ינש ןיב ,הטילשל ןותנה חתפ - [הפ = stoma 'י] - stomata םיברב
חמצל סנכנ ינצמח-וד ןמחפ וכרד ;םילע םילועבג לשו םילועבג לש סימרדיפאב
.ונממ םיאצוי םימ ידאו
phytoplankton: :ןוטקנלפוטיפ
ומכ םייטתניסוטופ םיפורטוטוא תרבח - [דדונ = planktos + חמצ = phyton]
תויטיאב החוש וא הפצש ,תוקורי תוצאו (diatoms) תוינרוצ ,םיילוחכ םיקדייח
.םיקותמ םימב וא םיב
phylogeny: :הזנגוליפ
ללוכו רתויב תומודקה םייחה-תורוצב לחה ,םינימ ןיב םיינויצולובאה םיסחיה
.ןהיאצאצל וכילוהש םיפנעה תא
phycobilins: :םיניליבוקיפ
לא םהב הטלקנש היגרנאה תא םיריבעמה ,רואל םישיגר רזע-ינעבצ לש הצובק
.םיילוחכ םיקדייחבו תומודא תוצאב םיצופנ םה .םיליפורולכה
pyrimidine: :ןידימיריפ
םינידימריפה .ןימיתו ןיזוטיצ :תואמגוד .דיחי יתעבט הנבמ לעב ינקנח סיסב
.םידיטואלקונה הנבמב םיפתתשמ
energy flow pyramid: :היגרנאה תמירז תדימריפ
תכרעמב (תויפורטה תומרה) הנזהה תומר לש הדימריפ תייומד תיפרג הגצה
.תרחאל תחא הנזה תמרמ רבעמ לכב היגרנאה ןדבוא תא הארמה ,תיגולוקא
plankton: :ןוטקנלפ
וא היחש ,םייפוקסורקימ םבורש ,םירוצי לש הרבח לכ - [דדונ = planktos]
.ןוטקנלפואוז ,ןוטקנלפוטיפ האר .םיחולמ וא םיקותמ םימב תויטיאב החוש
plasticity: :תויטסלפ
בחר םוחתב םייחל לגתסהלו תושימגה תא רמשל רשוכה :ישונאה ןימל רשקהב
.הביבס-יאנת לש
plasma: :המסלפ
םיסמומ םיזג ,םירכוס ,םינוש םינובלח ,םימ הליכמ ;םדבש ילזונה קלחה
.םיפסונ םירמוחו
plasmodesma: :המזדומסלפ
םירמוח םירבוע וכרדש ,םינכש םיאת ןיב ימסלפוטיצ רשק :םייאת-בר םיחמצב
.תונפדהו תונרבממה ךרד רבעמ אלל ,אתל אתמ
plasmid: :דימסלפ
םידדוב םינג תללוכה ,אתה תמסלפוטיצב א"נד לש הנטק תיתעבט הלוקלומ
(אשנ) רוטקוכ תשמשמ .יאתה א"נדה תלפכהב יולת יתלב חרואב תלפכומו
.םינג טובישל
phenotype: :פיטונפ
;טרפה לש תופצנ תונוכת וא הנוכת - [תומד = typos + תוארהל= phainein]
.הביבסה תועפשה ןיבל םניבו םינג ןיב ןילמוג תוליעפמ האצותכ תשממתמ
Casparian strip: :ירפסק ספ
תלעופה ,שרושבש סימרדודנאו סימרדוסקא יאת תונפדב תיתוועש העוצר
.םינוילו םימל רידח-יתלב םוסחמכ
root nodules: :שרוש-תויעקפ
םיקדייח תוליכמה ,םירחא םיחמצ רפסמו תומייוסמ תוינטק ישרושב תוחיפת
.ןקנח-יעבקמ םייטויבמיס
peroxisome: :םוזיסקוארפ
תולכענ תוינימא תוצמוחו ןמוש תוצמוח הבש םימיזנא האלמ תיאת-ךות תיעוב
קרפתמה (ליער אוהש ,דיסקוארפ) ינצמח-לע ןמימ הליחת תוקיפמש תויצקאירב
.תוקיזמ ןניאש תובוכרתל ךכ-רחא
progesterone: :ןורטסגורפ
.תולחשהמ שרפומה יבקנ גיווז-ןומרוה
proto-oncogene: :ןגוקנואוטורפ
הקולחה תרקבב ללכ ךרדבו אתה לש הניקת תוליעפל שורדה ןובלחל דדוקמה ןג
ותוא וכפה תומייוסמ תויצטומש רחאל בור-יפ-לע ,ןטרסל םורגל לולע .לודיגהו
.ודוקפת תרקבב וא והנבמב יוניש ידי-לע ןגוקנואל
proton: :ןוטורפ
+H :ןכ ומכ .םוטאה ןיערגב םייוצמ ותומכ רתוי וא דחאש ,תיבויח ןועט קיקלח
.(ןמימה ןוי)
Protista: :הטסיטורפ
.(םיטסיטורפ) םייאת-דחה תכלממ
human genome project: :ישונאה םונגה טקייורפ
תא עובקל הרטמב םלועה לכמ םינעדמ םיפתתשמ הבש יסיסב רקחמ לש תינכת
.םדאה לש ימוזומורכה א"נדבש םידיטואלקונה ידראילימ 3 -כ לש ףצרה
pheromone: :ןומורפ
,תותיא-תלוקלומ לש גוס - [ןומרוה לש תמויסה = +mone- תאשל = phero]
.ןימ ותוא לש םיטרפ ןיב תרושקתב תשמשמו ,תוינירקוסקא תוטולבמ תשרפומ
"םיניכמ" םינומורפ .תידיימ תוגהנתה-תבוגת םיררועמ םיתתואמ םינומורפ
.תינללוכ תיגולויזיפ הבוגת םיררועמ (priming)
prophase: :הזאפורפ
םירצונ ,סחדהל םיליחתמ םילפכומה םימוזומורכה לכ ובש הזוטימה בלש
.קרפתהל הליחתמ ןיערגה תפטעמו הקולחה רושיכ לש ילובוטורקימה
prophase I: :I הזאפורפ
ןיערגה תפטעמ ,רצוויהל ליחתמ ילובוטורקימה רושיכ ובש הזוימה בלש
םע גוודזמ םהמ דחא לכו םיסחדנ םילפכומה םימוזומורכה ,קרפתהל הליחתמ
תודיטמורכ ןיב םיפולחש םילח ובש יסופיטה בלשה והז .יגולומוהה וגוז-ןב
.תיטנג היצניבמוקר תשחרתמו םייגולומוהה גוזה ינב ינשב תויחא
prophase II: :II הזאפורפ
םוזומורכ לכ וכלהמבש ,(interkinesis) הזניקרטניא רחאל ,הזוימב רצק בלש
.תודיטמורכ יתשמ בכרומ ןיידע
primates: :םיטמירפ
םידיאופורתנאו (prosimians, tarsoids) םיפוק-ייומד תללוכה םיקנויה תלשוש
.(םדאהו םידינימוה ,םדא-יפוק ,םיפוק)
parenchyma: :המיכנרפ
,שרושב ,םיחרפה יחמצב תוטושפה תומקרה ןיבמ רתויב הצופנה המקרה
