םירפסב םיקדייח

היינבב ןיידע הז ףד

 ירפסב ןכו ,םיקדייחב םיקסועה ןויע ירפס לש םהיתומש תא אצמנ הז ףדב
.ןהב תורושקה תולחמ וא  םהילע רקחמב ,םיקדייחב םיקסועה האירק

 ונכדעת םא חמשאו אשונב םירושקה םירפסה לכ תא גיצהל רמייתמ וניא הז ףד
.םיפסונ םירפסב יתוא
             
תורעה
האצוהה
רפסה
רבחמה
 
 
 
 
 
 1988
 םיקדיח
 םי'ג ,לידסט
 
1980
 ערה ןיעמ
 לע :פוקסורקימל
 .תולחמו םיקדייח
ירזעלא הנדע
 
 תוינבמ תרדס
 םימסינגרוא-ורקימ
םדאהו
 ידידי - םיקדייח
יאלקחה
טרפוה הדוהי
 
 
 תוינבמ תרדס
 םימסינגרוא-ורקימ
םדאהו
תיאתהו םיקדיחה
טרפוה הדוהי
 
 
 ילארשיה זכרמה
 םיעדמה תארוהל
סומע ש"ע
1986
 טילש-הד
 םיקדייח
 םימזינגרואורקימו
םירחא
ןרוא ןורהא
 
 ילארשיה זכרמה
 םיעדמה תארוהל
סומע ש"ע
1986
 טילש-הד
םיפיגנו םיקדייח
ןרוא ןורהא
 
ץיבוקלז
םיקדייחה ידייצ
ףירק-הד לואפ
 
1996
 דע ןוילימ םיקדייח
 .ןושאר םוי
 למ
 ,גרבנזור-ובנ
ןוזמ תיישעת
 1983 - הדסמ
(1976
)
םיבורקימו ןיי םחל
 .ו דלורה
רומסור
Yersinia 
pestis
הדבוע-םע
רבדה
ימאק רבלא
Yersinia 
pestis
ןרינ
הפיגמה
ןוסנב ןא
 
1993
םיקדייח לודיג
רפש תידוהי
 ץלוהנרב הנח
רלדירפ לעיו
 יאול ייח
רטספ
םדא
ינשקעה רענה
 שונאי
קא'צרוק
 הטיסרבינוא
תרדושמ
 ןוחטבה דרשמ
1988

םיקדייח לש םמלועמ
 ןתנ 'פורפ
ירתיצ
 יאול ייח
רטספ
ןייטשפא-ןיול
ויתוילגתו רטסאפ
ןלנש רייפ
תפחש
 
רוחשה ינועבצה
 רדנסכלא
אמויד