מטלות הקורס

תאור המטלות

הגשת המטלות דרך אתר הקורס
תאור המטלות

בקורס שמונה מטלות מנחה. סטודנטים המגישים את כל מטלות המנחה יוכלו לצבור לכל היותר 22 נקודות, ואז משקל מבחן הגמר שלהם יהיה 78 נקודות.

הגשת מטלות המנחה 16 (הכנה למעבדה + לומדות) ו-17 (דו"ח המעבדה) היא חובה.

עליכם להגיש לפחות שתי מטלות מנחה מתוך מטלות 11-15. במקרה כזה משקל מבחן הגמר יהיה 84 נקודות. משקל מבחן הגמר יקטן ככל שתגישו מטלות נוספות.

שאלות נוספות לתירגול, שלהן תוכלו לקבל משוב מיידי, נמצאות באתר הקורס ב"בחנו את עצמכם". שאלות אלה מחולקות בהתאם ליחידות הקורס.

מומלץ מאד שתענו על מטלות רבות ככל האפשר, כדי שתוכלו להעריך את ידיעותיכם והבנתכם בחומר הלימוד. כדי להסתייע במטלות להבנת חומר הלימוד, תוכלו לשלוח למנחה את כולן, המטלות שתשלח תיבדקנה ויקבע ציון. במידה ויהיו מטלות מעבר למכסת 16 הנקודות, שאינן חובה, וציונן נמוך מציון הבחינה, לא ייכלל ציונן בחישוב הציון הסופי.

לנוחיותכם טבלת המטלות ובה גם המשקל היחסי ותאריך ההגשה של כל מטלה:

המטלה
קובץ WORD
המטלה
קובץ PDF
ליחידותמשקלציון מינימליתאריך הגשה
ממ"ן 11
ממ"ן 11
1 - 3

3
21.11.2010
ממ"ן 12
ממ"ן 12 4 ו-5212.12.2010
ממ"ן 13
ממ"ן 13 7 ו-8226.12.2010
ממ"ן 14
ממ"ן 14 9 ו-10216.01.2011
ממ"ן 15
ממ"ן 15 11 ו-12230.01.2011
ממ"ן 16
חובה
ממ"ן 16הכנה למעבדה ולומדות260חלק א במפגש המעבדה
חלק ב 22.02.2011
ממ"ן 17
חובה
ממ"ן 17מעבדה ביתית ומפגשי המעבדה56022.02.2011

ממ"ן 18*

ממ"ן 18
רשת האינטרנט
46022.03.2011

* ממ"ן זה יוכל להגיש רק סטודנט שהגיש לפחות שתי מטלות קודמות ושממוצע ציוניהן מעל 80.

הגשת המטלות דרך אתר הקורס


ניתן להגיש את המטלה כקובץ מחשב ע"י כניסה למערכת הגשת המטלות.
הגשת המטלות דרך המערכת מתאפשרת עד שבוע לאחר התאריך הנקוב בטבלה לעיל (למעט ממ"ן 16)

הנחיות כיצד להגיש את המטלות דרך האתר ניתן למצוא כאן


Copyright ©, The Open University of Israel, 1997-2008, All rights reserved
©כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה - 2008-1997
הערות והצעות אנא שלחו ל: webmaster@telem.openu.ac.il