,הריגאב ,הזתניסוטופב םיפתתשמ היאת .םירחא םיקלחבו םילעב ,לועבגב
.םירחא םידיקפתבו השרפהב
perforin: :ןירופרפ
.הרטמ יאת סרוהו םייסקוטוטיצ םיאתמ שרפומו רצונה ןובלח לש גוס
parthenogenesis: :הזנגונתרפ
.הרפוה אלש הציב-אתמ רבוע תוחתפתה
pathogen: :ןגותפ
.קדייח וא ףיגנ ומכ הלחמל םרוג לכ - [רוקמ = genes- + לבס = pathos]pigment: :ןעבצ
רוא תעלובה הלוקלומ
accessory pigment: :רזע-ןעבצ
םוחת תא ביחרמ אוהש ךכב הזתניסוטופל םרותה ,רוא תייגרנא דכול-ןעבצ
.םיליפורולכה םיטלוקש לגה-יכרואל רבעמ ,םיטלקנה לגה-יכרוא
bottleneck: :קובקב-ראוצ
תמרוג היסולכוא לדוגב הרומח תימואתפ הדירי .יטנג ףחס לש ינוציק הרקמ
לודיגש ןויכמ .תומדוקה םיללאה תויורידתמ תיארקא היטסל םידרושה ברקב
האצותה היושע ,םיטעמ הכ םיטרפ לע ססבתהל בייח היסולכואה לש שדוחמ
.תיטנגה תונושב רומח תוחיפ תויהל
neuromuscular junction: :רירש-בצע תמוצ
.רירש את ןיבל םיירוטומ םינוסקא תוצק ןיב תוימיכ תוספניס
cell junction: :יאת תמוצ
וא ,םינכש םיאת ןיב תורשקמה יסיפ עגמ לש תודוקנ ,םייאת-בר םירוציב
.(רבעמ-יתמצ) םהלש תומסלפוטיצה ןיב ידוקפת רשק תורצוי
genetic code: :יטנג ןפוצ
חילש-א"נרב םידיטואלקונ תושלש לש תועמשמה - [דלוויהל= genesis-מ רזגנ]
תורשרשב תוינימא תוצמוח לש ידוחייה ףצרל תומגרותמ ןה רשאכ
.תוידיטפפילופה
cytosine: :ןיזוטיצ
ינבא םהש ,םידיטואלקונה תעבראמ דחאב לולכ ;ןקנח ליכמ סיסב ;ןידימיריפ
.א"נר לשו א"נד לש ןינבה
cytochrome: :םורכוטיצ
תפתתשמ ;לזרב תליכמ ןובלח תלוקלומ - [עבצ = chroma + קיר ילכ = kytos]
.תינריווא המישנבו הזתניסוטופב םינורטקלאה תרבעה תכרעמב
cytoskeleton: :ןוטלקסוטיצ
תוריעז תוירוניצמ תבכרומה תיאת-ךות םינובלח תשר םייטוירקיאה םיאתב
,ךמותה ימינפ דלש ןיעמ תרצוי .םירחא םיינובלח םיביכרמל (ילובוטורקימ)
ןוטלקסוטיצה םייאת-דח םירוציב .אתה ךותבש םיקיקלחה תא עינמו ןגראמ
.העונתל עייסמ
cytoplasm: :המסלפוטיצ
םללכבו ,המסלפה תנרבממב םימחותמה אתה יקלח לכ - [בצעל - plassein]
אוה םיטוירקיאבש) א"נדה רוזיאל טרפ ,הצחמל-םיילזונ םירמוחו םיקיקלח
.(ןיערגה
cytokinesis: :הזניקוטיצ
.םיאצאצ-םיאת ינשל את תקולח ;המסלפוטיצה תקולח - [העונת = kinesis]
cyst: :הטסיצ
,םייחה רוזחמב ליעפ-יתלב בלש :םימייוסמ םייטוירקיא םימזינגרואורקימב
.ןפודב ףטענ רוציה ובש
plant: :חמצ
.יטתניסוטופ ףורטוטוא אוהש ,יאת-בר בור-יפ-לע ,יטוירקיא רוצי
תוינגרואה תובוכרתה לכ לש הזתניסה תלעפהל שמשה רוא תייגרנאב שמתשמ
םיחמצ לש ןטק טועימ קר .םיילרנימ םינויו םימ ,ינצמח-וד ןמחפמ ,ול תושורדה
.תוליפט ןללכבו ,תורחא םיכרדב םהיתונוזמ תא םיגישמ םייטתניסוטופ-אל
centrosome: :םוזורטנצ
ליפכהל לגוסמה ,(םידורי םיחמצ רפסמו) םייחה-ילעב יאתב ימסלפוטיצ ףיפוג
.לוירטנצה וזכרמב ;אתה תקולח תארקל ומצע תא
centromere: :רמורטנצ
ובו ,םוזומורכב ץווכמו רצק רוזיא - [עטק = meros + זכרמ = kentron]
.ןיערגה תקולח תעב םוזומורכה תענהל םיעייסמה ילובוטורקימל רושיק-ירתא
centriole: :לוירטנצ
הלא ללוכ ,ילובוטורקימה םיחתפתמ ונממש ,ילובוטורקימ תושלש לש ריעז לילג
תוגוז ינש .םוזורטנצה זכרמ אוה םילוירטנצ-גוז .םינטוש לשו םיסיר לש
.הזוימהו הזוטימה תעב םייוצמ ,אתה לש בטוק לכב דחא ,םילוירטנצ
p. density: :היסולכואה תופיפצ
.רדגומ חפנב וא חטשב םייחה ,היסולכואה לש םיטרפה רפסמ
consumers: :םינכרצ
םירוציה םה הלא ,תויגולוקא תוכרעמב - [ותומלשב רבד תחקל = consumere 'ל]
תליכאמ םהל םישורדה םירמוחה תאו היגרנאה תא םיגישמה ,םייפורטורטהה
לכ-ילכוא ,רשב-ילכוא ,בשעה-ילכוא :תואמגוד .םירחא םירוצי לש תומקרה
.םיליפטו

prosthetic group: :תיטתסורפ הצובק
.םיזנאוק האר
control group: :תרוקיב תצובק
ובש ןחבמה לש תוירשפא תועפשה יוהיזל תשמשמה הצובק :יעדמ יוסינב
הנוש תויהל תרוקיבה תצובק לע ילאדיאה בצמב .יוסינ-תצובק םידימעמ
.קדבנה הנתשמה לש דחא טביהב קר יוסינה תצובקמ
coevolution: :היצולובא-וק
ןילמוג-תוליעפ םהיניב שיש ,רתוי וא המסלפוטיצ ינש לש תפתושמ היצולובא
ןיב םילעופה הרירבה יצחל לע העיפשמ םינימה דחאב היצולובא ;הדומצ
.ינשה ןימב היצולובאה תא תזרזמו ,םינימה
coenzyme: :םיזנאוק
:המגוד .םימיוסמ םימיזנא לש תוליעפל םיצוחנה יתכתמ ןוי וא הנטק הלוקלומ
.+NAD
codominance: :תויטננימודוק
םידדוקמ םהש תורמל ,םהינש םיאטבתמ םיהז םניאש םיללא גוז ובש בצמ
.םינוש םיפיטונפל
codon: :ןודוק
תוהזה תא תועבוקה ,חילש-א"נר תולוקלומב םיסיסבה תושלש תרדסמ דחא
64 -מ 61) .תמייוסמ תידיטפפילופ תרשרשב תוינימא תוצמוח לש ףצרהו
םישמשמ םהמ השולשו ,תונושה תוינימאה תוצמוחל םידדוקמ םינודוקה
.(םוגרתל לחת-תואכ םג שמשמ ףסונ ןודוק ;םוגרתל םויס-תותואכ
stop codon: :קספ-ןודוק
תעב םוגרתה תקספהל תואכ תשמשמה חילש-א"נר לידגב םיסיסב-תשלש
תרשרשל תוינימא תוצמוח דוע הנפסוותת אלש ךכ ,ןובלחה תזתניס
.תידיטפפילופה
start codon: :לחת-ןודוק
תזתניס) םוגרתה תליחתל תוא איהש ,חילש-א"נר לש לידגב םיסיסב תשלש
.(ןובלחה
cohesion: :היזהוק
:האר .חתמל םינותנ םהשכ םיירלוקלומ-ןיב הכישמ תוחוכ םיררוש ובש בצמ
.םימה תכלוה לש היזהוקה תיירואית
cuticle: :הלוקיטוק
,םידיפיל-ריתע (cutin) ןיטוקו תוועש לש יוסיכ :השביה יחמצב ;ףוג-יוסיכ
.םכותבו סימרדיפאה יאת תונפד לש ינוציחה חטשה לע ץבורמה
receptor: :ןטלוק
תרשקנה ,המסלפוטיצה ךותב וא/ו המסלפה תנרבממ ינפ לע תינובלח הלוקלומ
ליעפמ רושיקה .רטימסנרטורינ וא ןומרוה ללוכ ,אתל ץוחמש תולוקלומל
.רוטפצר האר .הנוש תועמשמ םג ילגנא חנומ ותואל .אתה תוליעפב םייוניש
commensalism: :םזילסנמוק
קיפמ דחא םהמש ,םינימ ינש ןיב ןילמוג-יסחי - [ןחלוש = mensa + דחי = com]
.קוזינ וניא םגו הנהנ וניא הארנה לככ והנשמו תישממ תלעות
bacterial conjugation: :היצגוינוק
.והנשמל דחא קדייח-אתמ א"נד-עטק תרבעה
cofactor: :רוטקפוק
.םיזנאוק האר
cardiac pacemaker: :בלה בצוק
המיעפה בצקל יארחא ,בלבש (sinoatrial SA node) הילעהו סוניסה תמוצ
ינטנופס חרואב םירצויו םמצע תא םיררועמה בלה רירש יאת ;ילמרונה
.םיפסונ םיינשמ בל-יבצוק םג םימייק .בלה ירודמב םייבצק רוריע-ילג
intermediate filament: :םייניב-רוק
אוה םייח-ילעב יאת לש םינוש םיגוסבש ,(ןוטלקסוטיצ) אתה דלשב ביכרמ
.טנמליפורקימ םג האר .םינוש םינובלחמ יושע
cation – positively charged ion: :ןויטק
.תיבויח םינועט ושענ ךכבו םינורטקלא וא ןורטקלא ודביאש תבוכרת וא םוטא
nitrogen fixation: :ןקנחה עוביק
.הינומאל (N2) יזגה ןקנחה תא םיכפוה םיקדייח לש םידחא םיגוס ובש ךילהת
םילולסמב ךרצנה ,םוינומא רצונו םהלש המסלפוטיצב תוריהמב הסמנ הינומאה
.םייטתניסויב
kilocalorie: :הירולקוליק
תאלעהל תשרדנה היגרנאה תומכ וא ,םוח תייגרנא לש תוירולק ףלא
.תונוזמ לש ירולקה ךרעל דדמה ;oC1-ב םימ ג"ק 1 לש הרוטרפמטה
kinetochore: :רוכוטניק
תשמשמה ,םוזומורכה לש רמורטנצב א"נדו םינובלח לש תדחוימ הצובק
לש הדיטמורכ לכב .הזוימהו הזוטימה תעב ילובוטורקימ רפסמל זחאמכ
.הלשמ רוכוטניק שי לפכומה םוזומורכה
cladogram: :םרגודלק
ססבתהב ,םירוצי תוצובק ןיב םייסחיה םירשקה תא הגיצמה ,םיפנע-תמרגאיד
ןהיבגלש ,תויתוגהנתהו תויגולויזיפ ,תויגולופרומ ,תורדגומ תונוכת לע
.הזמ הז םילדבנ הלאה םינוסקטה
cladistics: :הקיטסידלק
ךמס לע םינוסקטב םיצבוקמ םירוציה היפלש תיגולויבה הקיטמטסיסב השיג
.ףתושמ באמ ורזגנש ןוימד יוק
adrenal cortex: :ןרדאה תפילק
הנממ םישרפומה םינומרוהל ;(הילכה תרתוי) ןרדאה תטולב לש יפקיהה קלחה
םייאת-ץוחה םילזונה יחפנ תרימשב ,תוקלדב ,םזילובטמב םיבושח םידיקפת
.דועו
cerebral cortex: :חומה תפילק
.לודגה חומה תורפסימהב תלתופמה חטשה-ינפ תבכש
rod cell: :הנק
הסג הנחבהל םרותו שולק רואל שיגרה רוטפצרוטופ :םינתיילוחה יניעב
.העונתב
net p. growth-rate per individual - r: :היסולכוא לש וטנ-לודיגה בצק
הדוליה-יבצק םילולכ ובש ,דיחי הנתשמ והז היסולכוא לודיג לש תואוושמב
.םיעובק םיראשנ םהש החנהב ,התומתהו
carotenoids: :םידיאונטורק
םיליפורולכה לא םיריבעמ םה הזתניסוטופה ךילהתב ,רואל םישיגר רזע-ינעבצ
םילוחכהו םילוגסה םילגה יכרואב םיעלוב םה .וטלקש רואה תייגרנא תא
.םיבוהצהו םימותכה ,םימודאה תא םיריזחמו
karyotype: :פיטוירק
םיאתב הזאפטמב םייוצמה םימוזומורכה תא םירידגמה םינייפאמהו רפסמה
.יטוירקיא (ןימ וא) טרפ לש םייטמוסה
carcinogen: :ןגוניצרק
.ןטרסל םורגל לגוסמה ,הלוגס-לע הנירק ומכ ,יתביבס םרוג וא רמוח
ionic bond: :ינוי רשק
.םידגונמ םיילמשח םינעטמ ילעב םינוי ןיב רשק
chemical bond: :ימיכ רשק
.םינוי וא םימוטא רתוי וא םיינש לש םינורטקלאה-ינבמ ןיב דוחיא
lymph node: :הפמיל רשק
הפמיל-רשק לכ ;ןוסיחה תכרעמ לש "ברק-הדש"כ דקפתמה ידיאופמיל רביא
םיקנמה ,םיגאפורקמו המסלפ-יאת ,(B-ו T) םיטיצופמיל לש ןגרואמ ןווגמ ליכמ
.םדל תפרטצמ איהש ינפל םירז םינגיטנאמ הפמילה תא
hydrogen bond: :ינמימ רשק
רבכש םינכש םימוטא ןיב השלח תידדה תוליעפ תמייק ובש ימיכ רשק לש גוס
.ןמימ םוטא ברועמ הז רשקב .(ירלופ) יבטוק יטנלווק רשקב םיברועמ
covalent bond: :יטנלווק רשק
,םימוטא-תוצובק וא םימוטא ןיב ףותישה - [קזח תויהל = valere + דחי = con]
,םינורטקלאה תקולחב םיפתושה ןיב ןויווש שי רשאכ .רתוי וא דחא ןורטקלאב
רשקה ,תינויווש-אל הרוצב םיקלוחמ םינורטקלאהשכ ;ירלופ-אל אוה רשקה
.ינשה הצקב תצקמב ילילשו דחא הצקב תצקמב יבויח רמולכ ,ירלופ אוה
reflex pathway: :סקלפר תשק
השיחה ינוריונמ םיפחד ובש יבצע לולסמ - [הרוחא ףפוכתהל = reflectere]
.העונתל םימרוגה םיירוטומ םינוריונ םירגמ

polysaccharide(s): :םירכוס בר
תואמ דע הבו תפעוסמ וא הרשי תרשרש - [רכוס = sakchron + הברה = polus]
ברה .םייטנלווק םירשקב ןהיניב תורושקה ,תונוש וא תוהז רכוס תודיחי יפלא
.ןגוקילגו ןלימע ,תיאת םה רתויב םיצופנה םירכוס
reproduction: :הייבר
:םייאת-בר םיטרפ לש וא ,םיאת לש שדח רוד רצונ םהבש םיכילהתה
asexual reproduction: :תיגיווזלא הייבר
תא קר םישרויו דיחי הרוה ינב םה םיאצאצה ;תוטמג תועצמאב אלש הייבר
.הרוה ותוא לש םינגה
sexual reproduction: :תיגיווז הייבר
םירוה ינשב ןרוקמש תוטמג לש יוחיאהמ םירצונ םיאצאצה הבש הייבר
.(הירפההו תוטמגה תורצוויהו ,הזוימ תובקעב)
free radical: :ישפח לקידר
הובג רשוכו םינורטקלא לש גווזמ-אל רפסמ םע הלוקלומ לש רושק-יתלב קלח
.תימיכ תוליעפל
endergonic reaction: :תינוגרדנא היצקאיר
.היגרנא לש וטנ-חוורב תמכתסמ וא ,הקיפמה תימיכ היצקאיר
exergonic reaction: :תינוגרסקא היצקאיר
.היגרנא לש וטנ-ןדבא הב שיש וא ,תכרוצה תימיכ היצקאיר
light-independent reactions: :רואב תויולת ןניאש תויצקאיר
ירצות עויסב םינחרוזמ םירכוס םירצונ ובש הזתניסוטופה לש ינשה בלשה
תויצקאירב םיכרצנ םינחרוזמה םירכוסה .(NADPH-ו ATP) ןושארה בלשה
.תוינגרואה תובכרתה רתי לכ תורצונ ןהבש ,תורחא
light-dependent reactions: :רואב תויולת תויצקאיר
תדכלנ שמשה רוא לש היגרנאה ובש ,הזתניסוטופה לש ןושארה בלשה תויצקאיר
ATP-ב וא (ילגעמה לולסמב) דבלב ATP-ב הרוצאה ,תימיכ היגרנאל תרמומו
.(ילגעמ-אלה לולסמב) NADPH-בו
oxidation-reduction reaction: :(רוזיח-ןוצמיח) רוזמיח תייצקאיר
וא רחא םוטאב םתטילקו הלוקלומ וא םוטאמ םינורטקלא וא ןורטקלא תמורת
.ןמימ םג טלקנו םרתנ םינורטקלאה םע דחי בור-יפ-לע .תרחא הלוקלומב
condensation reaction: :הסיחד-תייצקאיר
,תונטק תולוקלומ לש יטנלווק רושיק איה התאצותש תימיכ היצקאיר
.יאול-רצותכ םימ תריצי בור-יפ-לעו
PCR: :זארמילופה לש תרשרשה-תייצקאיר
א"נדה תייגולונכטב תשמשמה הטיש - זארמילופה לש תרשרשה תייצקאיר
א"נד-עטק לש (םיקתוע ינוילימ ידכ דע) הלודג תומכ תלבקל יטנניבמוקרה
בוש םילעופה םימיזנא תועצמאב לפכומ ,ןג ליכהל יושעה ,עטקה ;ילידג-דח
.םירבטצמה םיקתועה לע םג בושו
ribosome: :םוזוביר
תריציבו הלאל הלא תוינימא תוצמוח תרישקב ףתתשמש המסלפוטיצה ףיפוג
תחא לכש ,תודיחי-תת יתשמ בכרומ םלשה םוזובירה .תוידיטפפילופ תורשרש
.םינובלחו ימוזוביר א"נר תולוקלוממ תבכרומ ןהמ
gene therapy: :ינג יופיר
וב ןקתל תנמ לע רוצי לש ףוג-יאת ךותל םיניקת םינג וא ןג תרבעה :תיללכ
.יתשרות יוקיל
slime molds: :תויריר
ישפוח-דדוב את-ייח לש בלש שי םהייח רוזחמבש םייפורטורטה םייאת-דח
.םיגבנ-יאשונ םירבצל םיניימתמו םידכלתמ םיאתה ובש בלשו
trophic level: :תיפורט המר
יוצמ םהלש הנוזתה חרואש ,תיגולוקא תכרעמב םירוציה לכ - [ןוזינ = trophos]
.תכרעמה לש היגרנאה רוקממ (רבעמ-יבלש רפסמ ותוא) קחרמ ותואב
RNA: :א"נר
תופתתשמה תוילידג-דח ןיערג-תוצמוח תצובק - (א"נר) תיאלקונוביר הצמוח
תוללוכ .םינובלח תזתניסל תושממתמ תויטנג תוארוה םהבש םיכילהתב
תלוקלומ אוה א"נר םימיוסמ םיפיגנב .ליבומ א"נרו ימוזוביר א"נר ,חילש-א"נר
.השרותה
transfer RNA (tRNA): :ליבומ א"נר
תידוחיי תינימא הצמוח ךילומו רשוקה א"נר לש תולוקלומה יגוסמ דחא לכ
הצמוח התואל "ןפוצה תלימ" םע גוודזמ ןכו ןובלח תזתניסל םימוזובירל
.חילש א"נרבש תינימא
ribosomal RNA (rRNA): :ימוזוביר א"נר
.םימוזובירה הנבמב ףתתשמ םינובלח םע דחיש א"נר תלוקלומ לש גוס
messenger RNA (mRNA): :חילש א"נר
.תוינימא תוצמוח לש ףצר דדוקמ ובש םינודוקה ףצרש א"נר תולוקלומ לש גוס
reflex: :סקלפר
תלעפומה תיפיטואירטסו הטושפ העונת - [הרוחא ףפוכתהל = reflectere]
.סקלפר תשק םג האר .יתשיח יוריג ידי-לע תורישי
base sequence: :םיסיסב ףצר
לש לידגב אבה סיסבה דיל יוצמ םייוסמ ידיטואלקונ סיסב ובש םייוסמה רדסה
.םינוש םינימב תרחא וא וז הדימב הנוש הז רדס .א"נר וא א"נד
receptor (2): :רוטפצר
.ידוחיי יוריג ידי-לע לעפומה השיח-אתמ קלח וא השיח-את :םיבצעה תכרעמב
תועמשמ םג ילגנא חנומ ותואל .רוטפצרומרת ,רוטפצרומיכ ,רוטפצרונכמ האר
.ןטלוק האר .הנוש
genetic recombination: :תיטנג היצניבמוקר
;םיירוהה םיפיטונגל תיסחי ,א"נד תלוקלומב םיללא לש שדח ףוריצ תורצוויה
תינג היצטומ ,םוזומורכ לש שדוחמ ןוגרא ,הזוימב ףולחש ומכ םיכילהת תאצות
.יטנניבמוקרה א"נדה תייגולונכטו
tissue: :המקר
םיאלממ םייאתניב םירמוח םע דחיש םיאת תצובק :םייאת-בר םירוציב
.ףוגב םירדגומ םידיקפת וא דיקפת
ER, endoplasmic reticulum: :(תימסלפודנא) תימסלפ-ךות תיתשר
תיתשר ןיב םיניחבמ .אתה תמסלפוטיצב וזל וז תורבוחמה תונרבממ תכרעמ
תברועמהו המסלפוטיצל הנופה הדצב םיבר םימוזוביר הליכמה (RER) תרגרוגמ
םיינרבממה םידיטפפילופהמ םיבר לש םוגרתה רחאלש דוביעו הזתניסב
הב ןיאש ,(SER) הקלח תימסלפודנא תיתשר ןיבל ,םישדחה םישרפומהו
.םידיפילה תזתניסב תברועמהו םידומצ םימוזוביר

clone: :טבש
תורזוח תוקולח רחאל ונממ הרצונשו דיחי אתב םרוקמש םיאת תייסולכוא
.תונשנו
genetic equilibrium: :יטנג לקשמ-יווש
תוביצי תוראשנ יהשלכ הנוכתל םיללאה תויורידת ובש יטתופיה בצמ
םייוניש לש בצקה ןדמואל סוחיי-תדוקנ ;םיבר תורוד ךשמל היסולכואב
.םיינויצולובא
dynamic equilibrium: :ימניד לקשמ-יווש
דחא ןוויכב להנתמ ךילהת ובש בצמ - [םיינזאמ = libra + הוש = aequus 'י]
.ותוללכב בצמב וטנ-יוניש ןיא ךכמ האצותכ .בצק ותואב ול ךופה ןוויכבו
fat: :ןמוש
השולש וא םיינש ,דחא םירושק וילאש לורצילג "שאר"מ בכרומה דיפיל
םירשק קר שי םייוור םינמוש לש תובנזב .ןמוש תוצמוח לש (תובנז) םירייש
.רושיקה-ירתא רתי לכל םירושק ןמימ ימוטאו ,ןמחפה ימוטא ןיב םידיחי
ןמחפ ימוטא ןיב דחא לופכ רשק תוחפל שי םייוור-יתלב םינמוש לש תובנזב
.םימייוסמ
organismic diversity: :עבטבש םירוציה תונוש
ורבטצהש תויוגהנתהבו םידוקפתב ,תורוצב היצאירוה לכ-ךס
תויוויטפדא ללכ-ךרדב ןה הלאה תויצאירוה .תונושה םירוציה-תולשושב
.רבעב וררשש םיאנת ומאתש וא םימייקה םיאנתה תא תומאותו
continuous variation: :הפוצר תונוש
ןיב םינטק םילדבה תמייוסמ הנוכתב םימייק ובש ףוצר רתוי וא תוחפ םוחת
.היסולכואב םיטרפה
roots: :םישרוש
ירמוחו םימ םיטלוק ,הטמ יפלכ םיחמוצה םיקלחה :םיירלוקסוה םיחמצב
.ןוזמ םירגוא םג ללכ ךרדבו עקרקל לעמש םיקלחל ןגעמכ םישמשמ ,הנזה
cell line: :םיאת תרוש
תורוד ךשמב קלחתהל תלגוסמה חמצ לש וא םייח-לעב לש םיאת תייסולכוא
.in vitro תיברתב דואמ םיבר
lineage: :תלשוש
.הפוצר תורוד-תרשרש
ovary: :הלחש
:םיחרפה-יחמצב .הציב-יאת םירצונ ובש ,הייברה רביא :םייח-ילעב לש תובקנב
תשחרתמ וב ,הציבה-יאת תא תוליכמה תויציבה תוחתפתמ ובש ילעה-קלח
.(םירחא חמצ-יקלח ףוריצב םיתעל) ירפל חתפתמ ומצע אוהו היירפהה
crossing over: :ףולחש
םימוזומורכ לש גוזה-ינב ינש םיברועמ ובש ,הזוימה לש I הזאפורפב עורא
תופילחמו םימייוסמ םירתאב תועטקנ תויחא-אל תודיטמורכ :םייגולומוה
םיללאה לש םיירוהה םיפוריצה תא הנשמ ףולחשה .ורצונש םיעטקה תא ןהיניב
.םימוזומורכב םיללאה לש םישדח םיפוריצ תורצוויהל םרוגו
cloning: :טוביש
ללכ ךרדב) םיבורמ הלפכה ירוזחמ ידי-לע ןג לש םיבר םיקתוע תריצי
.(םיקדייחב
Punnett-square method: :טנפ לש עובירה תטיש
תואצותה תיזחת תא גיצהל רשפא התועצמאבש הטושפ תיתמרגאיד הרוצ
.תייוסינ האלכהמ וא גוויזמ תוירשפאה
phloem: :הפיש
יאת .םינוש םיסופיטמ םיאת הליכמה הלבוה תמקר :םיירלוקסוה םיחמצב
חמצב םימרזומ םכרדש תורוניצ םירצויה םייח הרבכ-יאת םה הפישב הלבוהה
.םירחא םיסמומו םירכוס
lipid bilayer: :הלופכה םידיפילה תבכש
תולוקלומ ןרקיעש תובכש יתש ללוכה) ,םיאתה תונרבממ לש יסיסבה הנבמה
הסימתל םיפושחו ץוח יפלכ םינופ ןהלש םייליפורדיהה םישארה .תוידיפילופסופ
םינופ םיבופורדיהה תובנזהו (המסלפוטיצה לש וא יאתניבה ךוותה לש) תימימ
.הנרבממה-םינפ יפלכ
germ layer: :טבנ-תבכש
תורצונה תוינושאר המקר-תובכש שולש וא םייתשמ תחא :םייח-ילעב ירבועב
,םרדודנא :הוושה .רגובב תומייוסמ תומקר תורצונ ןהמש ,היצלורטסגה תעב
.םרדוזמ ,םרדוטקא
second messenger: :ינוינש חילש
וא ןומרוהל ותבוגת תלעפהב תכוותמש אתה ךותב הנטק הלוקלומ
.cAMP :המגוד .רטימסנרטוריונל
wax: :הוועש
ףתתשמהו ,להכו תרשרש תכורא ןמוש תוצמוח לש ריישמ בכרומה דיפיל
.םימ-תייחדו הכיס ,הנגה ייופיצ תריציב
molecular clock: :ירלוקלומ ןועש
תולשושל וא םינוש םינימל ףתושמ יטנג רוקמ היה זאמ רבעש ןמזה ןדמוא
םינגב עובק בצקב תורבטצמ תויעבט תויצטומש החנהה לע ךמתסמ .תונוש
לע ךמתסהבו ,היצולובאה ךלהמב תוכורא תופוקת תונוש תולשושב ורמשנש
.םינגה לש קייודמה םבכרה תעידי
biological clocks: :םייגולויב םינועש
תוימויה ויתויוליעפ תמאתהב םידקפתמו ףוגב םייוצמה ןמז-ידדומ םינונגנמ
.םייתביבס תותואל הבוגתב תויתנועה וא/ו
food chain: :ןוזמ תרשרש
.תיגולוקא תכרעמב ,הזמ הז ,רדס יפל םינוזינה םירוציה ףצר

cell: :את
תמחותמ ,ןוגרא תלעב הדיחי ;רתויב הנטקה םייחה-תדיחי - [ןורדח = cella]
יתשרות עדימ הכותב םא ,המצעב תוברתהלו דורשל תלגוסמה ,הנרבממב
היגרנא תורוקמ םללכבו ,םימיאתמ םיאנת הל הצוחמו ,א"נדב רוצאה
.םיתואנ םלג-ירמוחו
helper T cell: :עייסמ T את
תא םיזרזמה םיניקיולרטניא שירפמו רציימ אוה ותלעפה םעש T טיצופמיל
םידקפתמה ןורכיז יאתו םיירוטקפא םיאת לש תויקנע תויסולכוא תורצוויה
.ןוסיחה תכרעמב
cytotoxic T cell: :יסקוטוטיצ T את
.ןטרס-יאת וא םיעוגנ ףוג-יאת לסחמש T טיצופמיל
eukariotic cell: :יטוירקיא את
הנרבממב ףקומש "יתימא ןיערג" ליכמה את - [ןיעלג = karyon + בוט = eu 'י]
.יטוירקורפ את :הוושה .םירחא םיינייפא הנרבממ-ימחותמ םינורבאו
effector cell: :רוטקפא את
םיגאפורקמ וא םיטיצופמיל לש היסולכוא-תת :ןוסיחה תכרעמל רשקהב
תא ליעפהש ןגיטנאה דגנכ התלועפל תיארחאו ןוסיח-תבוגת תעב הניימתהש
.הטולב וא רירש הרטמ את :םיבצעה תכרעמל רשקהב .הבוגתה
egg, ovum: :הציב את
.הלשב תיבקנ הטמג
memory cell: :ןורכיז את
,ןוסיח-תבוגת ךלהמב תרצונה ,םיאת לש היסולכוא-תתמ ( Tוא B) טיצופמיל
.תינשמ ןוסיח-תבוגתב הלועפל ונממ תררועתמו ליעפ-יתלב בצמב היורש
sperm cell; male gamete ;spermatozoon: :ערז את
.הלשב תירכז הטמג
target cell: :הרטמ את
םירטימסנרטוריונל ,םינומרוהל רשקתהל םילגוסמש םינטלוק ליכמה את לכ
.תורחא תותיא-תולוקלומלו
antigen-presenting cell: :ןגיטנא גיצמ את
ינפ לע ותוא ביצמ ךכ-רחאו ןגיטנא לכעמו עלובה רחא ןבל םד-את וא גאפורקמ
םיריכמ ןגיטנא-MHC םידימצתה תא .תומייוסמ MHC תולוקלומ םע דחי וחטש
.MHC האר .ןוסיח תבוגת םיליעפמה םיטיצופמיל
somatic cell: :יטמוס את
.טבנ-את וניאש את לכ :םייח-ילעבב - [ףוג = soma]
plasma cell: :המסלפ את
לש תוניימתהו הקולח תובקעב רצונש ,םינדגונ שירפמ את :ןוסיח-תוכרעמב
.ןגיטנא ידי-לע ולעפוהש B יאת
prokaryotic cell: :יטוירקורפ את
לולכ וניא ובש א"נדהש קדייח-את ןוגכ ,את - [ןיעלג = karyon + ינפל = pro]
אתלםי ינייפואה םירחא הנרבממ-ימחותמ םינורבא וב םייוצמ אלו ןיערגב
.יטוירקיאה
guard cell: :הרימש את
,תוינויפה יחתפ לש הריגסהו החיתפה לע םיחקפמה םינכש םיאת ינשמ דחא
וא הלעב ,סימרדיפאל דעבמ םימה-ידא רבעמ לעו םיזגה תועונת לע עיפשמ ךכו
חתפ םהיניב רצונו הזמ הז םיקחרתמ םה םיחפות הרימשה יאת ינששכ .לועבגב
.הז יפלכ הז םיברקתמו םימ םידבאמ םיאתה רשאכ רגסנ חתפה ;(תינויפ)
hair cell: :הרעש את
וא ףפוכתמ אוה רשאכ הלועפ לאיצנטופל םורגל לגוסמה רוטפצרונכמ לש גוס
.הטומ
red blood cell, erythrocyte: :םודא םד-את
.ןצמח ךילומו ןיבולגומה ליכמה םד-את- [ילכ = kytos + םודא = erythros]
white blood cell, leukocyte: :ןבל םד-את
םיאתה ,ללככ .ןיבולגומה ליכמ וניאש םד-את לכ :םינתיילוחב - [ןבל = leukos]
.תוידוחיי-אלהו תוידוחייה ןוסיחה תובוגתב םיליעפ םינבלה
natural killer (NK): :יעבט גרה-את
.ףיגנב םיעוגנ ףוג-יאתו ןטרס יאת תיממו ההזמה טיצופמיל לש גוס
stem cell: :אצומ-את
םתייסולכואש ,תוחמתהה ירסח םיאתה תצובקמ דחא :םייאת-בר םייח-ילעבב
הלאה םיאתה יאצאצמ קלח ;הזוטימ תוקולח ידי-לע הדמתהב תשדחתמ
.םיידוחיי את-יסופיטל םיניימתמו םה םג םיקלחתמ
germ cell: :טבנ-את
יאתמ ;תיגיווזה הייברה ךרוצל תרמשנה םיאת-תרושמ דחא :םייח-ילעבב
.יטמוס את :הוושה .תוטמגה תוחתפתמ טבנה
Schwann cell(s): :ןאווש-את
תא םירצויו םינוריונ לש םינוסקאה ביבס םילדגה הילגוריונה יאתמ דחא
.םהלש ןיליימה תפיטע
linkage: :הזיחאת
דחי רובעל םיטונ םה ,םוזומורכ ותואב םהירתא תואצמיה בקעש ,םינג ןיב רשק
בקע ודרפיי הלאכ םינג ינש לכש תורבתסהה .הטמג התואב אצמיהלו רודל רודמ
.םהירתא ןיב קחרמל תינויצרופורפ (תונוש תוטמגל ועיגיו) ףולחש
autoimmune response: :תינומיאוטוא הבוגת
ותוא לש םיילמרונ ףוג-יאת םיפקות םיטיצופמיל הבש ,הגירח ןוסיח-תבוגת
.טרפ
immune response: :ןוסיח תבוגת
םיליחתמ ,םייוסמ ןגיטנא םיריכמ T-ו B םיטיצופמיל םהבש ,םיעורא תרדס
םיניימתמו םיטיצופמיל לש תולודג תויסולכוא םירצוי ,תופיצרב קלחתהל
םיירוטקפאה םיאתה .ןורכיז-יאתו םיירוטקפא םיאת לש הנשמ-תויסולכואל
םיסנכנ ןורכיזה יאת .הבוגתה תא וליעפהש םינגיטנאה תא םיסרוהו םיפקות
.ןגיטנא ותוא עיפומשכ בוש םילעפומו החונמ תפוקתל
םינדגונה תוליעפ לע רקיעב תססבתמ תילרומוה ןוסיחנומ ףוסח-תבוגת
;בויסנבש
.םיטיצופמיל לש תוליעפ לע רקיעב תססבתמ תיאת ןוסחנומ ףוסיח-תבוגת
secondary immune response: :תינשמ ןוסיח תבוגת
,ןורכיז-יאת לש דחוימבו ,םינבל םד-יאת לש תכשמתמהו הריהמה םתבוגת
.ןכ-ינפל וילא ףשחנ רבכ טרפהש ןגיטנאל
primary immune response: :תינושאר ןוסיח תבוגת
םע הנושארה םתשיגפ תררועמ ןתואש ,םהירצותו םינבלה םדה-יאת תולועפ
.תיאת הבוגת וא/ו םינדגונ תועצמאב תויהל הלוכי הבוגתה ;ןגיטנא
allele frequency: :םיללאה תורידת
םיאשונ םתואש ,ןותנ ןג לש רתאבש םיללאה ןמ דחא לכ לש תיסחיה תוחיכשה
.היסולכואב םיטרפה לכ
gene frequency: :םינגה תורידת
.םיללאה תורידתל הנווכהשכ ,קייודמ אל לבא לבוקמ חנומ
end product: :יפוס רצות
.ילובטמ לולסמ ףוסב רצונה רמוח
inheritance: :השרות
ינג סיסב םהל שיש דוקפתהו הנבמה ימגד לש ,םהיאצאצל םירוהמ ,הרבעהה
.ןימ ותוא םינייפאמ םהו
autosomal dominant inheritance: :תיטננימוד תימוזוטוא השרות
םוזומורכב אל רמולכ) םימוזוטואה דחאבש יטננימוד ללא תוחכונמ םרגנה בצמ
.םיטוגיזורטהב םג יהשלכ הגרדב תוחפל אטבתמ ללאה .(גיווז
autosomal recessive inheritance: :תיוויסצר תימוזוטוא השרות
.(גיווז םוזומורכ אל) םימוזוטואה דחאבש םייוויסצר םיללאמ םרגנש בצמ
.םיללא םתואל םיטוגיזומוהב קר םייק יוויסצרה פיטונפה
X-linked recessive inheritance: :X תזיחאתב תיוויסצר השרות
.X םוזומורכב אצמנה יטנטומ יוויסצר ללא ול םרגש יוויסצר פיטונפ
interspecific competition: :תינימ-ןיב תורחת
באשמ לע םירחתמ ,לודיג-תיב ותואב םייחה ,םינוש םיניממ םירוצי ובש בצמ
.ינויח
interference competition: :הליבגמ תורחת
םא ןיב ,והשלכ באשמל רחא ןימ לש השיגה תא ליבגהל יושע ןימ ובש בצמ
.רידנ וא עפשב ןימז באשמ ותוא
intraspecific competition: :תינימ-ךות תורחת
.באשמ ותוא לע דחא ןימ לש םיטרפ ןיב תורחת
exploitation competition: :הכירצ-תורחת
הז םינוש םה לבא ,םהל שורדה באשמל הוש השיגמ םינהנ םינימ ינש ובש בצמ
.ולוצינ תוליעיב וא תוריהמב הזמ
synaptic integration: :יטפניס םואית
.ןוריונ לש הלעפהה רוזיאל םיעיגמה דוביעהו יוריגה תותוא לש ףוצר ףוריצ
neural integration: :יבצע םואית
,תובכעמהו תוררועמה ,תוספניסה לכ לש ףוצר לולכימ - [םאתל= integrare]
ןיב תוספניס תומייק ןהבש תומרה לכב שחרתמ םואיתה ;ןוריונ לע תולעופה
.םיבצעה תכרעמב םינוריונ
theory: :הירואית
ינרדומה עדמב .וזב וז תורושקה תועפות לש בחר ןווגמל (הניחב-רב) ןיחב רבסה
רשפאו תובר םימעפ ןחבמב דמעש רבסהל קר הירואית לש דמעמ קינעהל לבוקמ
.דאמ ההובג ןומא תגרדב וילע ךומסל
chemiosmotic theory: :תיטומסואומיכ הירואית
חוכה אוה אתה תנרבממ ידצ ינשמ ימיכורטקלאה לפמה היפלש הירואיתה
(+H) ןמימ ינוי תורבטצהל תומרוג תוילובטמ תויצקאיר .ATP תריציב עינמה
םילאיצנטופ לפמו םיזוכיר לפמ םירצונ ךכמ האצותכ .הנרבממל ץוחמ
ךרד ולש םיזוכירה לפמ דרומב ןמימה ינוי תא ףחוד בלושמה םחוכש ,םיילמשח
טפסופו ADP ,הלאה םינובלחה לע םימיזנא תלועפ תועצמאב .הלעת-ינובלח
.ATP םירצויו םירבחתמ ינגרוא-יא
clonal selection theory: :םיטבשה תרירב תיירואית
םינטלוק םיאשונה םיטיצופמיל ידוחיי חרואב ליעפמ ןגיטנא היפלש הירואיתה
םיברתמ (clone) טבשה םע םינמנה ,םיטיצופמילה .ותוא רושקל םילגוסמש
םינייפואמ םלוכש ,םיאת לש תולודג הנשמ-תויסולכואל םיניימתמו תוריהמב
.ןגיטנא ותוא דגנכ הבוגתה תוידוחייב
pressure flow theory: :ץחלב המירזה תיירואית
תוינגרוא תובוכרת תעונת היפלש הירואית :םיירלוקסוה םיחמצל רשקהב
תשחרתמ םהבש םילע ןוגכ) רוקמה ירוזיא ןיב ,םיצחלה לפממ תמרגנ הפישב
.(חמצבש םיחמוצה םיקלחה ןוגכ) עלבמה ירוזיא ןיבל (הזתניסוטופ
cohesion theory of water transport: :םימה תכלוה לש היזהוקה תיירואית
ןיבש ןמימה ירשקל תודות ירלוקסוה חמצה הלעמב םיענ םימה היפלש הירואית
הלאה םירשקה לש ףתושמה היזהוקה חוכ .הצעה תורוניצבש םימה תולוקלומ
.תופוצר תודומעכ ,הלעמ יפלכ םימה תוכשמיה רשפאמ
cell theory: :אתה-תיירואית
אתמ םייונב ,םייאת םה םירוציה לכ (1) :םה הירקיעש תיגולויבה הירואיתה
רשוכה וב םייקש רתויב ןטקה הנבמה אוה אתה (2) ;םיבר םיאתמ וא דחא
.םהל ומדקש םיאתמ אוה םיאתה לכ אצומ (3) ;םייאמצע םייחל
thymine: :ןימית
לש ןיינבה-ינבא םהש םידיטואלקונה תעבראמ דחאב יוצמה ןקנח ליכמ סיסב
.א"נד
DNA repair: :א"נד ןוקית
,א"נד לידגב םיטואלקונה ףצרב םרגנש קזנ וא יוניש לש ימיזנא ןוקית
םיפתתשמ ןוקיתה ךילהתב .ירוקמה ףצרה ונקתל רזוח ונממ האצותכש
.םירחא םימיזנאו א"נד לש םיזאגילהו םיזארמילופה
:דיאורית
.ןגמה תטולב האר
adaptive trait: :תיוויטפדא הנוכת
לש הייברלו תודרשיהל עייסמה ,תוגהנתהה וא דוקפתה ,הרוצה לש טביה לכ
.םימייוסמ הביבס-יאנתב רוצי
fermentation: :הסיסת
,הזילוקילגב ליחתמש ,ATP תריציל ינריוא-לא לולסמ - [םירמש = fermentum]
רצויו ,זוקולגה לש קוריפה ירצותמ דחאל םירזחומ םינורטקלאהשכ םייתסמ
הקרופש זוקולג תלוקלומ לכמ וטנ-לוביה .היצקאירל שורדה +NAD-ה תא שדחמ
.ATP תולוקלומ יתש אוה
alcoholic fermentation: :תילהוכ הסיסת
,דיהדלאטצאל קרפתמ הזילוקילגב רצונש טבוריפה ובש ינריוא-לא לולסמ
ינש אוה וטנ-לוביה) NAD רצונו ,לונתאל ךפוהו NADH-מ םינורטקלא טלוקה
.(ATP
lactate fermentation: :תיטקל הסיסת
תבוכרתל ךפוה הזילוקילגב רצונש טבוריפה ובש ינריוא-לא לולסמ
.(ATP ינש אוה וטנ-לוביה) +NAD רצונו ,(בלחה תצמוח) טטקל תינמחפ-תלתה
transcription: :קותעת
תועצמאב) רצונ ובש ,ךילהת - [בותכל = scribere + ינפ-לע ,בחורל = trans]
לש לופכה לילסה ילידג ינשמ דחא ינפ לע א"נר לידג (א"נרה זארמילופ םיזנאה
עטקבש ףצרל (םילשמ) ירטנמלפמוק רצונש קיתעתב םיסיסבה ףצר ;א"נד
.א"נדה לש קתעותמה
reverse transcription: :יכפה קותעת
א"נר לש תילידג-דח הלוקלומ ינפ-לע םיסיסב-גוויז ידי-לע א"נד תורצוויה
.םייפיגנ םימיזנא תועצמאב
transcript: :קיתעת
.א"נד לש קותעתמ רצונש א"נר
p. distribution: :היסולכואה תצופת
.םהלש לודיגה תיבב היסולכוא לש םיטרפה רוזיפ לש יללכה םגדה
culture: :תוברת
םיאבה תורודל שירומ רוד ןתואש ,םדא-ינב תרבחב תוגהנתהה תורוצ לכ-ךס
.הפש תועצמאב דחוימבו םילמסב שומישו הדימל תועצמאב
cell culture: :םיאת תיברת
הדבעמב ןמז ךרואל םיקלחתמו םימייקתמה ,חמצ לש וא םייח-ילעב לש םיאת
.(in vitro)
translation: :םוגרת
םינודוק לש םייוסמ ףצרב דדוקמש ,עדימה ובש ךילהתה :ןובלח תזתניס
תוינימא תוצמוח לש םייוסמ ףצר תורצוויהל םרוג חילש-א"נרב
א"נר לש תופתתשהו ,תימיזנא תוליעפב יולת ךילהתה ;דיטפפילופ-תרשרשב
.(m-RNA) חילש-א"נרו (t-RNA) ליבומ-א"נר ,(rRNA) ימוזוביר
compound: :תבוכרת
וא םיינש ןיב ,דימת-םיעובקו םימייוסמ םייתומכ םיסחי םימייק ובש רמוח
לש "דלש" שי תוינגרוא תובוכרתב .ותוא םיביכרמה םיימיכ תודוסי רתוי
תוטושפה ,תוינגרוא-יאה תובוכרתב .יתעבט וא יתרשרש הנבמב ןמחפ ימוטא
.םימוד םינבמ ןיא ,רתוי
intermediate compound: : :םייניב-תבוכרת
.וירחאלש בלשב תרחא תבוכרתל תכפוהו ,ילובטמ לולסמ לש ופוסל ותליחת ןיבש והשלכ בלשב תרצונש תבוכרת
vaccine: :ןוסיח ביכרת
רשפאש ,ולש םיביכרמ ןיפוליחל וא ,שלחומ וא תמומ ןגותפ ליכמה רישכת
.ןגותפ ותוא םרוגש הלחמה דגנכ ןוסיחה תא ריבגמה ,וקירזהל וא ועלבל
ןורכיז יאת לשו רוטקפא-יאת לש תולודג תויסולכוא תריצי ףוגב ררועמ ביכרתה
.T-ו B
thermoreceptor: :רוטפצרומרת
.הרוטרפמט יונישב הוולמש הנירק תייגרנא תוהזל לגוסמה השיח את
hypothalamus: :המר-תת
יתפיכ ןיינב = tholos-מ וא ,ימינפ רודמ = thalamos + תחתמ = hypo]
ומכ) תונווגמ ףוג-תויוליעפ רטנמה ,םינתיילוחה לש ימדקה חומב זכרמ - [לוגע
תויוגהנתהה לע עיפשמו (הייברה ,הרוטרפמטה תרקב ,םיחלמהו םימה ןזאמ
.(תוגוודזה ,אמצ ,בער ומכ) ןהב תורושקה

.םיחנומ 772 כ"הס


Copyright ©,1998 The Open University of Israel.All rights reserved
.החותפה הטיסרבינואה 1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©
webmaster:ל וחלש אנא תועצהו תורעה